Ansvarsfullhet | Om FPA | FPAGå till innehållet

Ansvarsfullhet

De värderingar som utgör hörnstenar i FPA:s verksamhet är respekt för individen, kompetens, samverkan och nytänkande. Vid sidan av värderingarna är hållbarhet en del av den strategiska grunden för vår verksamhet. Främjande av likabehandling, miljövänligt agerande och en hållbar förvaltning är tyngdpunkter i vårt hållbarhetsarbete.

FPA:s hållbarhetsstrategi

 1. Våra kunder får den service de behöver.
 2. Vi producerar och använder information på ett ansvarsfullt sätt. 
 3. Vi skapar nya möjligheter och mervärde ur hållbarhet.
 4. Vi bekämpar klimatförändringen och agerar miljövänligt.
 5. Vi agerar hållbart som arbetsgivare, arbetskollektiv och kolleger.

Hållbarhetsstrategin omfattar tre olika aspekter av hållbarhet:

FPA har ett särskilt ansvar för att sörja för ekologisk hållbarhet i sin verksamhet. Genom att agera inom gränserna för miljöns bärkraft främjar vi bäst människors välbefinnande på lång sikt. 

Därför är det nödvändigt att målmedvetet verka för hållbara arbetsmetoder, strukturer och värderingar, inte bara i vår egen verksamhet utan i samhället i stort.

Vi utvecklar vår verksamhet till förmån för miljön på bland annat följande sätt:

 • Vi följer årligen vårt koldioxidavtryck, energi- och pappersförbrukningen samt avfallsmängderna. 
 • Vi sätter upp mål för att minska vår klimatpåverkan.
 • Vi effektiverar användningen av lokaler och gör det möjligt att införa miljövänliga arbetssätt.
 • Vi minskar pappersförbrukningen genom att övergå till elektroniska tjänster.
 • Vi främjar miljövänliga färdsätt genom att erbjuda våra anställda cykelförmån. Vi prioriterar kollektivtrafik.
 • Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetsmetoder så att de blir mer hållbara. Våra fem största kontor med flest anställda är med i WWF:s nätverk Green Office.  
 • Vi deltar aktivt i samhällsdebatten om välfärd och hållbar omställning.

WWF:s nätverk Green Office stöder de anställda vid FPA att agera miljövänligt. FPA anslöt sig till nätverket 2022.
 

Green Office logo

FPA:s verksamhet påverkar såväl samhällets tjänster som medborgarnas välbefinnande och ekonomi. Därför är det viktigt att FPA:s verksamhet är socialt hållbar.

Vi utvecklar ständigt våra arbetsmetoder för att de bättre ska ta hänsyn till mångfalden bland personalen och kunderna samt främja likabehandling. Våra tjänster ska vara tillgängliga och begripliga för alla. Att ta hänsyn till mångfalden bland personalen är också en central del av vårt hållbarhetsarbete som en stor arbetsgivare. Som myndighet är det vår skyldighet att säkerställa och främja icke-diskriminering.

Social hållbarhet innebär till exempel att

 • värdesätta mångfald bland kunderna och personalen 
 • främja likabehandling
 • utveckla verksamheten så att den blir mer inkluderande och exempelvis tar hänsyn till var och en som individ.

Arbete för mångfald, likabehandling och inkludering betecknas med förkortningen DEI, som står för de engelska orden diversity, equity och inclusion. Målet med arbetet för ökad inkludering är att var och en som uträttar ärenden eller arbetar vid FPA ska känna sig delaktig. 

Social hållbarhet innebär att våra kunder och våra anställda bemöts på lika villkor exempelvis i samband med rekryteringsprocesser, servicesituationer och kommunikation, oberoende av bakgrund, kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

På det sättet strävar vi efter att erbjuda bättre service och förbättra kundupplevelsen samt stärka en organisationskultur som tar hänsyn till olika människor.

Nätverk och samarbetspartner

Vid FPA finns det olika nätverk som för samman anställda utifrån deras gemensamma mål eller bakgrund. 

Nätverk vid FPA

 • DEI-nätverket har som uppgift att öka organisationens förståelse för mångfald, likabehandling och verksamhet som främjar samhörighet. DEI-nätverket fungerar också som en kanal där de anställda kan föra fram olika utvecklingsidéer.
 • Kirnu-nätverket erbjuder stöd i arbetet med att utveckla servicen på samiska. 
 • Regnbågsnätverket erbjuder stöd och främjar jämlik behandling av hbtqi-personer på arbetsplatsen. FPA deltar också i det gemensamma regnbågsarbete som bedrivs av aktörer inom statsförvaltningen. 

FPA vill i sin verksamhet säkerställa att olika människor ges likvärdiga möjligheter till delaktighet. För att stödja detta deltar vi i olika evenemang, projekt och program.  

Projektet Romako

Romako är ett projekt som administreras av yrkeshögskolan Diakonia och vars syfte är att hjälpa vuxna romer i huvudstadsregionen att bland annat hitta praktikplatser. Romako-projektets ”arbetsgivarpool” (työnantajapooli) är en söktjänst där studerande och utexaminerade med romsk bakgrund kan komma i kontakt med arbetsgivare och hitta en lämplig arbets- eller praktikplats. FPA är en av de arbetsgivare som anmält sig till Romakos arbetsgivarpool. 

När FPA söker nya medarbetare står det alltid i arbetsplatsannonsen vilken erfarenhet, utbildning och kompetens som arbetsuppgiften kräver. Vid urvalen lägger vi vikt vid de angivna urvalskriterierna. På det viset erbjuder vi alla arbetssökande samma möjligheter att få anställning hos FPA, oberoende av bakgrund. 

Pride

FPA har under flera år varit en av de officiella samarbetspartnerna till evenemanget Helsinki Pride. Pride arbetar för att främja hbtqi-personers rättigheter, delaktighet och välmående. Dessa frågor är viktiga också för FPA. 

Familjevänlighet

Familjevänlighet innebär hos FPA balans mellan arbete och privatliv samt möjlighet att ta hand om sitt eget välbefinnande.

Vid FPA tillämpas en bred familjesyn. Utifrån den har var och en rätt att definiera sin egen familj och i den egna familjen räkna in de personer som hen själv upplever att hör till den. Den här definitionen har slagits fast av FPA:s forum för familjevänlighet hösten 2023.

FPA genomför årligen upphandlingar för sammanlagt 0,7–1,5 miljarder euro. Upphandlingarna har stor inverkan på vår miljö och vårt samhälle. Den ekonomiska hållbarheten hos FPA hänger ihop med planeringen av den offentliga ekonomin. 

Vi utvecklar kontinuerligt olika sätt att bedöma och hantera konsekvenserna av våra upphandlingar. Vi går igenom hållbarhetsmålen redan då en upphandling planeras och förbereds och följer uppfyllelsen av målen under upphandlingens hela livscykel. WWF:s Green Office-system förpliktar oss att beakta hållbarhetsfrågor också vid sådana upphandlingar som hänför sig till verksamhetslokalerna.

Ansvarsfullhet vid FPA år 2022. Antalet anställda var 31.12.2022 8 590, varav 90 % var fast anställda. 670 anställda föräldralediga, varav 18 % är män. 84 % är nöjda med sitt arbete. "Min handledare stärker mångfalden och jämlikheten i arbetsgemenskapen." 78 % av de som svarade höll med. FPA:s personalbarometer 2022. Inköp av IT-utrustning stod för 54 % av det totala koldioxidavtrycket. Den totala energiförbrukningen minskade med 4,7 %. Utrymmeseffektiviteten förbättrades med 19,5 %. Antalet medlemmar i nätverket Sateenkaari var i slutet av året 174. Ansvarshandlingar år 2022. Kartläggning av minoritetskunders behov. DEI-nätverket startade sin verksamhet. Ansvarskvartssamtal med personal. Könsneutrala toaletter.

Regelbunden kommunikation stöder vårt hållbarhetsarbete och ökar medvetenheten om olika hållbarhetsteman. Exempelvis ordnas det för FPA:s personal varje vecka korta möten under temat hållbarhet. Syftet med mötena är att hjälpa våra anställda att identifiera olika situationer i vardagen där man kan göra hållbara val.

Vi följer vårt hållbarhetsarbete med många indikatorer. Med hjälp av indikatorerna följer vi effekterna av vårt arbete men identifierar också utvecklingsbehov. Vi strävar efter att stärka genomslagskraften av vårt hållbarhetsarbete genom att samarbeta med olika samhällsaktörer.
Vi redogör närmare för vårt hållbarhetsarbete i den årliga rapporten.

Mer information: johdon.tukiyksikko@kela.fi

Läs mer

Senast ändrad 8.12.2023

Vad tycker du om sidan?