Vårdbidrag för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vårdbidrag för pensionstagare

Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Du kan ha rätt till vårdbidrag om följande villkor uppfylls:

  • du är pensionerad på heltid
  • du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som konstaterats av en läkare
  • din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år
  • du behöver hjälp eller handledning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Så här ansöker du om vårdbidrag för pensionstagare.

Pensionstagare på heltid

Vårdbidrag för pensionstagare kan beviljas personer över 16 år som bor i Finland och som får till exempel ålderspension, sjukpension/invalidpension, rehabiliteringsstöd eller efterlevandepension från Finland eller något annat land.

Om du får enbart delinvalidpension, deltidspension eller arbetslöshetspension har du inte rätt till vårdbidrag för pensionstagare. Då kan du emellertid ha rätt till handikappbidrag för personer över 16 år.

Nedsatt funktionsförmåga i ett år

En förutsättning för att vårdbidrag ska kunna beviljas är att din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år utan avbrott på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Det innebär att du har svårigheter att klara av olika dagliga aktiviteter eller att ta hand om dig själv på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Man kan dock inte få vårdbidrag enbart på den grund att funktionsförmågan är nedsatt.

Hjälpbehovet inverkar

Rätten till vårdbidrag bedöms dessutom enligt hur mycket hjälp, handledning och tillsyn du behöver på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Behovet av hjälp eller handledning bedöms vid FPA utifrån ansökan. Vårdbidrag kan beviljas om du behöver

  • hjälp med personliga aktiviteter i det dagliga livet, till exempel med att sköta din personliga hygien, klä på och av dig eller kommunicera med andra
  • handledning och tillsyn, till exempel påminnelse, uppmuntran och uppsikt i samband med olika dagliga aktiviteter.

Tre bidragsnivåer

Vårdbidraget för pensionstagare är graderat i tre nivåer: vårdbidrag med grundbelopp, vårdbidrag med förhöjt belopp och vårdbidrag med högsta belopp. Vilket av de här beloppen du kan få påverkas av hur mycket hjälp, handledning och tillsyn du behöver.

Läs mer

Senast ändrad 13.7.2023