Smittsam sjukdom | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i välfärdsområdet ansvarar för smittsamma sjukdomar fattar beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan arbeta. Vårdnadshavarna kan turvis vara borta från arbetet, men dagpenning vid smittsam sjukdom kan bara betalas till en vårdnadshavare i taget för samma barn och samma tid. Med vårdnadshavare avses barnets officiella vårdnadshavare.

Med karantän avses att rörligheten för en person som har utsatts eller misstänks ha utsatts för en smittsam sjukdom begränsas till exempel så att han eller hon förordnas att hållas hemma.

Med isolering avses att en person som insjuknat i en smittsam sjukdom eller som på goda grunder misstänks ha insjuknat vårdas eller hålls under uppsikt åtskild från andra så att smittspridning förhindras.  

För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska beviljas förutsätts i princip att du är sjukförsäkrad i Finland. Om du är medborgare i ett EU-/EES-land, i Schweiz eller Förenade kungariket och du arbetar i Finland kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom även om du inte är sjukförsäkrad i Finland.

Ansökning

Du behöver ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i välfärdsområdet som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom. Det räcker med en kopia av beslutet. Ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter duger också, förutsatt att det är undertecknat av den ansvariga smittskyddsläkaren.

Ansökningstid

Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom inom 2 månader från den dag du önskar få förmånen.

Utländskt beslut om karantän, isolering eller frånvaro från arbetet

Också personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland och som har försatts i isolering eller karantän i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Som bilaga till ansökan behövs då ett intyg av den läkare eller myndigheten som har rätt att förordna om sådana begränsningar i landet i fråga.

När föreligger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom?

Rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom föreligger inte exempelvis om

  • du arbetar på distans och det inte uppstår något inkomstbortfall
  • du arbetar på distans och det finns ingen risk för smittspridning 
  • du har semester eller är permitterad och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
  • du är borta från arbetet av någon annan orsak, till exempel på grund av sjukledighet, och det därför inte uppstår något inkomstbortfall.

Arbetslösa och studerande

Om du är arbetslös eller studerande kan du inte få dagpenning vid smittsam sjukdom eftersom du inte har något inkomstbortfall. Om den behandlande läkaren ändå konstaterar att du också är arbetsoförmögen på grund av en smittsam sjukdom kan du ansöka om sjukdagpenning.

Om du arbetar vid sidan av studierna eller tidvis arbetar medan du är arbetslös och du förordnas att vara borta från arbetet på grund av en smittsam sjukdom, kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Arbetsoförmåga som orsakas av smittsam sjukdom

Om sjukdomen fortsätter och du inte kan återgå till arbetet kan du ansöka om sjukdagpenning. Sjukdagpenningen tryggar utkomsten i fall av sjukdom och arbetsoförmåga.

Läs mer

Senast ändrad 22.8.2023