Alle 16-vuotiaan vammaisten määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Määrä ja maksaminen

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon lapsen tavanomaista suuremman hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeen mukaan. Lapsen kokonaistilanne otetaan aina huomioon, kun tuen taso määritellään. 

Perusvammaistuki

Perusvammaistuki on 108,89 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on vähintään viikoittaista.

Perusvammaistukea voi saada esim.:

  • yli 5-vuotias lapsi, joka kastelee aktiivisesta hoidosta huolimatta useamman kerran viikossa vähintään puolen vuoden ajan
  • lapsi, jolla on vaikea vilja- tai maitoallergia
  • lapsi, joka tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi ikäisiään enemmän säännöllistä tukea, ohjaamista ja valvontaa arjen toimissaan.

Korotettu vammaistuki

Korotettu vammaistuki on 254,10 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on vaativaa tai päivittäin aikaa vievää.

Korotettua vammaistukea voi saada esim.:

  • lapsi, jolla on insuliinihoitoinen diabetes
  • kehitysvammainen lapsi, jonka vamma on niin vaikea, että hän tarvitsee päivittäin aikaa vievää apua ja ohjausta arjen toiminnoissa sekä kuntoutusta
  • lapsi, joka tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi runsaasti ikäkauteen kuulumatonta tukea, opastusta ja valvontaa jokapäiväisissä arjen toimissaan.

Ylin vammaistuki

Ylin vammaistuki on 492,71 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoito on ympärivuorokautista.

Ylintä vammaistukea voi saada esim.:

  • lapsi, jolla on vaikea kuulo- ja näkövamma
  • vaikeasti autistinen lapsi, joka tarvitsee jatkuvaa valvontaa ja ohjausta.

Erityiskustannukset

Jos lapsella on oikeus perusvammaistukeen ja vammasta tai sairaudesta aiheutuu lisäksi kuukausittain vähintään korotetun vammaistuen verran erityiskustannuksia, lapsi voi saada perusvammaistuen sijasta korotettua vammaistukea.

Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi itselle maksettavaksi jäävät sairaanhoito- ja lääkekulut. Sen sijaan vammaistuessa ei huomioida ansionmenetystä, harrastuskustannuksia, luontaistuotteiden kustannuksia tai kuntouttavan päivähoidon maksuja.

Maksaminen

Vammaistuki maksetaan kuun 7. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, tuki maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Vammaistuki on verotonta tuloa.

Tulojen ja muiden etuuksien vaikutus

Vanhempien ja lapsen tulot tai varallisuus eivät vaikuta oikeuteen saada alle 16-vuotiaan vammaistukea.

Jos lapsi saa saman sairauden tai vamman takia tapaturma- tai liikennevakuutuksesta hoitotukea tai haittalisää, ne vähennetään vammaistuen määrästä.

Samoin jos lapsi saa ulkomailta saman sairauden tai vamman perusteella maksettavaa vastaavaa etuutta, ne vähennetään vammaistuesta.

Sivu päivitetty 1.1.2024