Anvisningar för serviceproducenten | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för serviceproducenten

Ta del av de anvisningar som riktar sig till serviceproducenten. De kompletterar servicebeskrivningarna för rehabilitering.

Läs servicebeskrivningen för rehabiliteringen: den del som beskriver rehabiliteringstjänsten och den allmänna delen

Vid genomförandet av en rehabiliteringstjänst ska FPA:s servicebeskrivningar tillämpas, dvs. servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten i fråga och den allmänna delen av servicebeskrivningen för rehabilitering. I dem anges vad den rehabilitering som ordnas av FPA innehåller och vilka kvalitetskrav som ställs på den. Observera att den allmänna delen är årsspecifik.

Ta del av anvisningarna för serviceproducenten:

Följ den lagstiftning och de myndighetsanvisningar som reglerar rehabiliteringen 

 • lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)
 • lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990)  
 • lagen om privat socialservice (922/2011)
 • lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006)
 • lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
 • lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)
 • lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015)
 • statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
 • lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
 • social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2022)
 • lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/27.8.2021, i kraft från 1.11.2021)
 • patientförsäkringslagen (948/2019)
 • språklagen (423/2003)
 • samiska språklagen (1086/2003)
 • lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010)
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
 • dataskyddslagen (1050/2018)
 • lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)
 • lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019)
 • lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009)
 • konsumentsäkerhetslagen (920/2011)
 • lagen om skydd i arbete (738/2002)
 • räddningslagen (379/2011)
 • statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011)
 • lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)

 

Vad tycker du om sidan?