Tolkning i samband med rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Tolkning i samband med rehabilitering

FPA ordnar tolkning till och från främmande språk samt tolktjänster för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tolkningen kan genomföras antingen på rehabiliteringsstället eller via distansförbindelse.

Tolkning till och från främmande språk och de andra inhemska språken

 • För en klient som har svenska eller samiska som modersmål ska tolkning ordnas under den tid som rehabiliteringsprogrammet pågår, om FPA inte ordnar rehabilitering på klientens modersmål.
 • För klienter med något annat modersmål än svenska eller samiska ordnas tolkning i situationer som är viktiga för att rehabiliteringen ska kunna genomföras med lyckat resultat. Läs mer om de riktlinjer som angetts för olika rehabiliteringstjänster (pdf).
 • FPA ordnar inte tolkning till och från främmande språk för följande rehabiliteringstjänster
  • rehabiliteringskurser för vuxna med traumatisk hjärnskada
  • AVH-kommunikationsrehabilitering (för personer som haft stroke)
  • rehabiliteringskurser för personer med psykiska störningar
  • anpassningskurser för personer med demens (minnessjukdom)
  • kurser för personer med syn- och/eller hörselnedsättning
  • distansrehabiliteringskurser för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen . 
I frågor som gäller tolkning till och från främmande språk kan du kontakta
 • vatu.kuntoutus@kela.fi
 • 020 371 014

FPA

 • bedömer klientens och klientens anhörigas behov av tolkning i samband med handläggningen av rehabiliteringsansökan  
 • bifogar separata anvisningar om ordnandet av tolkning till klientens rehabiliteringsbeslut som skickas till klienten och serviceproducenten.

FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning beställer tolk utgående från rehabiliteringsserviceproducentens beställning. Uppgifterna för beställningen ska skickas till adressen vatu.kuntoutus@kela.fi

 • Beakta vid planeringen och genomförandet av klientens rehabiliteringsprogram de anvisningar och riktlinjer som meddelats om tolkning.
 • Kom överens med klienten om tidpunkten för rehabiliteringen, om den inte framgår av rehabiliteringsbeslutet från FPA.
 • Ta reda på om distanstolkning lämpar sig för klienten.
 • Meddela klienten för vilken tid tolk har beställts.
 • Skicka ett meddelande med nedanstående uppgifter till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på adressen vatu.kuntoutus@kela.fi senast 3 veckor före tidpunkten för tolkningen.

Eftersom meddelandet innehåller personuppgifter ska det skickas via skyddad e-post. Av meddelandet ska framgå

 • klientens namn och födelsedatum
 • klientens språk (och dialekt om det finns stora dialektala skillnader)
 • tidpunkterna för rehabiliteringen (start- och sluttid) eller klientens rehabiliteringsprogram, där det framgår vid vilka tidpunkter klienten behöver tolkning
 • tolkningsstället och den plats dit tolken ska komma
 • om tolkningen genomförs på plats eller som distanstolkning
 • dina kontaktuppgifter (kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress). FPA vidarebefordrar dina kontaktuppgifter till producenten av tolktjänsten.

Distanstolkning

 • Försäkra dig om att du har tillgång till en dator, pekplatta eller smarttelefon med en fungerande internetanslutning.
 • Du får en länkadress via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för ett samtal med tolk.
 • Vid den överenskomna tidpunkten loggar du in via länken tillsammans med klienten och startar samtalet.
 • Producenten av tolktjänsten genomför distanstolkningen med hjälp av ett program för videosamtal. Förbindelsen är säker.
 • Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning meddelar dig tolkens telefonnummer.
 • Ring numret tillsammans med klienten vid den överenskomna tidpunkten.

Undantagsfall

Ta omedelbart kontakt med Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning (vatu.kuntoutus@kela.fi). Ring numret 020 371 014 om behovet av tolkning förändras med kort varsel.

Ring FPA:s servicenummer för myndigheter 020 692 235 (finska) eller 020 692 239 (svenska).

Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning

FPA ordnar tolkning för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Användning av tolktjänst förutsätter att användaren kan uttrycka sig med hjälp av tolkning. Användaren måste också kunna använda någon fungerande kommunikationsmetod, såsom

 • finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
 • tecknat tal, finska eller svenska
 • taltolkning
 • skrivtolkning
 • något annat kommunikationssätt.

Meddela klienten för vilken tid han eller hon ska beställa tolk. Aktuell information om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning finns på sidan Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning (Privatpersoner)

Senast ändrad 31.5.2024