Määrä ja maksaminen

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon lapsen tavanomaista suuremman hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeen mukaan. Lapsen kokonaistilanne otetaan aina huomioon, kun tuen taso määritellään. 

Perusvammaistuki

Perusvammaistuki on 93,39 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on viikoittaista.

Perusvammaistukea voi saada esim.:

  • alle 5-vuotias lapsi, jolla on astma, jota hoidetaan jatkuvalla lääkityksellä vähintään puolen vuoden ajan
  • yli 5-vuotias lapsi, joka kastelee aktiivisesta hoidosta huolimatta useamman kerran viikossa vähintään puolen vuoden ajan
  • lapsi, jolla on vaikea vilja- tai maitoallergia.

Korotettu vammaistuki

Korotettu vammaistuki on 217,93 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on vaativaa tai päivittäin aikaa vievää.

Korotettua vammaistukea voi saada esim.:

  • lapsi, jolla on insuliinihoitoinen diabetes
  • kehitysvammainen lapsi, jonka vamma on niin vaikea, että hän tarvitsee päivittäin aikaa vievää apua ja ohjausta arjen toiminnoissa sekä kuntoutusta.

Ylin vammaistuki

Ylin vammaistuki on 422,58 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoito on ympärivuorokautista.

Ylintä vammaistukea voi saada esim.:

  • lapsi, jolla on vaikea kuulo- ja näkövamma
  • vaikeasti autistinen lapsi, joka tarvitsee jatkuvaa valvontaa ja ohjausta.

Erityiskustannukset

Jos lapsella on oikeus perusvammaistukeen ja vammasta tai sairaudesta aiheutuu lisäksi erityiskustannuksia, lapsi voi saada perusvammaistuen sijasta korotettua vammaistukea.

Erityiskustannuksia tulee olla joka kuukausi vähintään korotetun vammaistuen verran. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut.

Maksaminen

Vammaistuki maksetaan kuun 7. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, tuki maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Vammaistuki on verotonta tuloa.

Tulojen ja muiden etuuksien vaikutus

Vanhempien ja lapsen tulot tai varallisuus eivät vaikuta oikeuteen saada alle 16-vuotiaan vammaistukea.

Jos lapsi saa saman sairauden tai vamman takia tapaturma- tai liikennevakuutuksesta hoitotukea tai haittalisää, ne vähennetään vammaistuen määrästä.

Samoin jos lapsi saa ulkomailta saman sairauden tai vamman perusteella maksettavaa vastaavaa etuutta, ne vähennetään vammaistuesta.