Dagpenning till arbetsgivaren vid smittsam sjukdom

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom då en arbetstagare har förordnats att vara borta från förvärvsarbetet eller att hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska betalas till arbetsgivaren förutsätts det att arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Också vårdnadshavare för barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet förordnats att stanna hemma för att undvika smittspridning och vårdnadshavaren därför är förhindrad att utföra sitt arbete och därigenom har inkomstbortfall. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan bara betalas till en förälder i taget för samma barn och samma tid.

Utbetalning av dagpenningen förutsätter att

  • den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har förordnat arbetstagaren att vara borta från arbetet eller att hållas isolerad eller i karantän
  • den smittskyddsansvariga läkarens förordnande medför ett inkomstbortfall för arbetstagaren.

Ett specificerat beslut om karantän eller isolering som utfärdats av en läkare eller någon annan myndighet i ett annat EU- eller EES-land och i Schweiz kan också ge rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas inte till exempel när en person

  • arbetar på distans och det inte uppstår något inkomstbortfall
  • har semester och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
  • håller sig i frivillig karantän på rekommendation av exempelvis arbetsgivaren eller regeringen
  • väntar på resultatet av ett covid-19-test hemma och inte har något beslut om karantän av den smittskyddsansvariga läkaren
  • är borta från arbetet av någon annan orsak, till exempel på grund av sjukledighet.

Arbetsgivaren ska meddela FPA hur stort inkomstbortfallet är, dvs. den lön som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon hade arbetat.

Om arbetstagaren trots den smittsamma sjukdomen delvis kan utföra sitt eget arbete eller något annat än sitt eget arbete, betalar FPA dagpenning vid smittsam sjukdom till den del som situationen medför inkomstbortfall för arbetstagaren.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Belopp

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Arbetstagarens dagpenning bestäms enligt den lön som skulle ha betalats om han eller hon hade arbetat. Beakta också eventuella lönetillägg (t.ex. skifttillägg) i beloppet.

Om det har betalats lön för frånvarotiden, betalas dagpenningen vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen. Beloppet av lönen behöver inte motsvara beloppet av inkomstbortfallet. Dagpenningen beaktar inte arbetsgivarens lönebikostnader.

För en företagare bestäms dagpenningsbeloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gällde då frånvaron från arbetet började.

Läs mer