Riskhantering och kontroll | Om FPA | FPAGå till innehållet

Övervakning och riskhantering vid FPA

Genom övervakning och riskhantering säkerställer vi att vårt arbete är effektivt och datasäkert och att vi iakttar gällande bestämmelser och verksamhetsprinciper.

Olika risker och hantering av riskerna

Vi bedömer olika risker och följer aktivt upp hanteringen av dem samtidigt som vi ständigt utvecklar våra arbetssätt. Vid FPA ansvarar generaldirektören för kartläggningen och förebyggandet av risker. Riskhanteringens funktionsduglighet och kvalitet bedöms av internrevisionen.

Exempel på olika risker i dagens värld är ekonomiska risker och risker mot dataskyddet samt hot mot cyber- och datasäkerheten. Att identifiera och bedöma de här riskerna är en integrerad del av det strategiska planerandet och vår dagliga verksamhet. På så sätt säkerställer vi att vi kan svara mot behoven hos våra kunder, samarbetspartner och det omgivande samhället.

Övervakning av FPA:s verksamhet

FPA är en självständig socialförsäkringsinrättning som står under riksdagens tillsyn och som har en egen förvaltning och ekonomi. Genom vår interna kontroll garanterar vi att FPA:s strategi genomförs på ett resultatrikt sätt. Den interna kontrollen omfattar alla nivåer i organisationen. I synnerhet inom den operativa verksamheten är den interna kontrollen kontinuerlig och en del av den dagliga verksamheten.

Strategiska riktlinjer för säkerheten

Verksamhetsmiljön för säkerhet förändras ständigt. Systematisk utveckling av säkerheten möjliggör FPA:s strategiska framgång.

Läs mer (pdf)

Aktörer som övervakar FPA

 • FPA:s fullmäktige
 • revisorer som utses av FPA:s fullmäktige
 • övervakningsrevisorer
 • FPA:s styrelse
 • granskningskommittén
 • internrevisionen
 • en extern revisionssammanslutning.

Den viktigaste uppgiften för fullmäktige är att övervaka FPA:s förvaltning och verksamhet med beaktande bland annat av kvaliteten på FPA:s tjänster och tillgången till dem. Fullmäktige har som uppgift att övervaka FPA:s hela verksamhet. Fullmäktige styr ändå inte på förhand FPA:s övriga beslutande organ, såsom styrelsen.

Fullmäktige kan påverka exempelvis genom att begära utredningar, komma med förslag eller genom att ta ställning i frågor som rör förvaltningen. Verksamheten övervakas vanligen i efterhand och fokus ligger på frågor om laglighet. Riksdagen övervakar FPA också med hjälp av den berättelse som fullmäktige årligen avger till riksdagen om sin verksamhet.

Protokollen över fullmäktiges plenum skickas för kännedom till revisorerna och till FPA:s styrelse. Protokollen publiceras dessutom på sidan Asiakirjat ja pöytäkirjat.

Ytterligare information

Övervakningsrevisorn och ordförande för revisorerna är professionella revisorer. De övriga revisorerna har oftast varit riksdagsledamöter.

Revisorerna granskar

 • om FPA:s styrelse har iakttagit gällande bestämmelser och föreskrifter
 • om FPA:s bokslut har upprättats på det sätt som anges i bokföringslagen och lagen om Folkpensionsanstalten
 • om bokslutet ger riktig och tillräcklig information om resultatet av FPA:s verksamhet och FPA:s ekonomi
 • om FPA:s bokföring har skötts i enlighet med god bokföringssed.

Revisionssammanslutningen genomför kontinuerlig revision. Föremål för övervakningsrevision är vanligen bland annat placeringsverksamhet, förmånsinkomster och förmånsutgifter, betalningsrörelse och löner, inköp och anskaffningar samt huvudbokföringen.

Ytterligare information

Styrelsen ansvarar bland annat för att

 • fastställa FPA:s verksamhets- och ekonomiplan
 • upprätta FPA:s verksamhetsberättelse och bokslut
 • fastställa FPA:s arbetsordning, i vilken meddelas bestämmelser om förvaltningen och om behandlingen av ärenden
 • besluta om principerna för placeringen av FPA:s medel
 • besluta om köp och försäljning av fast egendom
 • besluta om arbetsfördelningen mellan generaldirektören och de övriga direktörerna
 • anställa de ledande tjänstemännen i arbetsavtalsförhållande
 • fastställa generaldirektörens och de övriga direktörernas löneförmåner och andra förmåner
 • fastställa grunderna för tjänstemännens löner, arbetstid, semester och resekostnadsersättningar
 • avgöra andra frågor av principiell natur eller annars viktiga ärenden.

Styrelsens mötesprotokoll delges fullmäktige och revisorerna. Protokollen publiceras också på sidan Asiakirjat ja pöytäkirjat.

Ytterligare information

Granskningskommittén består av minst fem medlemmar. Ordförande är styrelsens ordförande, viceordförande är styrelsens viceordförande och de övriga medlemmarna utgörs av minst en styrelsemedlem, FPA:s generaldirektör samt övervakningsrevisorn. Föredragande och sekreterare för kommittén är chefen för internrevisionen.

Granskningskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att FPA har en tillräcklig riskhantering som omfattar hela verksamheten samt ett system för intern övervakning. Kommittén har som uppgift att granska att FPA:s verksamhet, riskhantering och interna övervakning är organiserad i enlighet med lagar och föreskrifter samt god lednings- och förvaltningspraxis. Utöver det ska granskningskommittén övervaka och styra arbetet inom internrevisionen.

Läs mer:

Internrevisionens verksamhet utgörs av oberoende och objektiv utvärdering och granskning samt konsulteringsverksamhet. Internrevisionen klarlägger för FPA:s ledning huruvida den interna övervakningen och riskhanteringen har skötts på tillbörligt sätt. Utöver det kan internrevisionen ha andra granskningsuppdrag. Alla funktioner inom FPA kan vara föremål för granskning.

Arbetet inom internrevisionen styrs av internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision. Internrevisionen samarbetar med revisorerna för att säkerställa att granskningsverksamheten är tillräckligt omfattande.

Senast ändrad 20.6.2024