Handikappbidrag för personer över 16 år | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Handikappbidrag för personer över 16 år

Syftet med handikappbidraget för personer över 16 år är att stödja personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i deras dagliga liv, arbete eller studier. Behovet och beloppet av handikappbidraget avvägs alltid individuellt från fall till fall.

Du kan ha rätt till handikappbidrag om följande villkor uppfylls:

  • du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom som konstaterats av en läkare
  • din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år
  • sjukdomen eller funktionsnedsättningen orsakar dig olägenhet eller du behöver hjälp eller handledning på grund av den
  • du får inte pension eller annan ersättning på grundval av vilken du skulle kunna ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare.

Så här ansöker du om handikappbidrag för personer över 16 år.

Nedsatt funktionsförmåga i ett år

En förutsättning för att handikappbidrag ska kunna beviljas är att din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år utan avbrott på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Det innebär att du har svårigheter att klara av olika dagliga aktiviteter eller att ta hand om dig själv på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Man kan dock inte få handikappbidrag enbart på den grund att funktionsförmågan är nedsatt. Med nedsatt funktionsförmåga avses inte heller nedsatt arbetsförmåga.

Olägenhet eller hjälpbehov

Rätten till bidrag bedöms dessutom utgående från huruvida sjukdomen eller funktionsnedsättningen orsakar olägenhet eller huruvida du behöver hjälp eller handledning på grund av den.

Den olägenhet som sjukdomen eller funktionsnedsättningen orsakar bedöms vid FPA utifrån invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Du kan få handikappbidrag på grundval av olägenhet om olägenheten betraktas som tillräckligt betydande.

Behovet av hjälp eller handledning bedöms vid FPA utifrån ansökan. Du kan få handikappbidrag på grundval av hjälpbehov t.ex. om du behöver

  • hjälp med personliga aktiviteter i det dagliga livet, till exempel med att sköta din personliga hygien, klä på och av dig eller kommunicera med andra
  • handledning och tillsyn, till exempel påminnelse eller övertalning i samband med olika dagliga aktiviteter.

Om du behöver hjälp bara med hushållsarbetet eller med att sköta ärenden kan du inte få handikappbidrag på grundval av hjälpbehovet.

Tre bidragsnivåer

Handikappbidraget är graderat i tre nivåer: handikappbidrag med grundbelopp, handikappbidrag med förhöjt belopp och handikappbidrag med högsta belopp. Vilket av de här beloppen du kan få påverkas av hur mycket hjälp, handledning och tillsyn du behöver och av invaliditetsklassen. Dessutom kan bidrag med grundbelopp höjas till bidrag med förhöjt belopp på grundval av de kostnader som sjukdomen orsakar.

Handikappbidraget kan beviljas antingen för en viss tid eller tills vidare. Om det beviljas för en viss tid kan du senare ansöka om fortsatt utbetalning.

Läs mer

Senast ändrad 18.7.2023