Dagpenning till arbetsgivaren vid smittsam sjukdom

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom då en arbetstagare har förordnats att vara borta från sitt förvärvsarbete eller att hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska betalas till arbetsgivaren förutsätts det att arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Ett specificerat beslut om karantän eller isolering som utfärdats av en läkare eller någon annan myndighet i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan också ge rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

I och med en temporär ändring av sjukförsäkringslagen kan FPA betala dagpenning vid smittsam sjukdom också när arbetstagaren har ett intyg från hälso- och sjukvården om att arbetstagaren har covid-19-smitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att han eller hon inte deltar i förvärvsarbete.

Dagpenning vid smittsam sjukdom till vårdnadshavare

Vårdnadshavare för barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet förordnats att stanna hemma för att undvika spridning av en smittsam sjukdom och vårdnadshavaren därför är förhindrad att utföra sitt arbete och därigenom har inkomstbortfall. 

I och med en temporär ändring av sjukförsäkringslagen kan FPA betala dagpenning vid smittsam sjukdom till vårdnadshavaren till ett barn under 16 år också när vårdnadshavaren har ett intyg från hälso- och sjukvården om att barnet har covid-19-smitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att barnet inte deltar i dagvård eller går till skolan. Ett ytterligare villkor är att vårdnadshavaren inte av denna orsak kan förvärvsarbeta.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan bara beviljas en vårdnadshavare i taget för samma barn och samma tid.

Smittskyddsläkarens beslut eller motsvarande intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

Utbetalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom förutsätter att

  • den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat arbetstagaren att vara borta från arbetet eller att hållas i karantän eller isolerad
  • den ansvariga smittskyddsläkarens förordnande medför ett inkomstbortfall för arbetstagaren.

Om frånvaron från arbetet på grund av covid-19-smitta har börjat 1.1.2022 eller senare godkänns som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom, förutom ett beslut av den ansvariga smittskyddsläkaren, även följande intyg som utfärdats inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården:

  • ett intyg av en läkare om att covid-19-smitta har konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att arbetstagaren uteblir från arbetet
  • ett intyg av en sjukskötare eller hälsovårdare om att covid-19-smitta har konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att arbetstagaren uteblir från arbetet.

Med tillförlitligt konstaterande av covid-19-smitta avses ett laboratoriebekräftat PCR- eller antigentestresultat.

Retroaktivt utfärdande av intyg

De nya bestämmelserna tillämpas retroaktivt, så FPA kan också godkänna ett intyg som utfärdats retroaktivt om frånvaron från arbetet har börjat 1.1.2022 eller senare.

Exempel på retroaktivt utfärdande av intyg

En läkare, sjukskötare eller hälsovårdare skriver t.ex. 14.3.2022 ett sådant intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom som gäller perioden 1–5.2.2022, då frånvaro från arbetet har rekommenderats på grund av coronasmitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt. FPA godkänner intyget som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Intyg som utfärdats före lagändringen

FPA kan på vissa villkor som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom också godkänna intyg som utfärdats av en annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare före lagändringen (28.2.2022).

Läs närmare anvisningar om hur intygen ska skrivas (fpa.fi-sam).

Utländskt beslut om karantän, isolering eller frånvaro från arbetet

Också personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland och som har försatts i isolering eller karantän i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Som bilaga till ansökan behövs då ett intyg av den läkare som har rätt att förordna om sådana begränsningar i landet i fråga.

När föreligger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom?

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas inte till exempel när en person

  • arbetar på distans och det inte uppstår något inkomstbortfall
  • har semester och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
  • är i frivillig karantän
  • är borta från arbetet av någon annan orsak, till exempel på grund av sjukledighet.

Arbetsgivarens anmälan om inkomstbortfall

Arbetsgivaren ska meddela FPA hur stort inkomstbortfallet är, dvs. den lön som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon hade arbetat.

Om arbetstagaren trots den smittsamma sjukdomen delvis kan utföra sitt eget arbete eller något annat än sitt eget arbete, betalar FPA dagpenning vid smittsam sjukdom till den del som situationen medför inkomstbortfall för arbetstagaren.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Belopp

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Arbetstagarens dagpenning bestäms enligt den lön som skulle ha betalats om han eller hon hade arbetat. Beakta också eventuella lönetillägg (t.ex. skifttillägg) i beloppet.

Om det har betalats lön för frånvarotiden, betalas dagpenningen vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen. Beloppet av lönen behöver inte motsvara beloppet av inkomstbortfallet. Dagpenningen beaktar inte arbetsgivarens lönebikostnader.

För en företagare bestäms dagpenningsbeloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gällde då frånvaron från arbetet började.

Läs mer