Den sociala tryggheten i Finland | Om FPA | FPAGå till innehållet

Den sociala tryggheten i Finland

Den finländska sociala tryggheten har som syfte att säkra en tillräcklig försörjning och omsorg i alla livssituationer. Den består av tjänster och penningförmåner som tryggar försörjningen.

Vad grundar sig den sociala tryggheten på?

Den sociala tryggheten grundar sig antingen på bosättning i Finland eller på arbete.

FPA svarar för den bosättningsbaserade sociala tryggheten i samarbete med välfärdsområdena. Den sociala trygghet som grundar sig på arbete består av tjänster som erbjuds av arbetslöshetskassor, pensionsanstalter eller privata försäkringar. 

Socialskyddet är uppdelat i två delar och bygger dels på boende och dels på arbete. Genom varaktigt boende uppstår rätten till förmåner från FPA, hälso- och sjukvård och socialtjänster av välfärdsområdena samt utkomststöd. Det arbetsbaserade socialskyddet omfattar däremot arbetspension, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Arbetslöshetsskyddet baserar sig på både boende och arbete.

Välfärdsområdena, pensionsanstalterna och privata försäkringar sörjer för den sociala tryggheten tillsammans med FPA. 

Den sociala trygghetens grundläggande uppgifter

Den sociala tryggheten har till uppgift att tillgodose en grundläggande försörjning i sådana livssituationer där en person inte själv förmår att göra det. 

Den sociala tryggheten är till hjälp i situationer där behovet av försörjning beror på

 • ålderdom
 • arbetsoförmåga
 • sjukdom
 • arbetslöshet
 • barn
 • förlust av vårdnadshavare
 • deltagande i rehabilitering
 • studier.

Den sociala tryggheten ersätter arbetsgivare för kostnader som uppstår på grund av 

 • arbetstagares sjukfrånvaro
 • familjeledigheter för arbetstagare
 • företagshälsovård.

Läs mer

Senast ändrad 2.6.2023