Stöd för värnpliktiga

Att göra värnplikt betyder att man gör militärtjänst eller civiltjänst. Du får en liten dagpenning från det ställe där du gör din militärtjänst eller civiltjänst.

Dessutom kan FPA betala militärunderstöd. Stödet kan betalas till den värnpliktige eller till anhöriga. Anhörig är den värnpliktiges maka eller maka, eller en sambo som den värnpliktige har ett gemensamt barn med. Anhöriga är dessutom den värnpliktiges egna barn och makens eller makans barn.

Också personer som bor utomlands men som gör värnplikten i Finland kan få militärunderstöd från FPA.

Till militärunderstödet hör

  • grundunderstöd
  • bostadsunderstöd
  • underhållsbidrag
  • särskilt understöd

Dessutom kan FPA betala räntorna på studielån.

Militärunderstöd kan betalas till

  • den värnpliktige
  • den värnpliktiges maka eller make
  • den värnpliktiges sambo, om paret har ett gemensamt barn
  • den värnpliktiges eget barn eller partnerns barn.

Läs mer om ansökan om militärunderstöd på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Grundunderstöd

FPA kan betala grundunderstöd till den värnpliktiges anhöriga.

Grundunderstödet är avsett för familjens dagliga utgifter när de övriga inkomsterna inte räcker till. Dagliga utgifter är till exempel utgifter för mat, kläder och hälsovård.

Grundunderstödets fulla belopp är cirka 665 euro per månad. Familjens inkomster och antal barn inverkar på hur stort stöd man får.

Bostadsunderstöd

FPA kan betala de skäliga boendeutgifter som den värnpliktige och de anhöriga har.

FPA kan betala bostadsunderstöd till dig som gör värnplikt bara om du har bott självständigt ungefär 3 månader före tjänstgöringstiden.

Som boendeutgifter räknas hyra, vatten- och elavgifter, bolagsvederlag, räntor på bostadslån och kostnader för underhåll av egnahemshus.

Underhållsbidrag

Om du inte själv klarar av att betala underhållsbidraget till ett barn kan FPA betala det i stället under den tid då du gör militärtjänst eller civiltjänst.

Särskilt understöd och räntorna på studielån

Till den värnpliktiges anhöriga kan FPA betala sådana utgifter som gäller till exempel hälsovård eller vården av barn. Det här kallas särskilt understöd.

FPA kan också betala räntorna på studielån som den värnpliktige och de anhöriga har.

Andra stöd

Värnpliktiga som är faderskapslediga kan få faderskapspenning.

Även om du inte får militärunderstöd kan du ha rätt att få allmänt bostadsbidrag. Kontrollera hos FPA om du kan få allmänt bostadsbidrag.