Social trygghet i särskilda situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet i särskilda situationer

Länkar till innehållet på denna sida:

Personer som arbetar i flera länder samtidigt

Om du samtidigt arbetar i flera EU- eller EES-länder eller i Schweiz anställd hos samma arbetsgivare och om ett av dina arbetsländer även är ditt bosättningsland får du i regel sociala trygghetsförmåner från bosättningslandet. Om ditt arbete i bosättningslandet inte är betydande (minst 25 %) betalas förmånerna från det land där arbetsgivaren har sin hemort.

Om du har minst två olika arbetsgivare som har sin hemort i olika länder, ansvarar bosättningslandet för den sociala tryggheten. Ditt bosättningsland betalar ut förmåner till dig. Du måste uppfylla minimivillkoren gällande arbete i alla sysselsättningsländer.

Personer som arbetar i två eller flera länder behöver ett intyg A1. I Finland ges intyget av Pensionsskyddscentralen som ett bevis på att arbetstagaren omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du flyttar till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett avtalsland och du är stadigvarande bosatt i Finland, får du rätt till den finländska sociala tryggheten. Om du inte bor i Finland men det arbete som du utför här uppfyller minimikraven gällande arbete kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten medan du arbetar här. Du får då rätt till flera FPA-förmåner om de övriga villkoren för beviljande av förmånen uppfylls.

Om du arbetar för samma arbetsgivare samtidigt i ditt bosättningsland och i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, ansvarar i regel bosättningslandet för förmånerna. Om du inte alls arbetar i bosättningslandet, ansvarar det land där arbetsgivaren har sin hemort för utbetalningen av förmåner. Om du däremot har minst två olika arbetsgivare som har sin hemort i olika länder, är det ditt bosättningsland som ansvarar för förmånerna.

Personal hos transportföretag

Personal hos transportföretag är t.ex. långtradarchaufförer. För dem gäller samma regler som för andra som arbetar i flera länder.

I fråga om andra länder än EU- och EES-länderna, Schweiz och länder med vilka Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet är huvudregeln att du får rätt till den finländska sociala tryggheten ifall du flyttar stadigvarande till Finland. Du kan också ha rätt till FPA-förmåner på grundval av ditt arbete när lönen uppgår till minst 800,02 euro per månad (år 2024).

Exempel

En långtradarchaufför som bor i Estland, Marek, är anställd hos ett finländskt transportföretag. Han kör fraktgods från Finland till Sverige och därifrån via Danmark till Tyskland. Eftersom Marek inte alls arbetar i sitt bosättningsland Estland fastställs det land som ska svara för den sociala tryggheten på grundval av arbetsgivarens hemort. Finland ansvarar således för den sociala tryggheten. Arbetsgivaren måste ansöka om ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen (etk.fi) för Marek i vilket det framgår att han omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands. 

Sjömän

Sjömän från andra EU- och EES-länder, från Schweiz eller Storbritannien och som arbetar ombord på ett fartyg som för finsk flagg, har i regel rätt till förmåner oberoende av om de är stadigvarande bosatta i Finland eller inte. Rätten till förmåner förutsätter att lönen uppgår till minst 800,02 euro per månad (år 2024).

Om du flyttar till Finland för att bosätta dig här men du arbetar ombord på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands flagg, Schweiz flagg eller Storbritanniens flagg, ansvarar flaggstaten för den sociala tryggheten. Då har du i allmänhet inte rätt till förmåner från FPA även om du är stadigvarande bosatt i Finland. Om du däremot bor i Finland och även det företag som betalar din lön har sin hemort här, får du förmåner från FPA även om du arbetar ombord på ett fartyg som för en annan medlemsstats flagg. Du ska ansöka om ett intyg med beteckningen A1 från Pensionsskyddscentralen.

Om du är en sjöman från ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett land med vilket Finland ingått en överenskommelse om social trygghet får du i regel rätt till FPA-förmåner om du flyttar stadigvarande till Finland.

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en person som arbetar i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien, men inte bor i sysselsättningslandet. En gränsarbetare återvänder regelbundet dagligen eller minst en gång i veckan till det land där han eller hon är stadigvarande bosatt. Gränsarbete ska anmälas till FPA. Gränsarbetare får förmåner från sysselsättningslandet oberoende av i vilket medlemsland man är bosatt.

Om du arbetar i Finland och lönen uppgår till minst 800,02 euro per månad kan du ha rätt till FPA-förmåner oberoende av i vilket medlemsland du är bosatt. I vissa fall kan du få förmåner (t.ex. arbetslöshetsskydd, sjukvård) även från ditt bosättningsland.