Utgifter för umgänge med barn inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Utgifter för umgänge med barn inom det grundläggande utkomststödet

I fråga om ett barn som är under 18 år kan rätten att träffa föräldrarna tryggas genom att man beviljar grundläggande utkomststöd för detta ändamål. FPA kan bevilja den förälder som bor i separat hushåll matpenning för barnet samt stöd för resekostnader för de dagar då hen träffar sitt barn. FPA kan bevilja den förälder eller vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet stöd för resekostnader till den del barnet träffar sin förälder som bor i annat hushåll.

För att FPA ska kunna bevilja stöd för utgifter för umgänge med ett barn behövs alltid ett avtal om umgängesrätt som har fastställts av ett kommunalt organ eller välfärdsområdet, eller ett domstolsbeslut om umgängesrätt. Det räcker inte med att föräldrarna kommit överens sinsemellan.

Om barnet bor växelvis, det vill säga barnet bor halva tiden hos den ena föräldern och halva tiden hos den andra föräldern eller en annan vårdnadshavare, anses barnet i fråga om utgifterna höra till hälften till vardera utkomststödfamiljen och inget separat stöd beviljas för utgifter för umgänge med barnet. Barnets grunddel delas på hälften mellan utkomststödsfamiljerna.

Barnets grunddel kan delas mellan familjerna utan något fastställt avtal om umgängesrätt eller domstolsbeslut. Om barnet bor växelvis hos en annan vårdnadshavare behövs ett fastställt avtal om umgängesrätt eller ett domstolsbeslut för att barnets grunddel ska kunna delas. Läs mer om grunddelen.

Matpenning för barn till förälder som bor i annat hushåll

En förälder som har grundläggande utkomststöd och bor i separat hushåll kan beviljas matpenning för barnet för de dagar då hen träffar sitt barn. Matpenning betalas i regel för de dagar då föräldern träffar barnet i enlighet med avtalet om umgängesrätt. Matpenning för barn beviljas inte den förälder eller vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet.

Umgängesdagarna beaktas separat för varje enskilt barn och för varje påbörjat dygn. Grunddelens belopp är olika stort beroende på barnets ålder och av grunddelen beaktas andelen för utgifterna för kost. Andelen är 49 procent av grunddelen. Matutgifterna för ett dygn är matutgifterna för en månad dividerade med 30.

Exempel

Maria får grundläggande utkomststöd från FPA. Hon har sin 6-åriga son hos sig två veckoslut i månaden, från fredag till måndag morgon. Maria ansöker om stöd för umgängeskostnaderna för de dagar då hon träffar sitt barn.

Grunddelen för ett barn under 10 år är 383,03 euro/mån. För barnet betalas matpenning till Maria för åtta dagar, dvs. sammanlagt 50,05 euro (383,03 x 0,49/30 x 8).

Resekostnader

Resekostnader för umgänget med ett barn kan beaktas som utgifter för en förälder eller vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet till den del som barnet träffar den förälder som inte bor i samma hushåll. Man ska även ha kommit överens om resekostnaderna eller bestämt att kunden ansvarar för betalningen av dem i ett avtal som har fastställts av ett kommunalt organ eller välfärdsområdet, eller i ett domstolsbeslut. Om det inte finns ett separat fastställt avtal eller beslut om vem som ska betala för umgängeskostnaderna, står den förälder som träffar barnet för utgifterna.

De resekostnader som orsakas av umgänget med barnet beaktas enligt det förmånligaste färdsättet. Ersättning betalas i regel inte för resekostnader utomlands. Det är också möjligt att beakta en följeslagares resekostnader om barnet är under 7 år eller om barnet inte kan resa utan följeslagare till exempel på grund av sitt hälsotillstånd eller av något annat särskilt skäl.

Verifikat ska alltid företes för resekostnaderna (t.ex. tågbiljett). Du kan på förhand ansöka om en betalningsförbindelse för resor som hänför sig till umgänget med barnet. Ange i punkten Övriga upplysningar i din ansökan att du behöver en betalningsförbindelse.

Läs mer

Senast ändrad 1.7.2024