Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd

 
 1. Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd kan du med hjälp av vår räknare ta reda på om du eller din familj har rätt till utkomststöd och hur mycket stöd ni kan få.
 2. Ansök om grundläggande utkomststöd i MittFPA.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  • kontoutdrag
   • Ny ansökan: Lämna in kontoutdrag för de senaste 2 månaderna för alla konton (inhemska och utländska) som familjemedlemmarna har.
   • Ansökan om fortsatt stöd: Lämna in kontoutdrag om FPA ber om det. Kontrollera alltid i det föregående beslutet under punkten ”Så här ska du göra i fortsättningen” vilka kontoutdrag FPA har bett att få.
   • De vanligaste orsakerna till att ansökan avslås är att kontoutdrag saknas eller att de är felaktiga. Läs mer om att lämna in kontoutdrag.
  • räkningar och betalningskvitton (verifikationer på de utgifter för vilka du ansöker om grundläggande utkomststöd)
  • Företagares inkomstutredning TO4r (pdf) med bilagor, om du är företagare.

   FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA får uppgifter som behövs för att kunna avgöra ansökningar om grundläggande utkomststöd också direkt från andra myndigheter, till exempel skattemyndigheten. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
 4. Beroende på din situation ska du till din ansökan foga även följande bilagor, om du inte redan tidigare har lämnat in dem till FPA:
  • kopia av hyresavtalet eller bostadsrättsavtalet
  • verifikation på beloppet av hyran eller vederlaget samt vatten- och bastuavgifter, om de inte framgår av hyres- eller bostadsrättsavtalet
   • Av dessa hyresvärdar får FPA elektroniskt uppgifter om hyresbostaden. Om din hyresvärd finns med på listan behöver du inte lämna in de bilagor som gäller boendet.
   • FPA har rätt att av hyresvärden och av bostadsaktiebolaget eller fastighetsaktiebolaget få de uppgifter om hyresförhållandet och boendet som behövs för att ansökningar om grundläggande utkomststöd ska kunna avgöras.
  • blanketten Ansökan om hyresgaranti TO2r (pdf) med bilagor, om du ansöker om hyresgaranti
  • utredning om det månatliga beloppet av räntan på bostadslån och amorteringen
  • utredning om bostadslån som fåtts från en bank, eller kontoutdrag där lånenummer, nuvarande lånebelopp, ändamål och beloppet av räntan på bostadslån framgår
  • försäkringsbrevet för hemförsäkringen
  • utredning om annan egendom och andra tillgångar, till exempel en placeringsfond
  • verifikation på utsökning av skatteåterbäringen (kopia av skattemyndighetens eller utsökningsmyndighetens verifikation)
  • kopia av betalningsplan som utsökningsmyndigheten fastställt
  • avtal som ett kommunalt organ har fastställt eller ett domstolsbeslut som gäller vårdnaden om barn, umgängesrätt och försörjning
  • kopia av bouppteckningen, om du eller en familjemedlem är delägare i ett dödsbo.
 5. Om du skickar bilagorna i efterhand per post ska du bifoga blanketten Följebrev för utgifter TO3r (pdf). Om du inte har något följebrev ska du anteckna din personbeteckning på bilagan och skriva att räkningen gäller utkomststödet. Anteckna också om räkningen ska betalas direkt till faktureraren eller om du vill att FPA överför pengar till ditt konto så att du själv kan betala den. Då kopplas din bilaga ihop med dina ansökningsuppgifter hos FPA. Skicka en kopia av bilagan till FPA och spara originalet själv.
 6. FPA handlägger i regel ansökan inom 7 vardagar (måndag–fredag) från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Utkomststöd TO1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du har sådana utgifter som du inte kan få grundläggande utkomststöd för, kan kommunen bevilja dig kompletterande eller förebyggande utkomststöd enligt prövning. Skriv in utgifterna under punkten Övriga upplysningar. Du kan be att FPA överför din ansökan till kommunen.

Se en video om hur man gör en ansökan

På videon berättar vi hur du kan göra en ansökan i MittFPA. Videon tar 2 min 11 sek och den är textad.

Ansökan om fortsatt stöd

Om du behöver omedelbar fortsättning på det grundläggande utkomststöd som du har beviljats kan du ansöka om fortsatt utbetalning i MittFPA eller med blankett Utkomststöd TO1r (pdf). Om det ser ut som att dina inkomster eller din livssituation inte kommer att förändras, kan du ansöka om stöd för flera månader på en och samma gång. FPA bedömer utgående från din situation för hur lång tid du kan få stöd. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter. Om dina inkomster eller din livssituation förändras, kom ihåg att meddela FPA.

Muntlig ansökan

Om du inte kan ansöka om grundläggande utkomststöd på nätet eller med en blankett kan du göra det muntligt. I så fall ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända dig till något av FPA:s serviceställen.

Ansökningstid

Grundläggande utkomststöd beviljas i regel från början av den månad då ansökan kom in till FPA eller från början av månaden efter den.

I undantagsfall kan utkomststöd beviljas retroaktivt. Det kan till exempel vara fråga om obetald hyra, hot om vräkning eller att man är intagen på sjukhus. Om man ansöker om utkomststöd retroaktivt måste man uppge särskilda skäl.

Handläggningstid

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att du har fyllt i alla punkter inklusive kontonummer, tiden för vilken du ansöker om stöd samt underskrift. Kontrollera också att alla nödvändiga bilagor finns med. Då går handläggningen av ditt ärende snabbare. FPA handlägger i regel ansökan inom 7 vardagar (mån–fre) från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA.

Brådskande fall

Den som på grund av sin livssituation har ett brådskande behov av grundläggande utkomststöd ska ansöka om stödet genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända sig till något av FPA:s serviceställen. En sådan situation kan till exempel vara att man hotas av vräkning eller har ett brådskande behov av läkemedel efter att man skrivits ut från sjukhuset. FPA bedömer i samråd med dig om ditt behov av utkomststöd är brådskande. Om så är fallet avgörs din ansökan samma dag som din ansökan kom in till FPA eller följande vardag.

Vem kan ansöka om grundläggande utkomststöd?

 • Det grundläggande utkomststödet är en familjespecifik förmån. Om du har en partner kan vem som helst av er göra en ansökan för familjens räkning. FPA beviljar utkomststödet för hela familjen i den sökandes namn.
 • Omyndiga sökande kan ansöka om grundläggande utkomststöd själva eller ansökan kan göras på deras vägnar av vårdnadshavaren, intressebevakaren eller av någon annan person som tar hand om dem (t.ex. mor- eller farförälder).
 • Om sökande som bor i gemensamt hushåll (t.ex. vänner) inte utgör en familj ska var och en göra en egen ansökan.

Utkomststöd på Åland

På Åland handhas utkomststödet i sin helhet av Kommunernas socialtjänst (KST) från 1.1.2021.  

Läs mer: Utkomststöd hos KST

Läs mer