Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd

Kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd

Med hjälp av den här räknaren kan du snabbt och enkelt kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Till räknaren
 1. Innan du ansöker om utkomststöd kan du med hjälp av vår räknare ta reda på om du eller din familj har rätt till utkomststöd och hur mycket stöd ni kan få.
 2. Ansök om grundläggande utkomststöd via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om grundläggande utkomststöd (TO1r) och skicka den med bilagor per post till FPA.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Bifoga till din ansökan:
  • kontoutdrag
   • Ny ansökan: Lämna in kontoutdrag för de senaste 2 månaderna för alla konton (inhemska och utländska) som familjemedlemmarna har.
   • Ansökan om fortsatt stöd: Lämna in kontoutdrag om FPA ber om det. Kontrollera alltid i det föregående beslutet under punkten ”Så här ska du göra i fortsättningen” vilka kontoutdrag FPA har bett att få.
   • Läs mer om att lämna in kontoutdrag.
  • verifikation på de utgifter som du anger (kopior på de betalningskvitton eller räkningar som du ansöker om utkomststöd för)
  • Företagares inkomstutredning (blankett TO4r) med bilagor, om du är företagare.

   FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
 4. Beroende på din situation ska du till din ansökan foga även följande bilagor, om du inte redan tidigare har lämnat in dem till FPA:
  • kopia av hyresavtalet eller bostadsrättsavtalet
  • verifikation på beloppet av hyran eller vederlaget samt vatten- och bastuavgifter, om de inte framgår av hyres- eller bostadsrättsavtalet.
   • Av dessa hyresvärdar får FPA elektroniskt uppgifter om hyresbostaden. Om din hyresvärd finns med på listan behöver du inte lämna in de bilagor som gäller boendet.
  • blankett Ansökan om hyresgaranti (TO2r)  med bilagor, om du ansöker om hyresgaranti
  • utredning om det månatliga beloppet av räntan på bostadslån och amorteringen
  • utredning om bostadslån eller ett kontoutdrag av vilket framgår lånenummer, nuvarande lånebelopp, ändamål och ränteprocent
  • försäkringsbrevet för hemförsäkringen
  • verifikation på utsökning av skatteåterbäringen (kopia av skattemyndighetens eller utsökningsverkets verifikation)
  • kopia av betalningsplan som utsökningsverket fastställt
  • avtal som barnatillsyningsmannen har fastställt eller ett domstolsbeslut som gäller vårdnaden om barn, umgängesrätt och försörjning
  • kopia av bouppteckningen, om du eller en familjemedlem är delägare i ett dödsbo.
 5. Om du skickar bilagorna i efterhand per post ska du bifoga blanketten Följebrev för utgifter (TO3r). Om du inte har något följebrev ska du anteckna din personbeteckning på bilagan och skriva att räkningen gäller utkomststödet. Anteckna också om räkningen ska betalas direkt till faktureraren eller om du vill att FPA överför pengar till ditt konto så att du själv kan betala den. Då kopplas din bilaga ihop med dina ansökningsuppgifter hos FPA.
 6. I e-tjänsten ser du om din ansökan har avgjorts, hur stort förmånsbeloppet är och när det betalas ut. I e-tjänsten visas också påminnelser om eventuella bilagor som saknas.

Om du har sådana utgifter som du inte kan få grundläggande utkomststöd för, kan kommunen bevilja dig kompletterande eller förebyggande utkomststöd enligt prövning. Skriv in utgifterna under punkten Övriga upplysningar. Du kan be att FPA överför din ansökan till kommunen.

Se video: Så här ansöker du om utkomststöd via e-tjänsten

 

Ansök om utkomststöd på pappersblankett, se video!

Ansökan om fortsatt stöd

Om du behöver omedelbar fortsättning på det grundläggande utkomststöd som du har beviljats kan du ansöka om fortsatt utbetalning via e-tjänsten eller med blankett TO1r.

Muntlig ansökan

Om du inte kan ansöka om grundläggande utkomststöd på nätet eller med en blankett kan du göra det muntligt. I så fall ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända dig till något av FPA:s serviceställen.

Ansökningstid

Grundläggande utkomststöd beviljas i regel från början av den månad då ansökan kom in till FPA eller från början av månaden efter den.

I undantagsfall kan utkomststöd beviljas retroaktivt. Det kan till exempel vara fråga om hot om vräkning, att familjen har upplösts eller att man är intagen på sjukhus.

Handläggningstid

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla nödvändiga bilagor finns med. Då går handläggningen av ditt ärende snabbare. FPA handlägger i regel ansökan inom 7 vardagar (mån–fre) från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA.

Brådskande fall

Den som på grund av sin livssituation har ett brådskande behov av grundläggande utkomststöd ska ansöka om stödet genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända sig till något av FPA:s serviceställen. En sådan situation kan till exempel vara att man hotas av vräkning eller har ett brådskande behov av läkemedel efter att man skrivits ut från sjukhuset. FPA bedömer i samråd med dig om ditt behov av utkomststöd är brådskande. Om så är fallet avgörs din ansökan samma dag som din ansökan kom in till FPA eller följande vardag.

Vem kan ansöka om grundläggande utkomststöd?

 • Det grundläggande utkomststödet är en familjespecifik förmån. Om du har en partner kan vem som helst av er göra en ansökan för familjens räkning.
 • När det gäller omyndiga sökande kan ansökan göras på deras vägnar av vårdnadshavaren, intressebevakaren eller av någon annan person som tar hand om dem (t.ex. mor- eller farförälder).
 • Om sökande som bor i gemensamt hushåll (t.ex. vänner) inte utgör en familj ska var och en göra en egen ansökan.

Läs mer