EU:s funktionshinderkort

Funktionshinderkortet är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort för personer med funktionsnedsättning i Finland och de övriga EU-länderna. Kortet fungerar som ett stöd för jämlik och aktiv delaktighet i samhället.

Med funktionshinderkortet kan personer med funktionsnedsättning påvisa sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent t.ex. när de reser kollektivt eller deltar i idrotts- eller kulturevenemang.

Läs mer om funktionshinderkortet på www.vammaiskortti.fi. Med hjälp av sökfunktionen på sidan hittar du alla besöksmål och tjänster där kortet är i bruk. En avgift på 10 euro uppbärs för kortet.

Ansökan skickas till FPA

Om du vill ha ett funktionshinderkort ska du först fylla i ansökningsblanketten och skicka den till FPA.

FPA kontrollerar om du har ett beslut som berättigar till funktionshinderkort och beviljar dig i så fall rätten att beställa kortet. Därefter ska du själv beställa kortet via kortleverantörens beställningssystem.

Vem kan ansöka om funktionshinderkort?

Du kan ansöka om EU:s funktionshinderkort om du har ett tidigare beviljat och gällande beslut, enligt vilket du kan få kortet. Du behöver alltså inte ett nytt beslut för att få kortet.

Om du har fått ett positivt beslut om någon av förmånerna eller tjänsterna nedan kan du få ett funktionshinderkort.

FPA:s förmåner:

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • tolktjänst för personer med hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med syn- och hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med talskada (A).

Övriga beslut:

 • dagverksamhet enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (dvs. beslut om individuell färdtjänst)
 • färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • Synskadekort (A)
 • Avtal om närståendevård (funktionshinderkort som är avsett för den som får närståendevård) (A)
 • ledsagarservice (A)
 • serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
 • personlig assistans (A)
 • beslut enligt ett specialomsorgsprogram och därtill anknytande tjänster (A)
 • beslut om särskilt stöd (A).

(A) = Du kan få ett A-märke på ditt kort. Det visar att du behöver en assistent eller stödperson.

Läs mer