Distansrehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för serviceproducenterna om genomförande av distansrehabilitering

Serviceproducenten kan tillhandahålla en del av FPA:s rehabiliteringstjänster på distans. Rehabilitering som ges på distans måste genomföras i enlighet med servicebeskrivningen. Det är serviceproducentens uppgift att styra distansrehabiliteringen och följa upp hur den genomförs.
Distansrehabilitering kan ordnas i form av

 • videosamtal där rehabiliteringsspecialisten och klienten ser varandra
 • digital rehabilitering.

Kontrollera i servicebeskrivningen på vilket sätt videosamtal och digital rehabilitering ska genomföras.

Digital rehabilitering kan omfatta exempelvis olika övningar som klienten genomför på en webbplattform.

I FPA:s webbskola finns en handbok och praktiska anvisningar som hjälper dig att utforma den digitala rehabiliteringen. Handboken finns i FPA:s webbskola i anslutning till kursen Innehåll för FPA:s digitala rehabilitering.

Skapa ett användarnamn och ett lösenord för att logga in i webbskolan.

Logga in i FPA:s webbskola (Moodle)

 • Distansrehabilitering erbjuder klienten ett alternativt sätt att få stöd för olika vardagliga situationer och gör det lättare att omsätta nyttan av rehabiliteringen i praktiken.
 • Rehabiliteringen blir mer tillgänglig i och med att klientens bostadsort får mindre betydelse.
 • Vid distansrehabilitering får klienten flexibelt och långsiktigt kamratstöd av andra i liknande situation.
 • Distansrehabilitering lämpar sig för så gott som alla klienter.

Ordna distansrehabiliteringen på det sätt som anges i servicebeskrivningen. Bedöm tillsammans med klienten om distansrehabilitering lämpar sig för honom eller henne.

Försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:

 • Både du och klienten har tillgång till ett utrymme som lämpar sig för distansrehabilitering. Dataskydd och integritetsskydd beaktas i de utrymmen som används.  
 • Dataskyddet och datasäkerheten för klienten har säkerställts till alla delar.
 • Både du och klienten har tillgång till tekniskt stöd.
 • Anvisningarna om förfarandet i nödsituationer eller vid tekniska problem är uppdaterade.
 • Försäkringsskyddet är ordnat på det sätt som anges i servicebeskrivningen.

Säkerställ också följande:

 • Klienten upplever att distansrehabilitering fungerar bra för honom eller henne och främjar rehabiliteringen.
 • Klienten kan lita på de anställdas kompetens och på att du ansvarar för datasäkerheten på det sätt som anges i servicebeskrivningen.
 • Klienten får den handledning och det stöd han eller hon behöver för att kunna delta i distansrehabilitering.

Vid distansrehabilitering som ordnas av FPA ska Valviras anvisningar följas. Läs anvisningarna:

Läs också anvisningarna för klienter:

Vid distansrehabilitering vilar ansvaret för datasäkerheten, dataskyddet och integritetsskyddet på serviceproducenten.

Observera följande:

 • Den plattform eller applikation som används vid distansrehabilitering ska uppfylla de krav på datasäkerhet och dataskydd som ställs i lagstiftningen och i FPA:s servicebeskrivning.
  • Vid behov kan du anlita sakkunnigtjänster för att kontrollera datasäkerheten.
 • Klienten ska vara informerad om datasäkerheten och dataskyddet samt integritetsskyddet vid distansrehabiliteringen.
 • FPA rekommenderar användning av
  • en krypterad dataförbindelse
  • en applikation eller plattform som förutsätter stark autentisering.

 Läs mer

Vad tycker du om sidan?