Användarvillkor för e-tjänsten för läkemedelsföretag | Om FPA | FPAGå till innehållet

Användarvillkor för e-tjänsten för läkemedelsföretag

E-tjänst för läkemedelsföretag

Logga in

E-tjänsten för läkemedelsföretag är en webbtjänst som administreras av FPA och som läkemedelsföretagen kan använda för kvartalsanmälningar av preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet. E-tjänsten kan användas när företaget har ett FO-nummer och den person som gör prisanmälningar för företagets räkning i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi har getts fullmakt att göra prisanmälningar. Gå till tjänsten Fullmakter (suomi.fi).

Suomi.fi-fullmakter

Inloggningen i e-tjänsten för läkemedelsföretag sker med stark Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-identifikationen grundar sig på Suomi.fi-fullmakter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata administrerar.

Den som har namnteckningsrätt vid ett företag kan ge en annan person eller ett annat företag fullmakt, det vill säga rätt, att göra prisanmälningar för företagets räkning. Fullmakterna ges i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi genom att man anger följande:

  • Ämneskategori: Läkemedel och apotek
  • Fullmaktsärende: Prisanmälningar gällande läkemedelspreparat

När fullmakterna har getts kan den person som för företagets räkning gör prisanmälningar logga in i e-tjänsten med sina personliga nätbankskoder, med mobilcertifikat eller med certifikatkort.

Uppgifter i e-tjänsten

I e-tjänsten för läkemedelsföretag visas bara de preparat som läkemedelsföretaget i fråga administrerar. Uppgifterna om preparaten baserar sig på följande förteckningar:

Kontakta FPA om något läkemedelspreparat inte visas i e-tjänsten för läkemedelsföretag. Se FPA:s kontaktinformation.

Prisanmälningstiden

E-tjänsten för läkemedelsföretag är öppen mellan 30 och 21 dagar före den första dagen i kvartalet. Anmälningstiden går ut klockan 16.15 den sista anmälningsdagen. 

Så här görs anmälningar

Anmälningarna matas in i tjänsten för ett preparat åt gången. Prisanmälningar kan sparas i flera omgångar under anmälningstiden. En sparad prisanmälan kan ändras eller korrigeras så länge som anmälningstiden pågår.

Den som gör anmälan ansvarar för att de anmälda uppgifterna är korrekta och att de sparas i tjänsten. På sidan Sammandrag i e-tjänsten visas de prisanmälningar som sparats.

Vidarebefordran av prisanmälningar

FPA vidarebefordrar 

  • prisanmälningar gällande läkemedelspreparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet till läkemedelsprisnämnden
  • prisanmälningar gällande läkemedelspreparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet
    • till Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket
    • till Pharmaca Health Intelligence Oy, som ansvarar för den tekniska administrationen av Läkemedelsdatabasen på uppdrag av FPA.

Datasäkerhet 

E-tjänsten för läkemedelsföretag använder en säker förbindelse. Gå alltid ut ur tjänsten genom att välja Logga ut, så att förbindelsen bryts.

Efter utloggningen ska användaren se till att utomstående inte kommer åt uppgifterna till exempel via webbhistoriken i webbläsaren. Om programmet inte används på 30 minuter stängs det automatiskt.

Störningar i e-tjänsten

Om det har uppstått en störning i e-tjänsten som gör det omöjligt att göra en anmälan under prisanmälningstiden, ska läkemedelsföretaget vid behov lämna in prisanmälan till FPA på en pappersblankett. Lämna in prisanmälan på pappersblankett.

Senast ändrad 16.1.2024

Vad tycker du om sidan?