Ansökan om föräldradagpenning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetsgivarens ansökan om föräldradagpenning

Om arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren under perioden av särskild graviditetsledighet, graviditets-, faderskaps- eller föräldraledighet, kan arbetsgivaren ansöka om föräldradagpenning för den tid lön betalas ut. I annat fall betalas dagpenningen till arbetstagaren.

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om att han eller hon kommer att vara graviditets-, faderskaps- eller föräldraledig. Arbetstagaren måste informera arbetsgivaren om ledigheten senast 2 månader innan den börjar, om föräldraledighetsperioden är längre än 12 vardagar (2 veckor). Om perioden är kortare ska arbetsgivaren informeras senast 1 månad innan ledigheten börjar.

Ansök om dagpenning på nätet

Man loggar in i arbetsgivarens e-tjänst med Suomi.fi-fullmakt.

Logga in

Gör så här 

 1. Logga in i e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation.
 2. Ansök om dagpenning genom att anmäla för vilken tid arbetsgivaren betalar lön under graviditets-, faderskaps- och föräldraledigheten. Anmäl också lönebeloppet. Löneanmälan är samtidigt arbetsgivarens dagpenningsansökan.

  Med räknaren för beräkning av vardagar kan du räkna ut den sista dagen med lön. Ange som startdatum den dag då löneutbetalningen börjar och som längd antalet dagar med lön.

  Om arbetsgivaren betalar semesterersättning eller semesterpenning under graviditets-, faderskaps- eller föräldraledigheten för semester som arbetstagaren inte tagit ut, behöver detta inte anmälas till FPA. Semesterersättning och semesterpenning är inte lön som betalas under föräldraledigheten, utan ersättning för tidigare intjänad semester.
 3. Då arbetsgivaren ansöker om dagpenning beräknas årsinkomsten utifrån inkomsten under 12 kalendermånader. Vid beräkningen av årsinkomsten använder sig FPA endast av löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret. Om arbetsgivaren vill att årsinkomsten ska beräknas utifrån inkomsterna under de 3 sista kalendermånaderna i granskningsperioden, ska det under Ytterligare upplysningar i ansökan finnas en redogörelse om att det är fråga om ett specialfall.
 4. Om löneuppgifterna för hela perioden med lön inte är tillgängliga på förhand ska du under Ytterligare upplysningar ange att utbetalningen fortsätter efter den period som redan meddelats. I en sådan situation ska du meddela löneuppgifterna först efter löneutbetalningsperioderna.  

  Ange också under Ytterligare upplysningar i ansökan om du meddelar löneuppgifter i perioder på grund av att arbetstagaren arbetar eller har semester vissa dagar. Lönen för arbetsdagar meddelas inte till FPA.
 5. Skicka ansökan. Arbetsgivare skickar alla bilagor per post eller via skyddad e-post.

Du kan också göra ansökan på blanketten Y17r Anmälan om lön från arbetsgivare (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA.

Sjukdagpenning kan också sökas via inkomstregistret. Dessutom kan stora arbetsgivare också skicka in ansökan via tjänsten Ilmoitin.fi.

Ansökningstider 

Arbetsgivaren ska lämna in en ansökan om föräldradagpenning till FPA senast när föräldraledigheten tar slut och lönen har betalats ut.

Arbetstagaren måste ansöka om graviditets- och föräldrapenningar senast inom 2 månader från det att ledigheten inletts. Om arbetstagaren har lämnat in ansökan i tid räcker det att arbetsgivaren lämnar in sin egen ansökan senast då utbetalningen av lön upphör.

Arbetstagaren ansöker om faderskapspenning senast 2 månader efter att barnet har fyllt 2 år eller det har förflutit 2 år sedan adoptionen.

Beslut

Både arbetsgivaren och arbetstagaren får ett beslut om dagpenningen ifall arbetsgivaren betalar lön under ledigheten. Beslutet till arbetsgivaren gäller endast den avlönade tiden. Beslutet kan också läsas i e-tjänsten för arbetsgivare.

Om arbetsgivaren meddelar uppgifterna om löneutbetalningen i perioder meddelar FPA även besluten periodvis.

En arbetsgivare som endast betalar skillnaden mellan lönen och föräldradagpenningen får inget beslut om dagpenningen. I en sådan situation måste arbetsgivaren fråga arbetstagaren om beloppet av graviditets-, faderskaps- och föräldrapenningen för att kunna betala skillnaden rätt.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

En arbetsgivare kan välja att inte längre få besluten per post och istället övergå till att få elektroniska beslut

Utbetalning

Föräldradagpenning betalas för vardagar, dvs. för måndag–lördag med undantag för söckenhelger.

Dagpenningen betalas till det konto som arbetsgivaren meddelat FPA. Kontonumret kan meddelas eller ändras i e-tjänsten för arbetsgivare.

Läs mer

undefined Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning för deltidsanställd

Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning för deltidsanställd

Om en deltidsanställd blir sjukledig eller familjeledig, kom ihåg att lönen för frånvarotiden ska anges per dag i ansökan om dagpenning.

Läs mer
Senast ändrad 27.5.2024