Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd

Sök grundläggande utkomststöd enkelt på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån
 1. Ansök om grundläggande utkomststöd via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om grundläggande utkomststöd (TO1r) och skicka den med bilagor per post till FPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Bifoga till din ansökan:
  • verifikation på de utgifter som du anger (kopior på de betalningskvitton eller räkningar som du ansöker om utkomststöd för)
  • kontoutdrag för de två senaste månaderna (ny ansökan)
  • kopior av lönespecifikationerna för de två senaste månaderna (ny ansökan) eller för den senaste månaden (ansökan om fortsatt stöd)
  • inkomstutredning (blankett TO4r) med bilagor, om du är företagare.
 3. Beroende på din situation ska du till din ansökan foga även följande bilagor, om du inte redan tidigare har lämnat in dem till FPA:
  • kopia av hyresavtalet eller bostadsrättsavtalet
  • verifikation på beloppet av hyran eller vederlaget samt vatten- och bastuavgifter, om de inte framgår av hyres- eller bostadsrättsavtalet.
   • Obs! Av dessa hyresvärdar får FPA elektroniskt uppgifter om hyresbostaden. Om din hyresvärd finns med på listan behöver du inte lämna in de bilagor som gäller boendet
  • blankett Ansökan om hyresgaranti (TO2r)  med bilagor, om du ansöker om hyresgaranti
  • utredning om det månatliga beloppet av räntan på bostadslån och amorteringen
  • utredning om bostadslån eller ett kontoutdrag av vilket framgår lånenummer, nuvarande lånebelopp, ändamål och ränteprocent
  • försäkringsbrevet för hemförsäkringen
  • verifikation på utsökning av skatteåterbäringen (kopia av skattemyndighetens eller utsökningsverkets verifikation)
  • kopia av betalningsplan som utsökningsverket fastställt
  • avtal som barnatillsyningsmannen har fastställt eller ett domstolsbeslut som gäller vårdnaden om barn, umgängesrätt och försörjning
  • kopia av bouppteckningen, om du eller en familjemedlem är delägare i ett dödsbo.
 4. Du kan skicka in alla de bilagor som behövs via e-tjänsten eller per post.
  • Om du skickar bilagorna per post i efterhand ska du som följebrev bifoga blankett Följebrev för utgifter (TO3r). Om du inte har något följebrev att lägga till ska du anteckna din personbeteckning på bilagan. Då kopplas din bilaga ihop med dina ansökningsuppgifter hos FPA.
 5. I e-tjänsten ser du om din ansökan har avgjorts, hur stort förmånsbeloppet är och när det betalas ut. I e-tjänsten visas också påminnelser om eventuella bilagor som saknas.

Så här fyller du i webbansökan

Ansök om utkomststöd på pappersblankett, se video!

 

Vid behov kan du ansöka om kompletterande utkomststöd eller om förebyggande utkomststöd genom att nämna det i din ansökan under punkten Ytterligare upplysningar. Du kan be att FPA skickar ansökan vidare till kommunen.

Ansökan om fortsatt utbetalning

Om du behöver omedelbar fortsättning på det grundläggande utkomststöd som du har beviljats kan du ansöka om fortsatt utbetalning via e-tjänsten eller med blankett TO1r.

Muntlig ansökan

Om du inte kan ansöka om grundläggande utkomststöd på nätet eller med en blankett är det också möjligt att göra det muntligt. I så fall ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända dig till FPA-serviceställen.

Ansökningstid

Grundläggande utkomststöd beviljas i regel från början av den månad då ansökan kom in till FPA eller från början av månaden efter den.

I undantagsfall kan utkomststöd beviljas retroaktivt. Det kan till exempel vara fråga om hot om vräkning, att man blivit bostadslös, att familjen har upplösts eller att man är intagen på sjukhus.

Handläggningstid

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla nödvändiga bilagor finns med. Då går handläggningen av ditt ärende snabbare. Handläggningstiden för en ansökan om grundläggande utkomststöd är 7 vardagar från det att du har lämnat in alla de bilagor som behövs till FPA.

Brådskande fall

Om din livssituation är sådan att ditt behov av grundläggande utkomststöd är brådskande ska du göra din ansökan genom att ringa FPA:s telefontjänst på numret 020 692 227 eller genom att vända dig till FPA-serviceställen. En sådan situation kan det vara fråga om när man till exempel drabbas av en livskris eller hotas av vräkning.  I samråd med dig bedömer FPA om ditt behov av utkomststöd är brådskande. Om så är fallet avgörs din ansökan samma dag som din ansökan kom in till FPA eller följande vardag.

Vem kan ansöka om grundläggande utkomststöd?

 • Det grundläggande utkomststödet är en familjespecifik förmån. Någondera av makarna i familjen kan göra en ansökan för familjens räkning
 • När det gäller omyndiga sökande kan ansökan göras på deras vägnar av vårdnadshavaren, intressebevakaren eller av någon annan person som tar hand om dem (t.ex. mor- eller farförälder).
 • Om sökande som bor i gemensamt hushåll (t.ex. vänner) inte bildar en familj ska var och en göra en egen ansökan.

Diskutera med en kundservicesakkunnig på FPA

Om du eller din familj behöver få diskutera olika frågor som har att göra med det grundläggande utkomststödet kan du ringa FPA:s telefontjänst på servicenumret 020 692 227 eller kontakta FPA-serviceställen. Vid behov kan kundservicesakkunnig boka en tid åt dig. Om du vill kan du också själv boka tid för kundservice. Det kan du göra på www.fpa.fi/tidsbokning.

Läs mer