Vårdbidrag för pensionstagare

Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Den som är heltidspensionerad och har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan ha rätt till bidraget.

Läs mer