Dagpenning till arbetsgivaren vid smittsam sjukdom

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom om en arbetstagare har förordnats att utebli från förvärvsarbete, att isoleras eller placeras i karantän i syfte att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom. Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden.

Utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom förutsätter någon av de tre följande:

  • den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen har förordnat arbetstagaren att vara borta från arbetet
  • den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet har förordnat arbetstagaren att hållas i karantän eller isoleras
  • den person som har satts i karantän i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien har ett intyg av en läkare som har rätt att förordna sådana begränsningar i landet i fråga.

Dagpenning betalas inte för exempelvis semesterdagar eller om en person utför sina arbetsuppgifter på distans och inget inkomstbortfall därför uppkommer. Arbetsgivarens anmälan om inkomstbortfallet i samband med frånvaron samt lönen under frånvarotiden behövs.

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom. Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas inte heller när en arbetstagare väntar på resultatet av covid-19-testet hemma och arbetstagaren har inget beslut om karantän utfärdat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Regeringens rekommendation att stanna hemma efter en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom om personen inte har ett beslut om karantän utfärdat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Också vårdnadshavare för barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet förordnats att stanna hemma för undvikande av smittspridning och vårdnadshavaren därför är förhindrad att utföra sitt arbete och därigenom orsakas inkomstbortfall.

Arbetsgivaren ska meddela FPA hur stort inkomstbortfallet är, dvs. den lön som arbetstagaren skulle få om han eller hon arbetade.

Arbetsgivaren ska meddela FPA hur stort inkomstbortfallet är, dvs. den lön som arbetstagaren skulle få om han eller hon arbetade.

  • Om arbetstagaren trots den smittsamma sjukdomen delvis kan utföra sitt eget arbete eller något annat än sitt eget arbete, betalar FPA dagpenning vid smittsam sjukdom till den del som situationen medför inkomstbortfall för arbetstagaren.
  • Om arbetstagaren får samma lön för ett annat arbete än det som beslutet om frånvaro gäller, har han eller hon inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, eftersom situationen inte medför inkomstbortfall.

Självrisktid

Ingen självrisktid tillämpas i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Belopp

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Arbetstagarens dagpenning bestäms enligt den lön, som hade betalats om han eller hon hade arbetat.

För en företagare bestäms dagpenningsbeloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som gäller då frånvaron från arbetet börjar.

Läs mer