Betalning av barnbidrag till välfärdsområdet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalning av barnbidrag till välfärdsområdet

Välfärdsområdet kan göra en framställan om att barnbidraget ska betalas till välfärdsområdet på följande grunder:

 • Barnet är i institutions- eller familjevård som bekostas av välfärdsområdet och som varar över en månad (11 § 1 mom. i barnbidragslagen).
 • Av särskilt vägande skäl, när barnets bästa kräver det (12 § 2 mom. i barnbidragslagen). Särskilt vägande skäl är till exempel att barnets försörjning eller boende är i fara.
 • Personen som barnbidraget betalas till får någon av följande tjänster som ordnas av välfärdsområdet: Serviceboende med heldygnsomsorg, familjevård, institutionsvård eller sluten vård (14 § i lagen om klientavgifter).

Lägg märke till att välfärdsområdet kan framställa ett betalningsyrkande endast gällande löpande barnbidrag. Barnbidraget betalas vanligtvis till pappan, mamman eller till en annan vårdnadshavare. Betalningsyrkandet görs med den personens personbeteckning som förmånen betalas till.

Om barnbidrag har betalats till en familjevårdare

Om FPA har betalat barnbidrag till en familjevårdare och barnet flyttar till institutionsvård som välfärdsområdet bekostar, kan välfärdsområdet inte framställa ett betalningsyrkande gällande det barnbidrag som betalas till familjevårdaren.

FPA avslutar utbetalningen av barnbidraget till familjevårdaren och barnets vårdnadshavare ska ansöka om barnbidraget. Därefter kan välfärdsområdet lämna in ett betalningsyrkande gällande barnbidraget. Betalningsyrkandet görs med vårdnadshavarens personbeteckning.

Vid behov kan välfärdsområdet uppmana barnets vårdnadshavare att ansöka om barnbidrag. 

Läs mer om barnbidraget (Privatpersoner).

Så här framställer du ett betalningsyrkande gällande barnbidrag

Grund: Barnet är i institutions- eller familjevård eller särskilt vägande skäl

 • Fyll i och skriv ut blanketten Framställning av välfärdsområdet om utbetalning av barnbidrag LL 2r (pdf).
 • Alternativt kan du skriva ett fritt formulerat betalningsyrkande av vilket följande ska framgå:
  • namn och personbeteckning på mottagaren av barnbidraget eller barnets förälder
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (11 § 1 mom. i barnbidragslagen eller 12 § 2 mom. i barnbidragslagen)
  • uppgifter om det välfärdsområde till vilken förmånen betalas
  • namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
  • period som yrkandet gäller.

Underteckna framställan och skicka det till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Lämna in yrkandet senast 2 veckor före utbetalningsdagen för barnbidraget. Datum för utbetalning av barnbidrag är den 26 dagen i månaden. Om betalningsdagen infaller på ett veckoslut, en helgdag eller dagen efter helg, t.ex. på en måndag, betalas barnbidraget ut föregående bankdag.

Om betalningsyrkandet upphör att gälla meddela detta till FPA genom att ringa servicenumret för myndigheter.

Grund: Barnets vårdnadshavare är i institutions eller familjevård

Gör betalningsyrkandet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

 • För att logga in behöver du
  • ett verktyg för stark autentisering
  • Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.
 • Klicka på Siirry Maksuvaatimuksiin (Gå till betalningsyrkanden) i övre balken på förstasidan.
 • Lägg till uppgifterna om betalningsyrkandet. Närmare anvisningar om hur man lägger till uppgifter finns under punkten Käyttöohjeet (Bruksanvisning) på övre delen av Kelmus förstasida.

I Kelmu kan du göra betalningsyrkandet antingen utifrån 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. 

Betalningsyrkandet kan också göras 

 • på blanketten Meddelande – Betalning av förmån till välfärdsområdet EV 255r (pdf) 
 • med ett fritt formulerat skriftligt betalningsyrkande. Av betalningsyrkandet ska följande framgå:
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (14 § i lagen om klientavgifter)
  • förmån som yrkandet gäller
  • tidsperiod för vilken förmånen drivs in
  • belopp som yrkandet gäller.

Underteckna betalningsyrkandet och skicka det till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Obs! Lämna in betalningsyrkandet minst 2 veckor före utbetalningsdagen för barnbidraget. Datum för utbetalning av barnbidrag är den 26 dagen i månaden. Om betalningsdagen infaller på ett veckoslut, en helgdag eller dagen efter helg, t.ex. på en måndag, betalas barnbidraget ut föregående bankdag.

Om betalningsyrkandet upphör att gälla meddela detta till FPA genom att ringa servicenumret för myndigheter.

Läs mer

Senast ändrad 14.4.2023