Rehabiliterande psykoterapi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliterande psykoterapi

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi för personer i åldern 16–67 år. Psykoterapi för barn och unga under 16 år ordnas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Målet med rehabiliterande psykoterapi är att stödja och förbättra klientens arbets- eller studieförmåga. Man strävar efter att klienten med hjälp av rehabiliterande psykoterapi ska kunna stanna kvar i eller placera sig i arbetslivet, återgå i arbete eller komma vidare i studierna.

Ersättningsbelopp

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi enligt de maximibelopp som fastställts genom förordning av statsrådet. Den maximala ersättningen för rehabiliterande psykoterapi (Privatpersoner) är ofta lägre än det arvode som psykoterapeuten tar ut. Klienten kan därför bli tvungen att betala en del av kostnaderna själv.

Så här ansöker du om att bli serviceproducent inom rehabiliterande psykoterapi

Du kan ansöka om att bli serviceproducent inom den rehabiliterande psykoterapi som ordnas av FPA då Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har godkänt din psykoterapeututbildning. Du måste ha rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut. Inom ramen för FPA:s rehabiliterande psykoterapi kan du ge bara sådan terapi som du har utbildning för. Se behörighetsvillkoren för psykoterapeuter som tillhandahåller FPA-rehabilitering (pdf, på finska)

När du vill ansöka om att bli serviceproducent inom FPA:s rehabiliterande psykoterapi ska du göra så här:

 1. Fyll i blanketten Utredning om psykoterapeuters och musikterapeuters behörighet och verksamhet KU 118r (pdf). Kontrollera i punkt 8 på blanketten vilka bilagor som behövs till ansökan.
 2. Skicka in den undertecknade ansökan med bilagor till
  Folkpensionsanstalten, Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
  Rehabiliteringsgruppen
  PB 450
  00056 FPA

Handläggningstiden för en ansökan är i medeltal 8 veckor om alla bilagor som behövs finns med. Om det saknas uppgifter kontaktar FPA dig.

Du får ett meddelande per post från FPA när din ansökan har behandlats.

Du kan fungera som producent av rehabiliterande psykoterapi när FPA har fastställt din behörighet.

Frågor som gäller ansökan om att bli serviceproducent inom FPA:s rehabiliterande psykoterapi kan skickas per e-post till kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi. I övriga ärenden kan du ringa FPA:s servicenummer för samarbetspartner.

Arbetshandledning

Psykoterapeuten ska ha arbetshandledningen ordnad då hen ger FPA-klienter rehabiliterande psykoterapi. Behovet av arbetshandledning varierar. I regel ges arbetshandledning en gång varje eller varannan månad.

Av den utredning (bilaga 4) som undertecknats av arbetshandledaren ska framgå

 • namnet på den som får handledning
 • besöksfrekvensen
 • när arbetshandledningen har börjat och hur den fortsätter.

Den som fungerar som arbetshandledare i psykoterapi ska vara en psykoterapeut som har utbildning på minst specialnivå och som har tillräcklig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och av arbetshandledning. FPA rekommenderar att arbetshandledaren utöver det har genomgått arbetshandledarutbildning.

I allmänhet har arbetshandledaren utbildning inom samma slag av psykoterapi som den som får handledning, det vill säga individuell terapi, gruppterapi eller familjeterapi. Utgångspunkten är att arbetshandledaren ska ha samma terapiinriktning som den som får handledning. Om arbetshandsledaren företräder en annan terapiinriktning eller ett annat terapislag ska detta kort motiveras i en utredning som undertecknats av arbetshandledaren (t.ex. de praktiska möjligheterna att ordna arbetshandledning).

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021