Inlämning av redovisningsdata till FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Inlämning av redovisningsuppgifter

Redovisningsuppgifter ska alltid först lämnas in till FPA på pappersblanketter. Serviceproducenten ska meddela om den vill övergå till det elektroniska redovisningsförfarandet. På den här sidan finns anvisningar om

Så här lämnar du in redovisningsuppgifter på pappersblanketter

Serviceproducenten ansöker om sjukvårdsersättningar hos FPA genom att lämna in redovisningsuppgifter till FPA. Ersättning ska sökas inom 6 månader från det att tjänsten tillhandahållits. Nedan ges anvisningar i punktform om hur man lämnar in redovisningsuppgifter på blanketter: 

 1.  Ange på ansökningsblankett SV 132r (pdf)
  • kundens namn
  • kundens personbeteckning
  • kostnader
  • beloppet av sjukvårdsersättningen
  • det självriskbelopp som kunden har betalat samt antingen datum för kontantbetalning eller förfallodag som angetts på en giroblankett
  • uppgifter om serviceproducenten
   • identifikationskod, registreringsnummer eller serviceproducentnummer
   • kontonummer
   • kontaktinformation.
 2. Meddela inte följande kostnader:
  • kostnader som inte ersätts från sjukförsäkringen
  • avgifter som tagits ut för ogenomförda åtgärder.
 3.  Underteckna redovisningsblanketten.
 4. Skicka blanketten per post till FPA.
  • Postadress: Folkpensionsanstalten, Skanningscentret, PB 10, 00056 FPA
  • Följande redovisningar ska skickas till den adress som FPA och serviceproducenten kommit överens om:
   • elektroniska redovisningar
   • redovisningar som gäller helikoptertransport
   • ambulansredovisningar i norra försäkringsdistriktet.
  • De ovannämnda redovisningarna ska skickas till den adress som FPA och serviceproducenten kommit överens om.

  • För inte blanketterna till något av FPA:s serviceställen.

 5. Du kan ringa servicenumret för myndigheter (myndighetslinjen) om du har frågor om inlämningen av redovisningsuppgifter. Se myndighetslinjens kontaktuppgifter.

Serviceproducentens egna blanketter

Serviceproducenten kan i stället för FPA:s blankett Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland (SV 132r) använda egna blanketter för inlämning av redovisningsuppgifter. Serviceproducentens egna blanketter måste vara godkända av FPA. 

Blanketterna ska skickas för godkännande till adressen kela.sairausvakuutus@kela.fi.

Observera att du inte kan lämna in elektroniska redovisningar när det gäller tandvård för krigsveteraner och minröjare. De här uppgifterna ska alltid lämnas in till FPA på blanketter. Se anvisningarna om inlämning av redovisningsuppgifter på blanketter.

Så här övergår du till elektroniskt redovisningsförfarande

 1. Redovisningsuppgifter ska alltid först lämnas in till FPA på pappersblanketter. Du måste meddela FPA om du vill övergå till elektroniskt redovisningsförfarande. Se kontaktuppgifter för myndighetslinjen.

 2. Kom överens med FPA om implementeringstestning.

 3. Under testningsskedet måste du lämna in redovisningsmaterial både på blanketter och elektroniskt. När redovisningsmaterialet lämnas in elektroniskt måste det levereras med ett godkänt datasystem. Läs om de godkända datasystemen.

 4. När FPA har godkänt implementeringstestningen ingår FPA ett nytt anslutningsavtal med dig där ni kommer överens om elektronisk inlämning av redovisningsuppgifter.

  Serviceproducentens ansvar när elektroniskt redovisningsförfarande tillämpas har slagits fast i ramavtalet. Läs ramavtalet (pdf).

Så här lämnar du in redovisningsuppgifter elektroniskt

Observera att de ersättningar som tillhör serviceproducenten ska sökas senast inom 6 månader från det att tjänsten tillhandahållits.

 1. Lämna in redovisningsuppgifter till FPA en gång i veckan om du inte har avtalat med FPA om något annat.
 2. En redovisning består av betalningstillfällen. Med betalningstillfälle avses läkararvoden och undersöknings- och vårdkostnader som kunden på en och samma gång betalat eller blivit debiterad för och som FPA betalar sjukvårdsersättning för.
  • I en och samma redovisning kan endast kostnader som betalats eller fakturerats under samma kalenderår tas med.
 3. Meddela inte följande kostnader:
  • kostnader som inte ersätts från sjukförsäkringen
  • avgifter som tagits ut för ogenomförda åtgärder.
 4. När du första gången söker ersättning för undersökning och/eller behandling ska du lämna in undersöknings- behandlingsordinationerna (SV 3) i original. Kontrollera vilka undersökningar och behandlingar FPA ersätter.
  • När det gäller radiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar behöver man inte lämna in blanketter till FPA. Undersöknings- och behandlingsordinationer ska dock bevaras i två år och undersöknings- och behandlingsordinationer som gäller behandling hos en munhygienist i tre år. FPA kan begära ordinationer av serviceproducenten i efterhand. 
 5. Lämna in redovisningarna till FPA via tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter. Läs anvisningarna om hur man identifierar sig i e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter.

Arvode per betalningstillfälle

Arvode per betalningstillfälle är en ersättning som FPA betalar till de serviceproducenter som omfattas av det elektroniska redovisningsförfarandet. Arvodet är 0,59 euro per betalningstillfälle. Om hela den ersättning som hänför sig till ett betalningstillfälle avslås, betalas inget arvode för betalningstillfället.

Med betalningstillfälle avses de kostnader som kunden betalat eller blivit fakturerad för på en och samma gång och som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen. Sådana kostnader är

 • läkararvoden
 • tandläkararvoden
 • kostnader för undersökning och behandling.

Betalning av ett arvode per betalningstillfälle förutsätter att

 • serviceproducenten använder ett av FPA godkänt datasystem, som redovisningsuppgifterna kan skickas med 
 • serviceproducenten har ingått ett avtal med FPA om elektronisk inlämning av redovisningsuppgifter
 • betalnings- eller faktureringsdatumet för betalningstillfället har infallit under avtalets giltighetstid
 • minst ett av de behandlings- eller undersökningsbesök som ingår i betalningstillfället har skett under avtalets giltighetstid.

Läs mer

Senast ändrad 19.3.2024