FPA:s roll i reformen av sysselsättningstjänsterna | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s roll i reformen av sysselsättningstjänsterna, det sektorsövergripande främjandet av sysselsättningen samt integrationslagen

Vid ingången av år 2025 genomförs samtidigt tre betydande reformer: reformen av sysselsättningstjänsterna, reformen av det sektorsövergripande främjandet av sysselsättningen och totalreformen av integrationslagen. FPA har viktiga uppgifter i anknytning till reformerna och därför inverkar de också på vår verksamhet och våra tjänster.

Många reformer och lagändringar som gäller offentliga tjänster och som inverkar på FPA:s verksamhet träder i kraft den 1 januari 2025. Dessa reformer och lagändringar har flera gemensamma beröringspunkter. På den här sidan hittar du viktig information om reformerna och lagändringarna samt om hur FPA:s uppgifter förändras efter reformerna.

Reformen av sysselsättningstjänsterna från 1.1.2025

Genom reformen av sysselsättningstjänsterna (reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024) överförs ansvaret för ordnande av arbetskraftsservice från staten till kommunerna. Kommunernas ansvar för finansiering av arbetslöshetsförmånerna utvidgas: i fortsättningen deltar kommunerna inte bara i finansieringen av arbetsmarknadsstödet utan också i finansieringen av grunddagpenningens och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel.

När det gäller sysselsättningstjänsterna är FPA:s viktigaste uppgifter även i fortsättningen att ge arbetslösa information om FPA:s förmåner och tjänster, betala ut arbetslöshetsförmåner och fakturera kommunerna för arbetslöshetsförmånerna.

Reformens inverkan på FPA:s uppgifter och verksamhet

FPA fattar beslut om arbetslöshetsförmåner utifrån arbetskraftspolitiska utlåtanden. Hittills har FPA fått utlåtandena från AN-byråerna och av arbetstagare vid kommunförsöken med sysselsättning. Efter reformen får FPA utlåtandena från arbetskraftsmyndigheterna och från UF-centret.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmåner till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa eller som har fått inkomstrelaterad dagpenning för maximal tid. Hittills har FPA fakturerat kommunerna för en del av arbetsmarknadsstödet när en person har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i 300 dagar eller längre.

När kommunernas finansieringsansvar i fortsättningen utvidgas, fakturerar FPA kommunerna också för grunddagpenningens och den inkomstrelaterade dagpenningens finansieringsdel. Dessutom tidigareläggs finansieringsansvaret. FPA börjar fakturera kommunerna för personer som har fått arbetslöshetsförmån i över 100 dagar. Kommunernas finansieringsandel ökar stegvis i takt med att arbetslösheten drar ut på tiden. Till skillnad från nuläget kommer kommunernas finansieringsansvar i fortsättningen att gälla också arbetslöshetsförmåner som betalas under tiden med sysselsättningsfrämjande service.

Sektorsövergripande främjande av sysselsättningen från 1.1.2025

Samtidigt som sysselsättningstjänsterna överförs till kommunerna träder en ny lag om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen i kraft. Den nya lagen ersätter lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP-lagen).

I lagen om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen föreskrivs om

  • en samarbetsmodell för sektorsövergripande stöd som främjar sysselsättningen
  • sysselsättningsfrämjande samservice för unga inom det sektorsövergripande stödet.

Aktörerna inom det sektorsövergripande stödet är arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdet och FPA.

Den nya lagens inverkan på FPA:s uppgifter och verksamhet

Den nuvarande sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) riktar sig till personer som har varit arbetslösa i 300 dagar. I fortsättningen kan man få sektorsövergripande stöd i vilket skede av arbetslösheten som helst, om det finns ett tydligt behov av det.

Enligt den nya lagen är aktörerna skyldiga att samordna de nuvarande tjänsterna. Det samarbete mellan arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdena och FPA som det sektorsövergripande stödet kräver, ska säkerställas genom avtal.

I fortsättningen är det FPA:s uppgift att tillsammans med samarbetspartnerna bedöma servicebehovet hos arbetslösa kunder som behöver sektorsövergripande stöd, planera tjänsterna för sektorsövergripande stöd så att de bildar helheter och svara för hur kundernas sysselsättningsprocess framskrider och följs upp.

Arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdet och den arbetslösa upprättar tillsammans en sektorsövergripande sysselsättningsplan utifrån en bedömning av servicebehovet. FPA deltar i upprättandet av planen om den arbetslösa har behov av rehabilitering som FPA ordnar.

Totalreformen av integrationslagen 1.1.2025

Lagstiftningen om integration reformeras vid ingången av år 2025 (KOTO24-reformen). Målet med den nya integrationslagen är att stärka invandrares sysselsättning, färdigheter som stöder sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället.

Kommunernas uppgift är i fortsättningen att göra en bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster hos de invandrare som står utanför arbetskraften samt utarbeta en integrationsplan. Invandrare som tillhör arbetskraften, men blir arbetslösa, omfattas av de kommunala sysselsättningstjänsterna på samma sätt som andra arbetslösa.

Även integrationen förutsätter ett nära samarbete mellan FPA, kommunerna och välfärdsområdena.

Vad är FPA:s roll i KOTO24-reformen?

FPA:s förmåner och tjänster är också i fortsättningen en del av de integrationsfrämjande tjänsterna. I praktiken betyder det här att vi i våra tjänster och i vår kommunikation beaktar dem som flyttat till Finland. Vi erbjuder också andra aktörer inom integration aktuell information om FPA:s förmåner och tjänster.

Som en del av KOTO24-reformen producerar vi material som kan användas inom samhällsorientering och i det grundläggande informationspaket som erbjuds dem som flyttat till Finland.

I enlighet med vad som fastställs i integrationslagen informerar vi dessutom kommunerna och välfärdsområdena om våra förmåner till invandrare.

Reformerna förbereds genom ett omfattande samarbete

FPA förbereder sig för reformerna genom att delta i ett omfattande samarbete med arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, AN-tjänster, kommunerna, de kommande sysselsättningsområdena, välfärdsområdena, Kommunförbundet, UF-centret och NTM-centralerna. När det gäller reformen av integrationstjänsterna samarbetar vi också med Migrationsverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt olika organisationer.

Vi deltar också i regionala beredningsgrupper som leds av sysselsättningsområdena. Det regionala samarbetet är särskilt viktigt när det gäller tjänster för vuxna och unga som behöver sektorsövergripande stöd och i fråga om tjänster för invandrare.

FPA utreder också möjligheterna till samarbete i fråga om lokaler och tjänster vid närservicepunkter tillsammans med kommunerna och välfärdsområdena.

Läs mer

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 – Arbets- och näringsministeriets webbplats (tem.fi)

AN24, KOTO24, UF-centret-24 – tre stora reformer (jobbmarknaden.fi)

Aktuell information om AN24- och KOTO24-reformen (jobbmarknaden.fi)

Senast ändrad 17.6.2024