Social trygghet i särskilda situationer

Personer som arbetar i flera länder samtidigt

Om du samtidigt arbetar i flera EU- eller EES-länder anställd hos samma arbetsgivare och om ett av de länder där du arbetar även är ditt bosättningsland omfattas du i regel av den sociala tryggheten i bosättningslandet. Om ditt arbete i bosättningslandet inte är betydande (minst 25 %) omfattas du av den sociala tryggheten i det land där arbetsgivaren har sin hemort.

Om du har åtminstone två olika arbetsgivare som har hemort i olika länder, omfattas du av den sociala tryggheten i bosättningslandet och du får förmåner från det landet. Du måste uppfylla minimivillkoren för arbete i det land där du arbetar.

Personer som arbetar i två eller flera länder får ett intyg A1. I Finland ges intyget av Pensionsskyddscentralen som ett bevis på att arbetstagaren omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du flyttar till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland och du är stadigvarande bosatt i Finland, omfattas du av den finländska sociala tryggheten. Om du inte bor i Finland men det arbete som du utför här uppfyller minimikraven för arbete, omfattas du av den finländska sociala tryggheten så länge som arbetet fortgår och du har rätt till de flesta FPA-förmånerna om de övriga villkoren för beviljande av förmånen i fråga uppfylls.

Om du samtidigt arbetar i flera EU- eller EES-länder anställd hos samma arbetsgivare och om ett av de länder där du arbetar även är ditt bosättningsland omfattas du i regel av den sociala tryggheten i bosättningslandet. Om du inte alls arbetar i ditt bosättningsland, omfattas du av den sociala tryggheten i det land där arbetsgivaren har sin hemort. Om du däremot har åtminstone två olika arbetsgivare som har hemort i olika länder, omfattas du av den sociala tryggheten i bosättningslandet och du får förmåner enligt bestämmelserna i det landet. I sådana fall förutsätts att du uppfyller minimikraven för arbete.

Personal hos transportföretag

Personal hos transportföretag är t.ex. långtradarchaufförer och flygpersonal. För dem gäller samma regler som för andra som arbetar i flera länder.

I fråga om andra länder än EU- och EES-länderna, Schweiz eller länder med vilka Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet är huvudregeln att du omfattas av den finländska sociala tryggheten ifall du flyttar stadigvarande till Finland. Om du arbetar i Finland i minst fyra månader och arbetet uppfyller minimivillkoren för veckoarbetstid och lön, kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten under den tid du arbetar här.

Exempel

Långtradarchauffören Marek bor i Estland och är anställd hos ett finländskt transportföretag. Han kör fraktgods från Finland till Sverige och därifrån via Danmark till Tyskland. Eftersom Marek inte alls arbetar i sitt bosättningsland Estland fastställs det land som ska ansvara för den sociala tryggheten på grundval av arbetsgivarens hemort. Finland ansvarar således för den sociala tryggheten. Åt arbetstagaren ska intyg A1 sökas hos Pensionsskyddscentralen.

Sjömän

Sjömän från andra EU- och EES-länder och Schweiz som arbetar ombord på ett fartyg som för finsk flagg omfattas i regel av den finländska sociala tryggheten oberoende av om de är stadigvarande bosatta i Finland. En förutsättning är att arbetet fortgår i minst fyra månader och minimikraven för arbete uppfylls.

Om du flyttar till Finland för att bosätta dig här men du arbetar ombord på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands flagg, omfattas du av flaggstatens sociala trygghet. Du kan inte samtidigt omfattas av den finländska sociala tryggheten även om du är stadigvarande bosatt här. Om du däremot bor i Finland och även det företag som betalar din lön har sin hemort här, omfattas du i regel av den finländska sociala tryggheten även om du arbetar ombord på ett fartyg som för en annan medlemsstats flagg. Du ska ansöka om ett intyg A1 från Pensionsskyddscentralen.

Om du är en sjöman från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland får du i regel rätt till den finländska sociala tryggheten om du flyttar stadigvarande till Finland.

Gränsarbetare

Som gränsarbetare betraktas en person som arbetar i ett EU- eller EES-land men som bor i ett annat medlemsland och återvänder dit dagligen eller åtminstone en gång i veckan. Du omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar, oberoende av inom vilket medlemslands område du bor.

Om du arbetar i Finland i minst 4 månader och arbetet uppfyller minimivillkoren, omfattas du av den finländska sociala tryggheten oberoende av inom vilket medlemslands område du bor. I vissa fall kan du få förmåner (t.ex. arbetslöshetsförmåner, sjukvård) även från ditt bosättningsland.