Snabbguide om prisanmälningsprocessen | Om FPA | FPAGå till innehållet

Snabbguide om prisanmälningsprocessen

Läkemedelsföretagen lämnar 4 gånger per år in prisanmälningar om preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet. Snabbguiden avancerar mot den första dagen i kvartalet då de anmälda priserna, prisintervallen och referenspriserna träder i kraft. Inom parentes anges den dag då respektive åtgärd senast ska vara genomförd.

Aktörer

Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Hila = Läkemedelsprisnämnden
FPA = Folkpensionsanstalten
Läkemedelsföretag = Innehavaren av försäljningstillstånd, importören, tillverkaren eller ett befullmäktigat ombud

45–38 dagar

Förteckning över utbytbara preparat

Fimea ger ut en förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat (45 dagar).

Kontroll av uppgifter

Läkemedelsföretagen ska meddela eventuella korrigeringar och preciseringar till Fimea inom en vecka (45–39 dagar).

Uppdaterad förteckning

Fimea ger ut en uppdaterad förteckning (38 dagar).

Substitutionsgruppskoder

FPA fastställer i samarbete med Hila substitutionsgruppskoder för sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar.

30–21 dagar

Preparat som omfattas av anmälningsförfarandet

Hila ger ut en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet (30 dagar).

Prisanmälningar

Läkemedelsföretaget lämnar in prisanmälningar till FPA (21 dagar).

20–8 dagar

Vidarebefordran av prisanmälningar

FPA förmedlar prisanmälningarna vidare till Hila, där referenspriserna fastställs.

Referenspriser

Hila fastställer referensprisgrupperna och referenspriserna.

Prisintervall

Utifrån de anmälda priserna fastställer FPA prisintervallen och de preparat som ingår i dem.

Läkemedelsdatabasen och apotekens prisförteckningar

FPA förmedlar uppgifterna om läkemedelsutbyte till dem som förvaltar Läkemedelsdatabasen och apotekens prisförteckningar. I uppgifterna ingår också de referenspriser som Hila fastställt.

7–0 dagar

Beslut om referenspriser

Hila publicerar ett beslut om referensprisgrupper och referenspriser (7 dagar).

Förteckning över priser och prisintervall

FPA ger ut en förteckning över priser och prisintervall för utbytbara läkemedel (7 dagar).

Ikraftträdande

De anmälda priserna, prisintervallen och referenspriserna träder i kraft den första dagen i kvartalet. Läkemedelsdatabasen och apotekens prisförteckningar innehåller den aktuella informationen.

Senast ändrad 11.12.2023