Sjukvårdsersättning för laboratorieundersökningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättning för laboratorieundersökningar

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för laboratorieundersökningar.

FPA kan bevilja direktersättning för laboratorieundersökningar. Läs mer om direktersättningsförfarandet.

En förutsättning för ersättning är att kunden har fått en ordination gällande laboratorieundersökningar, som getts av antingen en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare. Ordinationen ska ha getts inom den privata hälso- och sjukvården.  Läs mer om laboratorieundersökningar som ordinerats av en tandläkare.

Om det i samband med laboratorieundersökningen krävs provtagning, ingår i ersättningstaxan kostnaderna för

  • provtagning
  • förbehandling av provet
  • ett eventuellt utlåtande.

Dessa ersätts alltså inte separat.

Patologiska undersökningar

Undersökningar inom området patologi ingår i laboratorieundersökningarna. Provtagning i samband med undersökningar som hör till patologins område kan ersättas om provtagningen utförs av en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare. 

Undersökningspaket och gruppundersökningar

För utbetalning av ersättning ska serviceproducenten alltid specificera och prissätta de undersökningar som ingår i undersökningspaketet.

Det finns ingen separat taxa för undersökningspaket och gruppundersökningar om de inte nämns i Kommunförbundets nomenklatur för laboratorieundersökningar. Bekanta dig med Kommunförbundets nomenklatur för laboratorieundersökningar (kommunförbundet.fi).

FPA kan betala sjukvårdsersättning för en enskild undersökning som ingår i ett undersökningspaket om en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare har föreskrivit undersökningen för behandling av sjukdom eller för konstaterande av sjukdom. För utbetalning av ersättning ska serviceproducenten specificera och separat prissätta de undersökningar som ingår i undersökningspaketet, också då priset på undersökningarna är lägre när de ingår i paketet än när de utförs var för sig. 

Undersökningspaket i samband med screening

FPA betalar inte ersättning för undersökningspaket som gäller hälsa eller välmående eller som används i samband med screening, och ersätter inte heller enskilda undersökningar som ingår i dessa paket. Undersökningspaket som gäller hälsa eller välmående eller som används i samband med screening är inte etablerade inom hälso- och sjukvården och anses inte motsvara god vårdpraxis.

Patientnära analyser

En del av laboratorieundersökningarna utförs som patientnära analyser. Med patientnära analyser avses sådana undersökningar som inte utförs på laboratorium, utan exempelvis på mottagning eller hemma hos kunden. Sådana undersökningar är till exempel mätning av blodsocker, hemoglobin och CRP.

Kommunförbundets nomenklatur innehåller inga koder för patientnära analyser. Anteckna som kod för undersökningen den motsvarande koden för undersökning av helblod, plasma eller serum som finns i FPA:s taxeförteckning.

Se taxeförteckningarna.

Vitamin- och spårämnesbestämning

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för bestämning av spårämnen i helblod, hår eller naglar. Ersättning betalas inte heller för s.k. oriktade bestämningar av spårämnen i serum eller plasma, även om de har ordinerats specificerat.
FPA kan ersätta vissa vitaminbestämningar som föreskrivits av en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare. Vilka undersökningar som kan ersättas kan kontrolleras i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar. 

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxeförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Senast ändrad 24.1.2024