Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ordnande av rehabilitering

Läs anvisningarna för serviceproducenten före, under och efter rehabiliteringen.

Före rehabiliteringen

Läs servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten i fråga och de anvisningar om förfarandet som finns i den allmänna delen av servicebeskrivningen.

Gå också igenom klientens handlingar.

Läs avsnittet ”Serviceproducentens uppgifter innan rehabiliteringen inleds” i servicebeskrivningen. I avsnittet finns information om hur snabbt du ska kontakta klienten och vilka dokument du ska skicka till hen.

Läs avsnittet ”Terapeutens uppgifter innan terapin (den individuella terapin/gruppterapin) inleds” i servicebeskrivningen. I avsnittet finns information om hur snabbt du ska kontakta klienten och vilka dokument du ska skicka till hen.

Kontakta klienten senast följande vardag efter att du har fått beslutet.

Ordna tid för ett första möte med klienten så snart som möjligt, dock senast inom en vecka efter kontakten.

Om din klient använder sig av tolk ska du ta reda på hur många timmar språktolkning FPA ordnar för rehabiliteringen i fråga. Beakta tolkningen och tolkningsvolymen när du planerar rehabiliteringen. 

Om rehabiliteringstjänsten genomförs i form av distansrehabilitering ska du diskutera genomförandet med klienten. Om det är möjligt att genomföra rehabiliteringen i form av distansrehabilitering ska du uppmuntra klienten till det.

Läs också om den reseersättning (Privatpersoner) och rehabiliteringspenning (Privatpersoner) som betalas till klienten.

FPA betalar inte rehabiliteringspenning till klienterna för söndagar eller för helgdagar som infaller på en vardag.

Om du är tvungen att ändra längden på en kursperiod på grund av en helgdag som infaller på en vardag ska du kontakta FPA per e-post på adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi. Om det är fråga om en kurs ska du läsa de närmare anvisningarna i handböckerna för rehabiliteringskurssystemet.

Kom överens med klienten om terapitider som passar hen.
 

Om en kurs inte får tillräckligt många deltagare kan du senarelägga eller ställa in kursen

Om du ordnar en rehabiliteringskurs för vuxna med hjärtsjukdomar ska du följa anvisningen om hanteringen av kurser i registreringssystemet (pdf)

Under rehabiliteringen

En klient kan vara tillfälligt frånvarande från rehabiliteringen på grund av sjukdom eller av någon annan orsak.

Läs avsnittet ”Fakturering och betalning av rehabiliteringskostnader” i den allmänna delen av servicebeskrivningen. Där ges anvisningar om ersättningen vid en klients frånvaro.

I samband med terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering kan du under samma dag som du genomför ett terapibesök även genomföra ett eller två av följande besök, om det är ändamålsenligt i klientens situation:

 • ett nätverksbesök
 • ett samarbetsbesök
 • ett handledningsbesök.

Under en och samma dag kan du inte genomföra 

 • två terapibesök
 • ett terapibesök och ett co-terapibesök
 • ett terapibesök och ett försök med motions- och fritidsaktiviteter
 • ett co-terapibesök och ett försök med motions- eller fritidsaktiviteter.

Utgångspunkten är att det med tanke på klientens ork inte är ändamålsenligt att genomföra dessa besök under en och samma dag.

FPA justerar klientens rehabiliteringsbeslut när klienten meddelar vilken serviceproducent hen väljer från 1.1.2023. 

När serviceproducenten för rehabiliteringen byts ut eller serviceproducenten får ett nytt avtal, fördelar FPA de beviljade terapibesöken kalkylmässigt mellan det avtal som löper ut 31.12.2022 och det avtal som börjar 1.1.2023. Detta gäller sådana avtal för perioden 2019–2022 som efterföljs av avtal för perioden 2023–2026. 

FPA ändrar inte det totala antalet beviljade rehabiliteringsbesök i justeringsbeslutet och inte heller rehabiliteringsbeslutets giltighetstid. 

Om klienten inte har använt alla beviljade terapibesök under 2022, kan du be att de återstående besöken överförs till 2023. Du kan be att besöken överförs när alla terapibesök som beviljats för år 2023 har använts. Du kan be om överföring genom att kontakta myndighetslinjen.

Kom ihåg att FPA betalar ersättning endast för sådana besök som har genomförts. FPA kan inte faktureras för avbokade besök.

Kom överens med klienten om hur hen ska gå till väga om hen måste avboka ett besök.

Kontakta FPA om klienten upprepade gånger annullerar inbokade terapibesök.

Skriv ett deltagarintyg för klienten för varje

 • rehabiliteringsperiod
 • möte
 • enskild rehabiliteringsdag eller distansrehabiliteringsdag.

Om rehabiliteringen avbryts av någon annan orsak än ett veckoslut ska du specificera perioderna på deltagarintyget. Om de angivna uppgifterna ändras, ska du skriva ett nytt intyg för klienten.

Anteckna följande uppgifter i deltagarintyget:

 • klientens namn och personbeteckning
 • rehabiliteringstjänstens namn
 • tidpunkten för rehabiliteringen
  • datum för inledning och avslutning av en period
  • datum och klockslag för besök eller möten
  • datum för en enskild rehabiliteringsdag eller distansrehabiliteringsdag
 • huruvida flexibla dagar används under arbetspraktiken i samband med sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) eller yrkesinriktad Taito-rehabilitering och motivera varför flexibla dagar används
 • eventuella frånvarodagar och orsaken till frånvaron
 • kommande rehabiliteringsperioder eller rehabiliteringsdagar
 • namn och telefonnummer för den som skrivit intyget.

För terapimöten och möten i samband med NUOTTI-coachning behöver man inte skriva deltagarintyg, om inte klienten särskilt ber om det.

Ge klienten ett deltagarintyg och uppmana hen att skicka in det i MittFPA (Privatpersoner).

Se ett exempel på deltagarintyg, på finska (pdf).

Se ett exempel på deltagarintyg när flexibilitet tillämpas vid genomförandet av rehabiliteringen (pdf).
 

I rehabilitering med inkvartering ingår frukost, lunch, middag och två mellanmål (på dagen och kvällen). Vid behov ska klienten assisteras vid måltiderna.

I rehabilitering utan inkvartering ingår en måltid och behövliga mellanmål.

I terapibesök eller distansrehabilitering ingår inga måltider.

Mer information finns i den allmänna delen av servicebeskrivningen i kapitlet ”Kost och måltider”.  

Klientens eventuella behov av specialdiet ska utredas på förhand i samband med förhandskontakten eller senast då rehabiliteringen inleds.

I egenskap av serviceproducent ansvarar du för att ordna måltider för klienter som följer de vanligaste dieterna, till exempel för klienter med diabetes, allergier, celiaki och klienter som följer vegansk diet.

Försäkra dig om att personalen har sådant specialkunnande gällande kost att klienterna kan följa sina specialdieter.

Mer information finns i kapitlet ”Måltider” i den allmänna delen av servicebeskrivningen.

Efter rehabiliteringen

Beakta vad som anges om uppföljning av rehabiliteringen i servicebeskrivningen.

Fakturera för rehabiliteringen i enlighet med faktureringsanvisningarna och beakta faktureringstiden.

Om rehabiliteringen omfattas av utvärderingen av rehabiliteringens effekter ska du rapportera enligt anvisningarna i servicebeskrivningen för rehabiliteringen 

Gör upp en rehabiliteringsrapport om klienten. Anvisningar om hur man gör upp en rehabiliteringsrapport finns i servicebeskrivningen. Skicka rapporten till klienten, vårdenheten och FPA.

Vid krävande medicinsk rehabilitering lämnas rehabiliteringsrapporten på blanketten Terapirapport – Krävande medicinsk rehabilitering KU 117r (pdf).
 

När det är fråga om terapi undertecknas rehabiliteringsrapporten av terapeuten.

Vid multiprofessionell rehabilitering undertecknas rehabiliteringsrapporten av läkaren, om hen har haft en betydande roll i genomförandet av klientens rehabilitering. I annat fall undertecknas rapporten av en medlem av det multiprofessionella team som ansvarar för rehabiliteringen. Också en elektronisk underskrift kan godkännas.

Sammanställ en kort rehabiliteringsrapport för klienten om rehabiliteringen avbryts eller om rehabilitering genomförs i flera perioder.

Mer information finns i avsnittet ”Kort rehabiliteringsrapport” i den allmänna delen av servicebeskrivningen.

 

Senast ändrad 29.1.2024