Ohjeita kuntoutuksen palveluntuottajille | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ohjeita palveluntuottajille

Tutustu kuntoutuspalvelujen tuottajille tarkoitettuihin ohjeisiin. Ne täydentävät kuntoutuksen palvelukuvauksia.Lue palvelukuvaus ja yleinen osa

Kuntoutuspalvelun toteuttamisessa sovelletaan Kelan laatimia palvelukuvauksia, jotka ovat palvelukuvaus ja yleinen osa. Niissä määritellään Kelan järjestämän kuntoutuksen sisältö ja laatuvaatimukset. Huomaathan, että yleiset osat ovat vuosikohtaisia.

Tutustu palveluntuottajien ohjeisiin palveluntuottajille:

Noudata kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita 

 • laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)
 • laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)  
 • laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
 • laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
 • laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002/504)
 • laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)
 • valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1998/986)
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2022)
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (27.8.2021/784) (voimassa 1.11.2021 alkaen)
 • potilasvakuutuslaki (2019/948)
 • kielilaki (423/2003)
 • saamen kielilaki (1086/2003)
 • laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
 • tietosuojalaki (1050/2018)
 • laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019)
 • laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552)
 • laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009)
 • kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
 • työturvallisuuslaki (738/2002)
 • pelastuslaki (379/2011)
 • valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)
 • laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

 

Mitä mieltä olet sivusta?