Direktersättningsförfarande | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Direktersättningsförfarande

FPA kan ingå ett avtal om direktersättningsförfarande med en sådan serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården som har beviljats tillstånd av Regionförvaltningsverket (RFV) eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att tillhandahålla tjänster inom den privata hälso- och sjukvården.

Om serviceproducenten och FPA har ett avtal om direktersättningsförfarande tar serviceproducenten ut en självrisk av kunden. Med självrisk avses det pris från vilket FPA-ersättningen färdigt har dragits av. Efter det ansöker serviceproducenten om den ersättning som tillkommer producenten genom att lämna in en redovisning till FPA.

Avtalet om direktersättning gäller endast kunder som är sjukförsäkrade i Finland. Kontrollera alltid kundens FPA-kort för att se om kunden har rätt till sjukvårdsersättning.

Läs mer om vad serviceproducenten måste beakta i internationella situationer.

Självständig yrkesutövare

Det är möjligt också för följande självständiga yrkesutövare att ingå ett avtal om direktersättningsförfarande:

  • läkare
  • tandläkare
  • munhygienist
  • specialtandtekniker.

Med självständig yrkesutövare avses en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som självständigt utövar sitt yrke och inte är anställd av någon annan. Enskilda näringsidkare som är verksamma under firmanamn är självständiga yrkesutövare.

En självständig yrkesutövare kan inte ansluta sig till en annan självständig yrkesutövares direktersättningsavtal. Alla självständiga yrkesutövare som arbetar på samma verksamhetsställe måste ha ett eget separat direktersättningsavtal.

Om en självständig yrkesutövare anställer en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och därmed inleder ett anställningsförhållande med personen, blir den självständiga yrkesutövaren företagare. Då måste företaget ha tillstånd av en tillståndsmyndighet (ett regionförvaltningsverk eller Valvira) att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Om en självständig yrkesutövare vill ansluta sig till en serviceproducents avtal om direktersättningsförfarande måste också den självständiga yrkesutövarens bransch finnas nämnd bland serviceproducentens branscher. Om serviceproducentens verksamhet inte omfattar den självständiga yrkesutövarens bransch måste serviceproducenten kontakta en tillståndsmyndighet (ett regionförvaltningsverk eller VALVIRA). 

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?