Lagböcker

Visste du, att...

De centrala bestämmelserna som gäller FPA:s verksamhetsområde och förarbetena i anslutning till dem finns i uppdaterad form på tjänsten Finlex.

Lagböcker

Lagar och anvisningar

Centrala lagar och förordningar som berör Folkpensionsanstaltens verksamhetsområde finns i uppdaterad form i tjänsten Finlex, en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.

FPA:s förmånsanvisningar ger anvisningar om hur lagarna ska tolkas och de används som hjälp vid handläggningen av förmåner och vid kundrådgivningen. Anvisningarna är primärt avsedda att användas av FPA:s serviceställen och samarbetspartner.

Den samlade informationen om sociala rättigheter innefattar dels de rättigheter som i Finland är tryggade genom grundlagen och sociallagstiftningen samt de tillgängliga sätten för sökande av ändring och dels internationella sociala mänskliga rättigheter jämte övervakningsmekanismer. Vidare ingår information om vissa avgöranden som gäller de sociala rättigheterna och andra aktuella frågor.

Den terminologiska ordlistan FPA-termer ger definitioner på finska och svenska på ca 506 förmånsrelaterade begrepp som rör de förmåner som handhas av FPA. Den ger också de svenskspråkiga motsvarigheterna till alla termer.