Registreringsförfarande | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Tjänster som ordnas genom ett registreringsförfarande

För en del av de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar väljs serviceproducenterna genom ett registreringsförfarande.

Vid registreringsförfarande fastställer FPA villkoren för registreringen och det pris som FPA köper rehabiliteringstjänsten för. Det är fråga om ett fortlöpande öppet förfarande där serviceproducenten själv väljer en lämplig tidpunkt för registreringen och där antalet serviceproducenter varierar under avtalsperioden.

En serviceproducent kan registrera sig som producent av rehabiliteringstjänsten om företaget uppfyller de registreringsvillkor och godkänner det pris som FPA fastställt.

När serviceproducenten har registrerat sig meddelar FPA ett beslut om registreringen. FPA och serviceproducenten ingår ett avtal om tillhandahållande av rehabiliteringstjänsten. Avtalet gäller tills vidare.

FPA ordnar följande tjänster genom registreringsförfarande:

 • Rehabiliteringen Min egen väg
 • Rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar
 • Individuell rehabilitering inom ramen för rehabilitering enligt prövning
  • Individuell rehabilitering för vuxna med neurologiska sjukdomar
  • Individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen, reumatiska sjukdomar eller allmänna sjukdomar
  • Individuell rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning
  • Individuell rehabilitering för vuxna med synnedsättning
  • Individuell rehabilitering för vuxna med hörsel- och synnedsättning
  • Individuell rehabilitering för barn och unga med neurologiska sjukdomar eller allmänna sjukdomar
  • Individuell rehabilitering för barn och unga med hörselnedsättning
  • Individuell rehabilitering för barn och unga med synnedsättning

Närmare information om registreringen 

Läs villkoren för registrering innan du registrerar dig som serviceproducent. Ett villkor för registrering är att företaget uppfyller de krav som FPA ställer på serviceproducenter. Dessutom förutsätts att företaget förbinder sig att följa bl.a.

servicebeskrivningen för rehabiliteringen
avtalsbilagan för tjänsten i fråga och de allmänna avtalsvillkoren.

Så här registrerar du dig som serviceproducent

Respons från klienter

FPA skickar en enkät till de klienter som deltar i rehabiliteringen för att få respons. Om rehabiliteringen omfattar endast en period får klienten endast en enkät. Om det finns flera perioder blir klienten ombedd att svara på enkäten två gånger. I sin respons bedömer klienterna hur väl rehabiliteringen motsvarade deras behov. De medelvärden som beräknats utifrån enkätsvaren visas per verksamhetsställe i tjänsten för sökning av serviceproducent.

Tjänsten för sökning av serviceproducent 

Klienten kan söka serviceproducenter som erbjuder FPA-rehabilitering i tjänsten för sökning av serviceproducent.

I samband med registreringen anger serviceproducenten i registreringssystemet uppgifter som visas i sökresultaten i tjänsten för sökning av serviceproducent. De här uppgifterna hjälper kunderna att välja en lämplig serviceproducent. I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de uppgifter som är relevanta i fråga om respektive rehabiliteringstjänst.

I tjänsten visas bl.a. följande uppgifter:

 • hur länge serviceproducenten uppskattar att klienten måste vänta på att rehabiliteringen inleds (väntetid)
 • vilka yrkesutbildade personer som deltar i genomförandet av rehabiliteringen
 • vilken specialkompetens medlemmarna i det multiprofessionella teamet har
 • vilka rehabiliteringslokaler serviceproducenten har till sitt förfogande under rehabiliteringen
 • när kurserna ordnas
 • hur många lediga klientplatser det finns på kurserna.
Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?