God rehabiliteringspraxis | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

God rehabiliteringspraxis

FPA ordnar rehabilitering enligt god rehabiliteringspraxis. Rehabiliteringen bygger på vetenskaplig forskning, särskild sakkunskap och specialkompetens. I egenskap av serviceproducent som tillhandahåller rehabilitering ska du genomföra rehabiliteringen enligt god rehabiliteringspraxis som svarar mot klientens och klientens närståendes behov.

Vad avses med god rehabiliteringspraxis?

Med god rehabiliteringspraxis avses att man i fråga om anordnade, genomförande och utveckling av rehabilitering tillämpar lagstiftningen gällande rehabilitering och beaktar vetenskaplig forskning samt etablerade och allmänt godkända förfaranden.

Rehabilitering enligt god rehabiliteringspraxis

 • svarar mot klientens individuella behov och målsättningar
 • gör klienten, klientens närstående och övriga nätverk delaktiga
 • genomförs vid rätt tidpunkt
 • förbättrar och stöder klientens funktionsförmåga eller arbetsförmåga
 • kombinerar den erfarenhetsbaserade kunskap som yrkesutbildade personer inom rehabilitering har med vetenskaplig information om effekterna av rehabilitering
 • bygger på särskild sakkunskap och särskilt kunnande.

Kännetecknande för god rehabiliteringspraxis

I egenskap av serviceproducent ska du genomföra rehabiliteringen enligt god rehabiliteringspraxis på så sätt att 

 • du respekterar att klienten och klientens närstående är experter i fråga om deras egna liv
 • du skapar en jämlik relation för samverkan med klienten och klientens närstående
 • du bereder klienten möjligheter till aktivt deltagande och aktiv samverkan under rehabiliteringen
 • du ger klienten information utifrån vilken man planerar rehabiliteringen och fattar beslut som gäller klienten själv
 • du och klienten tillsammans identifierar hurdana mål och resultat som är av betydelse i klientens liv och vardag
 • du ser till att klientens och klientens närståendes val och beslut beaktas i alla skeden av rehabiliteringen
 • du stöder klientens förutsättningar och motivation för rehabilitering
 • du fokuserar på klientens och klientens närståendes resurser och tar hänsyn till deras behov på ett övergripande sätt
 • du samarbetar med de aktörer och nätverk som ingår i klientens och klientens närståendes vardag.

Målet och nyttan med rehabilitering

Rehabiliteringen grundar sig på en rehabiliteringsplan och på kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Med hjälp av GAS-metoden formulerar du målen för rehabiliteringen tillsammans med klienten och utifrån målen upprättar du en plan för rehabiliteringen.

Klassifikationen International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (thl.fi) beskriver hur konsekvenserna av sjukdomen eller funktionsnedsättningen yppar sig i individens liv.

FPA samlar in uppgifter av serviceproducenterna om rehabiliteringens effekter och utvecklar rehabiliteringstjänsterna utifrån den information som samlats in.

Läs mer

Senast ändrad 11.1.2024

Vad tycker du om sidan?