Vanliga frågor om läkemedelsföretagens kvartalsanmälningar | Om FPA | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om läkemedelsföretagens kvartalsanmälningar

Referensprissystemet gäller ersättningsgilla läkemedelspreparat som omfattas av systemet med läkemedelsutbyte. I referensprissystemet har man fastställt ett högsta pris för ett preparat utifrån vilket kunden kan få ersättning. Om kunden motsätter sig utbyte av ett läkemedel till ett referensprispreparat eller ett billigare preparat än referensprispreparatet får han eller hon ersättning utifrån referenspriset och betalar själv den andel av läkemedlets pris som överstiger referenspriset. Läs mer om referensprissystemet (hila.fi).

Inom systemet med läkemedelsutbyte byts ett läkemedelspreparat som ordinerats på recept ut mot ett billigare utbytbart preparat på apoteket. Ett läkemedelspreparat som enbart omfattas av systemet med läkemedelsutbyte har inget referenspris. Om det läkemedel som kunden köper omfattas av ersättningssystemet får kunden ersättning utifrån läkemedlets fulla pris.

Läkemedelsprisnämnden (Hila) publicerar en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet 4 gånger om året (hila). Prisanmälningsförfarandet gäller preparat som omfattas av utbytessystemet och referensprissystemet samt så kallade preparat som omfattas av en övergångsperiod.

För de preparat som omfattas av anmälningsförfarandet ska en prisanmälan lämnas in till FPA senast 21 dagar före den första dagen i respektive kvartal. Om prisanmälan inte görs för ett preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet upphör preparatet att vara ersättningsgillt i början av kvartalet.

Utifrån de anmälda priserna fastställer FPA prisintervallen. Dessutom skickar FPA prisanmälningarna till Hila, som fastställer referenspriserna.

För preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet ska en prisanmälan lämnas in till FPA även om preparatets pris inte ändras. Om prisanmälan inte görs för ett preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet upphör preparatet att vara ersättningsgillt i början av kvartalet.

Prisanmälan ska göras om alla preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet, oavsett ersättningsstatus.

Att ett preparat är allmänt tillgängligt innebär att preparatet är tillgängligt i partiaffärer vid tidpunkten för prisanmälan och under hela det kommande kvartalet. Det är viktigt att uppgiften om tillgänglighet stämmer så att det billigaste priset i fråga om sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar och det prisintervall som beräknats utifrån detta pris baserar sig på faktiska uppgifter om tillgänglighet.

Du kan göra ändringar i en prisanmälan fram till kl. 16.15 på den sista anmälningsdagen enligt tidtabellen.

Gör så här:

  1. Om preparatet omfattas av anmälningsförfarandet, ska du kontakta FPA. FPA korrigerar uppgifterna för preparatet, varefter preparatet syns i e-tjänsten.

Om preparatet inte syns i e-tjänsten kan du vid behov lämna in prisanmälan till FPA också på en pappersblankett. Fyll i blanketten för prisanmälan.

Om preparatet inte omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läkemedelsutbyte och priset på preparatet ändras i början av kvartalet ska du anmäla det nya priset till Lääketietokeskus, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med de anvisningar som dessa gett.

Lämna in prisanmälan för preparat till FPA senast 21 dagar före den första dagen i kvartalet. Om du inte anmäler något pris för preparatet upphör det att vara ersättningsgillt i början av kvartalet.

Om du inte vet partipriset för preparatet kan du uppge 0,00 euro som partipris. Som uppgift om tillgänglighet ska då anges Nej.

Du kan dra bort preparatet från ersättningssystemet med en prisanmälan som du skickar till FPA. Ange för preparatet ett partipris som överstiger det fastställda högsta partipriset och markera Preparatet dras bort från ersättningssystemet.

Om inte en enda förpackning i gruppen av sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar är tillgänglig under hela kvartalet fastställer FPA ett så kallat tekniskt prisintervall utifrån det billigaste pris som anmälts. På så sätt säkerställer man att apoteken kan byta ut läkemedel under den tid som läkemedlen är tillgängliga.

Skicka prisanmälan till FPA med beaktande av tidtabellen för kvartalsanmälningarna. Kontakta FPA om Hila efter prisanmälningstiden fastställer ett partipris som underskrider det anmälda partipriset för preparatet. Det partipris som meddelats med en prisanmälan ska korrigeras i enlighet med Hila:s beslut för att preparatet fortsättningsvis ska vara ersättningsgillt.

Kontrollera om preparatet ingår i den förteckning över utbytbara preparat som gäller under följande kvartal (fimea.fi). Fimea ger ut förteckningen 45 dagar före den första dagen i kvartalet.

Om preparatet ingår i förteckningen ska du lämna in prisanmälan för preparatet till FPA senast 21 dagar före den första dagen i kvartalet. Efter den utsatta tiden går det inte att anmäla ett pris som skulle gälla från början av kvartalet till FPA eller apotekens prisförteckningar.

Om preparatet inte ingår i Fimeas förteckning ska du lämna in prisanmälan till Lääketietokeskus, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med de anvisningar som dessa gett.

Senast ändrad 4.4.2023