Påvisande av rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Det europeiska sjukvårdskortet

Det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) används i EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland.

En person som kommit till Finland kan visa sin rätt till offentlig hälso- och sjukvård med ett europeiskt sjukvårdskort som det andra landet beviljat eller med ett provisoriskt intyg som ersätter kortet. Personen har rätt att få medicinskt nödvändig vård mot samma klientavgift som kommuninvånare.

Om en utomlands bosatt pensionstagare har ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA får pensionstagaren all den vård han eller hon behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånare.

Ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA används inte i Finland, med undantag av det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare.

Ta en kopia av kortet för ansökan om statlig ersättning

Den offentliga hälso- och sjukvården kan söka statlig ersättning för den vård som getts. Ta i så fall en kopia av det europeiska sjukvårdskortet eller det provisoriska intyg som ersätter kortet.

Europeiskt sjukvårdskort som beviljas av ett annat land

När en person visar upp ett europeiskt sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet har han eller hon rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånare. Personen har dessutom rätt att från FPA i efterhand få sjukvårdsersättningar.

 • för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster
 • för kostnaderna för resor i samband med sjukvård
 • för läkemedel som köpts på apotek.

Det europeiska sjukvårdskortet beviljas av det land som ansvarar för personens sjukvårdskostnader. Kortet utfärdas på ifrågavarande lands officiella språk. Uppgifterna på kortet är desamma på de olika ländernas kort.

Det europeiska sjukvårdskortet är personligt. Minderåriga barn ska ha eget kort. Kortet ska vara i kraft då vården ges.

Det europeiska sjukvårdskortet kan utfärdas antingen som ett separat kort eller så att det är kombinerat med det nationella sjukförsäkringskortet. Se bilder på de olika ländernas europeiska sjukvårdskort (ec.europa.eu).

I övre högra hörnet av kortet finns det utfärdande landets landskod med två bokstäver. I nedre högra hörnet anges kortets sista giltighetsdatum. Kortets giltighetstid fastställs av det land som beviljar kortet. Giltighetstiden varierar från land till land.

De europeiska sjukvårdskort som vissa länder beviljar kan också innehålla ett elektroniskt chip.

Intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet

Ett provisoriskt intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet används i EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland. Intyget utfärdas av det land som svarar för personens sjukvårdskostnader. Intyget kan beviljas till exempel om det inte är möjligt att leverera sjukvårdskortet inom den önskade tiden.

Det provisoriska intyget är ett pappersdokument i A4-format. Varje land utfärdar intyget på sitt eget språk. På intyget finns

 • koden för det land som beviljat intyget
 • personuppgifter
 • sjukförsäkringsinstitutionens eller sjukkassans identifikationsnummer
 • intygets giltighetstid
 • datum för utfärdande av intyget
 • underskrift och stämpel
 • det europeiska sjukvårdskortets identifikationsnummer och sista giltighetsdatum.

Europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare

FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet till pensionstagare som är bosatta i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar för. Genom att visa upp kortet får pensionstagaren

 • all den vård han eller hon behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånare
 • direktersättning inom den privata hälso- och sjukvården, för ambulansresor och på apotek.

Framsidan på det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare är blå. Kortets baksida är grön. Kortet innehåller information om personens rätt till vård i Finland och i andra EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och Nordirland.

Senast ändrad 22.6.2023

Vad tycker du om sidan?