Reseersättning för resor med taxi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Taxi, invalidtaxi och bårtaxi

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för resor till sjukvård.

FPA kan ersätta en kunds taxiresa om

  • den behandlande läkaren eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården anser att taxiresan är nödvändig på grund av kundens hälsotillstånd
  • taxiresan har beställts via en beställningscentral i landskapet som ingått avtal med FPA. För resor som inte beställts via beställningscentralen betalar FPA inte reseersättning och kunden kan inte heller ansöka om ersättning i efterhand.

Om kunden är tvungen att anlita ett specialfordon (t.ex. taxi) på grund av bristfälliga allmänna trafikförbindelser, måste kunden själv motivera detta för beställningscentralen i samband med beställningssamtalet.

Invalidtaxi är i första hand avsedd för personer

  • som är rörelsehindrade
  • som sitter i rullstol under hela resan
  • som behöver bårtransport
  • som inte ens med assistans klarar av att förflytta sig från rullstolen in i eller ut ur bilen
  • vars hjälpmedel inte ryms i en vanlig taxi.

En hopfällbar rullstol går i allmänhet att transportera också i bagageutrymmet på en taxi av personbilsmodell. Chauffören brukar hjälpa kunden med att komma i och ur bilen oberoende av med vilken typ av fordon resan görs.

Användningen av invalidtaxi eller lättillgängligt fordon ska motiveras i punkt 11, Motivering, på intyget SV 67r.

Samordning av taxiresor

Man strävar alltid efter att samordna taxiresor när flera kunder reser i samma riktning vid samma tidpunkt och det är ändamålsenligt att samordna resorna.

Resor samordnas framför allt vid långa transporter som överskrider kommun- och landskapsgränser. För att effektivisera samordningen har beställningen av taxiresor koncentrerats till en beställningscentral inom varje landskap.

Samordningen av resor kan leda till att kunden är framme vid hälso- och sjukvårdsenheten högst 1 timme före mottagningstiden. Av samma orsak kan kunden vara tvungen att vänta på returresan i högst 1 timme.

Om kundens returresa beställs senast 1 timme innan kunden är klar att åka hem behöver kunden inte vänta på returresan på grund av samordning av resor. Väntetiden gör det möjligt för beställningscentralen att samordna resan med andra resor i samma riktning.

Om vårdenheten beställer hemresan åt kunden senast en timme före önskad starttid, tillämpas ingen väntetid på en timme för resan på grund av samordning.

Om kunden på grund av sitt hälsotillstånd inte kan resa tillsammans med andra ska du motivera detta i intyget (SV 67r, punkt 8) eller nämna förbudet mot samordning vid beställningssamtalet. Då samordnas inte kundens taxiresa med andra kunders resor.

Uppge kundens specialbehov i samband med beställningen

När du beställer en taxi åt kunden ska du samtidigt uppge om kundens hälsotillstånd medför specialbehov beträffande transporten. Uppge till exempel om kundens hälsotillstånd kräver ett visst fordon, om kunden har hjälpmedel med sig eller om kunden behöver hålla benet rakt under resan.

Uppge också om det inte är möjligt att samordna kundens resa med andra kunders resa.

Läs mer

Senast ändrad 24.5.2023