Fastställande av prisintervall | Om FPA | FPAGå till innehållet

Fastställande av prisintervall

Enligt läkemedelslagen ska apoteket byta ut läkemedelspreparat som ordinerats på recept mot ett allmänt tillgängligt utbytbart preparat som har det lägsta priset eller vars pris i förhållande till det billigaste preparatets pris avviker med högst 0,50 euro.

FPA sammanställer en förteckning över priserna på utbytbara preparat 4 gånger per år. Preparaten i förteckningen grupperas så att förpackningar som har samma storlek och som innehåller samma läkemedelssubstans i samma styrka tillhör samma grupp. Dessutom räknar FPA för varje grupp ut en gräns som går ut på att läkemedel vars pris överstiger gränsen måste bytas ut mot billigare utbytbara preparat. FPA förmedlar uppgifterna till apoteken för att dessa ska kunna genomföra utbyte av läkemedel.

Indelning av läkemedelspreparat i grupper

Fimea gör upp och ansvarar för en förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat (fimea.fi). Läkemedelspreparat som innehåller samma läkemedelssubstans och har samma styrka har samma 4-siffriga kod (substitutionsgruppens nummer) i förteckningen. Grupperingen fungerar som grund för vidare fastställande av utbytbarhet på förpackningsnivå.

FPA och läkemedelsprisnämnden (Hila) grupperar de utbytbara preparaten vidare så att förpackningar av samma storlek har samma 10-siffriga kod (substitionskod). Koden används såväl i läkemedelsutbytessystemet som i referensprissystemet.

Koden skapas enligt följande:

 • Koden börjar i regel på 00, utom då det är fråga om en så kallad avvikande referensprisgrupp, där koden börjar på 88. Läs mer om avvikande referensprisgrupper (hila.fi).
 • De följande 4 siffrorna grundar sig på den 4-siffriga kod som Fimea gett.
 • De sista 4 siffrorna grundar sig i regel på förpackningsstorleken.

När det gäller tabletter och kapslar är vissa förpackningsstorlekar utbytbara trots att förpackningsstorlekarna avviker något från varandra. Exempel:

 • förpackningsstorlekarna 28, 29 och 30 som slutar med 0030
 • förpackningsstorlekarna 59 och 60 som slutar med 0060
 • förpackningsstorlekarna 98, 99 och 100 som slutar med 0100.

Utbytbara är dessutom

 • förpackningar som innehåller samma mängd doser i ett eller flera förvaringskärl
 • start- och bruksförpackningar som innehåller samma mängd doser.

Försäljningspris

Läkemedelsföretagen anmäler partipriser för läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet till FPA. FPA omvandlar partipriserna till försäljningspriser med moms. Försäljningspriserna beräknas med hjälp av en formel som finns i förordningen om läkemedelstaxa (finlex.fi).

Prisintervall

FPA plockar från varje grupp av sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar ut det billigaste preparatets försäljningspris med moms och lägger till 0,50 euro. Resultatet, intervallet mellan det billigaste priset och det 0,50 euro dyrare priset utgör det så kallade prisintervallet. I praktiken räknar FPA ut den övre gränsen för prisintervallet: läkemedel vars pris överstiger gränsen måste bytas ut av apoteket till billigare utbytbara preparat.

Om minst två av de sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningarna är ersättningsgilla och minst ett av dessa två är ett ersättningsgillt synonympreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat, omfattas preparaten förutom av utbytessystemet även av referensprissystemet. Den övre gränsen räknas då ut så att man lägger till 0,50 euro till försäljningspriset på det billigaste ersättningsgilla preparatet i gruppen.

Läkemedlets tillgänglighet påverkar fastställandet av prisintervall

I prisanmälan ska anges om preparatet är allmänt tillgängligt. Preparatet är allmänt tillgängligt när det kan fås från partiaffärer vid tidpunkten för prisanmälan och under hela det kommande kvartalet.

Vid fastställandet av prisintervall beaktas bara de preparat som är allmänt tillgängliga. Det är viktigt att uppgiften om tillgänglighet stämmer så att det billigaste priset i fråga om de sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningarna och det prisintervall som beräknats utifrån detta pris baserar sig på faktiska uppgifter om tillgänglighet.

Om inte en enda förpackning i gruppen av sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar är tillgänglig, fastställer FPA så kallade tekniska prisintervall för gruppen. På så sätt säkerställer man att apoteken kan byta ut läkemedel under den tid som läkemedlen är tillgängliga. De tekniska intervallen skapas på basis av det billigaste priset enligt samma beräkningsformel som de egentliga prisintervallen.

Endast prisintervall fastställs när inte ett enda läkemedel är ett ersättningsgillt synonympreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat

Sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar

Pris (€)

Övre gräns (€)

Preparat A, 10 mg, tabl 100

1,00

2,50

Preparat B, 10 mg, tabl 98

2,00

2,50

Preparat C, 10 mg, tabl 98

2,10

2,50

Preparat D, 10 mg, tabl 100

2,50

2,50

Preparat E, 10 mg, tabl 100

3,00

2,50

 • Läkemedelsföretaget har meddelat att preparatet A inte är allmänt tillgängligt. Prisintervallet fastställs då på basis av det billigaste tillgängliga preparatet B.
  • FPA fastställer prisintervallets övre gräns utifrån priset på preparatet B med hjälp av formeln 2,00 + 0,50 = 2,50 euro.
 • Prisintervallet omfattar preparaten B, C och D, vars pris är 2,00-2,50 euro (fet stil i tabellen).
 • Om kunden har blivit ordinerad preparat E måste apoteket byta ut det till ett preparat som omfattas av prisintervallet. Kunden kan även förbjuda att preparatet byts ut.
 • Om det läkemedel som kunden köper omfattas av ersättningssystemet får kunden dock ersättning utifrån det fulla priset för läkemedlet.

Prisintervall och referenspris fastställs när minst två läkemedel är ersättningsgilla och minst ett av dessa två är ett synonympreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat

Sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar (referensprisgrupp)

Pris (€)

Övre gräns (€)

Referenspris (€)

Preparat A, 10 mg, tabl 100, icke-ersättningsgillt synonympreparat

1,00

2,50

 

Preparat B, 10 mg, tabl 98, ersättningsgillt synonympreparat

2,00

2,50

2,50

Preparat C, 10 mg, tabl 98, ersättningsgillt synonympreparat

2,10

2,50

2,50

Preparat D, 10 mg, tabl 100, ersättningsgillt parallellimporterat preparat

2,50

2,50

2,50

Preparat E, 10 mg, tabl 100, ersättningsgillt originalpreparat

3,00

2,50

2,50

 • Läkemedelsföretaget har meddelat att preparatet A inte är allmänt tillgängligt. Preparatet är inte heller ersättningsgillt. Prisintervallet och referenspriset fastställs på basis av det billigaste tillgängliga ersättningsgilla preparatet B.
  • FPA fastställer prisintervallets övre gräns utifrån priset på preparat B med hjälp av formeln 2,00 + 0,50 = 2,50 euro.
  • Läkemedelsprisnämnden fastställer referenspriset utifrån priset på preparat B med hjälp av formeln 2,00 + 0,50 = 2,50 euro.
 • Prisintervallet omfattar preparaten B, C och D, vars pris är 2,00-2,50 euro (fet stil i tabellen).
 • Referenspriset gäller de ersättningsgilla preparaten B, C, D och E.
 • Om kunden har blivit ordinerad preparat E måste apoteket byta ut det till ett preparat som omfattas av prisintervallet. Kunden kan emellertid motsätta sig att preparatet byts ut. Då får hen ersättning utifrån referenspriset och betalar själv den andel på 0,50 euro som överstiger referenspriset.

Läs mer

Senast ändrad 19.12.2023

Vad tycker du om sidan?