Överenskommelser om social trygghet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Överenskommelser om social trygghet

Din rätt till den sociala tryggheten kan basera sig på överenskommelser om social trygghet. Finland har ingått sådana överenskommelser med de nordiska länderna, Förenta Staterna, Kanada, Chile, Israel, Australien, Indien, Kina och Sydkorea. Med Quebec i Kanada har Finland ingått en separat avtalsreglering om social trygghet. Med Australien har Finland dessutom en överenskommelse som gäller sjukvård under en tillfällig vistelse.

Överenskommelserna gäller i regel arbetstagare, deras familjemedlemmar och pensionstagare. Pension som intjänats i Finland betalas alltid också till länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland. Bestämmelserna tillämpas endast på de personer och förmåner som ingår i överenskommelserna. Om din rätt till social trygghet inte baserar sig på en bilateral överenskommelse som Finland ingått, avgörs rätten till den sociala tryggheten och rätten till de FPA-förmåner som inte omfattas av överenskommelsen enligt den finska lagstiftningen.

Om du arbetar eller bor i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, kan du från det här landet ha rätt till de förmåner som nämns i överenskommelsen.

Överenskommelserna om social trygghet gäller olika förmåner

 • Överenskommelsen om social trygghet med USA gäller folkpension och familjepension samt i fråga om utsända arbetstagare dessutom sjuk- och föräldradagpenningar och barnbidrag.
 • Överenskommelsen om social trygghet med Kanada gäller ålderspension och familjepension.
 • Överenskommelsen om social trygghet med Chile gäller ålderspension och familjepension samt sjukvård för pensionärer.
 • Överenskommelsen om social trygghet med Israel gäller ålderspension och familjepension, barnbidrag och moderskapsunderstöd. För utsända arbetstagares del gäller överenskommelsen dessutom sjukförsäkring och föräldraförmåner.
 • Avtalsregleringen som ingåtts med Quebec gäller hälso- och sjukvård samt sjukförsäkring. Enligt avtalet har tillfälliga arbetstagare, utsända arbetstagare, studerande och forskare samt deras familjemedlemmar rätt till hälso- och sjukvård i Quebec.
 • Överenskommelsen om social trygghet med Australien gäller ålderspension.
 • Personer som omfattas av sjukförsäkringen i Finland och som vid tillfällig vistelse i Australien behöver sjukvård har rätt till omedelbart nödvändiga sjukvårdstjänster.
 • Överenskommelsen med Indien gäller närmast arbetspensioner. Överenskommelsen gäller inte folkpension från FPA eller andra FPA-förmåner.
 • Överenskommelserna med Kina och Sydkorea gäller arbetspensioner och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Överenskommelserna gäller inte folkpension från FPA eller andra FPA-förmåner.

Den nordiska konventionen om social trygghet

På personer som rör sig mellan de nordiska länderna tillämpas i allmänhet bestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet. Enligt den nordiska konventionen om social trygghet tillämpas EU-förordningen också på persongrupper den annars inte skulle omfatta. Sådana personer är bland annat medborgare i länder utanför EU-området som rör sig mellan Danmark och de övriga nordiska länderna.

Den nordiska konventionen innehåller bl.a. den så kallade femårsregeln som gäller arbetslöshetsskydd vid återflyttning. Enligt regeln kan man direkt godkänna arbetshistorian i ett annat nordiskt land i arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning då en person återvänder till Finland från ett annat nordiskt land. Ett krav är ändå att personen under de senaste fem åren har arbetat i Finland eller fått arbetslöshetsdagpenning från Finland.

Enligt konventionen ersätts extra kostnader för hemresa mellan de nordiska länderna vid sjukdomsfall.

I konventionen preciseras också närmare hur bosättningslandet ska fastställas i oklara fall.

Nordiskt samarbete i fråga om yrkesinriktad rehabilitering

Den nordiska konventionen om social trygghet ålägger de nordiska länderna att samarbeta i fråga om gränsöverskridande yrkesinriktad rehabilitering. De nordiska länderna har ingått bilaterala administrativa överenskommelser i fråga om anordnandet av rehabilitering och de praktiska tillvägagångssätten. Överenskommelserna underlättar skötseln av rehabiliteringsärenden när en person har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet och i enlighet med den arbetar i ett nordiskt land och är bosatt i ett annat. Finland har ingått överenskommelser med Sverige (pdf), Norge (pdf), Island (pdf) och Danmark (pdf).

Bilaterala rehabiliteringsöverenskommelser tillämpas i situationer där

 • en person arbetar i ett nordiskt land och bor i ett annat
 • rehabiliteringsåtgärderna genomförs i bosättningslandet och penningförmånen betalas från sysselsättningslandet.

Läs mer

Senast ändrad 17.7.2023