Garantipension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Garantipension

Garantipension garanterar en minimipension för personer som är bosatta i Finland.

Har jag rätt till garantipension?

Ansök först om alla de pensioner i Finland och utomlands som du kan ha rätt till. Efter det kan du få garantipension om alla följande villkor uppfylls:

 • Du får en pension som ger rätt till garantipension.
 • Alla dina pensioner uppgår sammanlagt till högst 968,69 euro per månad före skatt.
 • Du har bott i Finland i minst 3 år efter att du fyllde 16 år.

Om du har bott i Finland minst ett år kan den försäkringstid som du har tjänat in i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz räknas dig till godo. Av en ung arbetsoförmögen person krävs ingen bosättningstid om hen har haft handikappbidrag för personer under 16 år.

Pensioner som ger rätt till garantipension är till exempel

 • ålderspension och förtida ålderspension från FPA
 • ålderspension från en arbetspensionsanstalt (Ålderspension ger rätt till garantipension efter att du har uppnått den lägsta åldern för ålderspension i din åldersklass.)
 • rehabiliteringsstöd och sjukpension som betalas av FPA
 • avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Följande pensioner berättigar till garantipension, om de har beviljats på grund av full arbetsoförmåga:

 • fullt rehabiliteringsstöd och full invalidpension som betalas av en arbetspensionsanstalt
 • olycksfallspension och livränta som betalas utifrån en lagstadgad olycksfallsförsäkring
 • olycksfallspension och livränta som betalas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • invalidpension som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen
 • ersättning för inkomstbortfall som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen. Ersättningen berättigar till garantipension först ett år efter att trafikskadan inträffat.

Om du är invandrare och inte får någon annan pension, kan du ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år eller om du har fyllt 16 år och är arbetsoförmögen enligt folkpensionslagen.

Garantipension kan beviljas en person som vistas utomlands endast om vistelsen utomlands är tillfällig. Du kan alltså inte få garantipension om du är stadigvarande bosatt utomlands.

Du har inte rätt till garantipension om du endast får arbetslivspension, partiell förtida ålderspension, deltidspension, delinvalidpension eller familjepension.

Hur mycket kan jag få i garantipension?

Full garantipension är
976,59 euro per månad

Du kan få full garantipension endast om du inte har några andra pensioner.

Garantipensionen minskas av nästan alla andra pensioner som du får från Finland och utlandet. Sådana pensioner är till exempel

 • pensioner som betalas av en arbetspensionsanstalt
 • pensioner som betalas av FPA
 • olycksfallspensioner.

Också förtida ålderspension minskar garantipensionens belopp.

Från garantipensionen avdras dina andra pensionsinkomster till bruttobeloppet, dvs. utan avdrag för skatt.

Garantipensionen påverkas inte av

 • förvärvsinkomster (utom om du får sjuk- eller invalidpension eller garantipension på grund av arbetsoförmåga)
 • kapitalinkomster
 • egendom
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • fronttillägg
 • barnförhöjning i samband med pension
 • frivillig pensionsförsäkring som du själv tecknat
 • stöd för närståendevård från kommunen
 • pensioner, andra inkomster eller egendom som din partner får.

Om garantipensionen blir mindre än 7,90 euro per månad, betalas den inte ut.

FPA gör årligen en indexjustering av garantipensionen. I samband med indexjusteringen kan pensionen öka eller minska. Du behöver inte göra något på grund av indexjusteringen, utan FPA ändrar beloppet av garantipensionen automatiskt.

Exempel på garantipensionen för en ensamstående person, euro/månad
Folkpension

Arbetspensioner sammanlagt

GarantipensionPensioner sammanlagt
--976,59976,59
775,70-200,89976,59
775,7050,00150,89976,59
758,49100,00118,10976,59
708,49200,0068,10976,59
648,28320,417,90976,59
565,12486,73-1051,85
558,49500,00-1058,49
Exempel på garantipension för en person som lever i ett parförhållande*, euro/månad
Folkpension

Arbetspensioner sammanlagt

Garantipension

Pensioner sammanlagt

--976,59976,59
692,54-284,05976,59
692,5450,00234,05976,59
675,33100,00201,26976,59
625,33200,00151,26976,59
565,12320,4191,06976,59
481,96486,737,90976,59
475,33500,00-975,33

*Med parförhållande avses samboförhållande, äktenskap eller registrerat partnerskap.

Exempel på beloppen av sammanlagd pension och nettopension

Förtida uttag av ålderspension minskar garantipensionen eller kan vara ett hinder för att få den.

Om du har tagit ut ålderspension som betalats av FPA i förtid, minskar din garantipension med samma tidigareläggningsprocent som din ålderspension.

Om du endast får förtida arbetspension eller företagarpension från en arbetspensionsanstalt, fastställs tidigareläggningen enligt arbetspensionens tidigareläggningsprocent.

Exempel på förtida ålders- och garantipension

En ensamboende person vill gå i pension i januari 2024, då hen är 64 år och 3 månader gammal. Hen får inte pension från en arbetspensionsanstalt.

FPA beviljar personen ålderspension och garantipension i förtid från 1.1.2024. Eftersom ålderspension från FPA normalt kan fås först vid 65 års ålder, minskar båda pensionerna med 3,6 procent, dvs. 0,4 procent för varje månad som pensionen tas ut i förtid.

Ålderspension är 747,78 euro per månad och garantipensionen 193,65 euro per månad. Totalt uppgår de till 941,43 euro per månad. Personens pensionsinkomster är således permanent cirka 35 euro lägre per månad än de skulle vara om personen sökte pension först vid 65 år.

Bortsett från några undantag inverkar förvärvsinkomsterna i allmänhet inte på garantipensionen.

Om du får sjukpension och garantipension kan du tjäna 976,59 euro per månad utan att förvärvsinkomsterna inverkar på utbetalningen av pensionerna.

Om du får sjukpension på grund av permanent blindhet eller rörelsehinder inverkar förvärvsinkomsterna inte på din sjukpension. Förvärvsinkomsterna inverkar dock på din eventuella garantipension. Du får tjäna högst 976,59 euro per månad utan inverkan på garantipensionen.

Om du som invandrare får garantipension på grund av arbetsoförmåga får du tjäna 976,79 euro per månad utan att förvärvsinkomsterna inverkar på utbetalningen av pensionerna.

Betalningsdag

Garantipensionen betalas
den 22 dagen i månaden

Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag. 

 Så här ansöker du om garantipension

 1. Ansök först om alla de pensioner i Finland och utomlands som du kan ha rätt till.
 2. Ansök om garantipension i MittFPA.
 3. Fotografera bilagorna och skicka in dem i MittFPA. I ansökan anges vilka bilagor du behöver skicka in.
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har behandlats, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka din ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten Garantipension GE 1r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du kan ansöka om garantipension också muntligen genom att ringa servicenumret 020 692 222 eller genom att besöka ett av FPA:s serviceställen.

Ansök om garantipension i MittFPA

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om garantipension

Du kan få garantipension tidigast från ingången av den månad då den pension eller ersättning som berättigar till garantipension börjar. Den retroaktiva ansökningstiden för garantipension är 6 månader.

Om du är invandrare och under 65 år och ansöker om garantipension på grund av arbetsoförmåga, ska du utöver garantipensionsansökan även fylla i blanketten Sjuk- eller invalidpension ETK/KELA 7002r (pdf).

Om du får tidsbegränsad garantipension på grund av arbetsoförmåga och din arbetsoförmåga fortsätter efter den utsatta tiden, behöver du inte göra en ny ansökan. Det räcker med att du lämnar in ett nytt läkarutlåtande till FPA. Det kan vara ett B-utlåtande, en separat vård- eller rehabiliteringsplan, ett E-utlåtande eller en patientjournal, av vilken den behandlande läkarens ställningstagande till arbetsoförmågans varaktighet ska framgå.

Kom också ihåg att meddela förändringar som kan inverka på garantipensionen.

Om det är besvärligt för dig att sköta dina FPA-ärenden kan du ge en annan person fullmakt att göra det för din räkning.

Med fullmakt kan en annan person till exempel ansöka om garantipension för din räkning per telefon, på ett serviceställe eller per post.

Läs mer om hur du kan befullmäktiga en annan person att sköta dina FPA-ärenden.

Meddela förändringar som inverkar på garantipensionen

Om du får garantipension ska du meddela FPA förändringar som kan inverka på garantipensionen. Meddela FPA om

 • du börjar få någon annan pension, ersättning eller familjepension från Finland eller från utlandet eller om beloppet av dessa förändras
 • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än tre månader.

Om du utöver garantipensionen får sjukpension från FPA och är under 65 år, ska du meddela FPA om du börjar förvärvsarbeta och förtjänar mer än 976,59 euro per månad.

Om du är invandrare och får garantipension på grund av arbetsoförmåga, ska du dessutom meddela om

 • du är under 65 år, börjar förvärvsarbeta och förtjänar mer än 976,59 euro per månad  
 • ditt hälsotillstånd eller din arbetsförmåga förbättras
 • du får yrkesutbildning
 • du avbryter en rehabilitering.

Kontrollera också hur din förändrade livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Du kan meddela oss förändringar i MittFPA, via kundtjänsten eller per post.

Om någon annan pension eller ersättning som du får ändras kan du

 • lämna ett meddelande om förändring i MittFPA
 • meddela förändringen muntligen antingen på servicenumret 020 692 222 eller på något av FPA:s serviceställen eller
 • fylla i ansökan om justering E 285r (pdf) och skicka den per post till FPA.

Om du flyttar utomlands ska du

 • göra en flyttanmälan i MittFPA
 • meddela flytten muntligen antingen på servicenumret 020 692 222 eller på något av FPA:s serviceställen eller
 • fylla i blankett Y 38r (pdf) och skicka den per post till FPA.

Om du utöver garantipensionen får sjuk- eller invalidpension eller garantipension som betalas på grund av arbetsoförmåga och börjar förvärvsarbeta, ska du

 • lämna ett meddelande om förvärvsarbete och om arbetets längd i MittFPA eller
 • meddela att du börjar förvärvsarbeta muntligen antingen på servicenumret 020 692 222 eller på något av FPA:s serviceställen.

Om du får garantipension som betalas på grund av arbetsoförmåga och det sker någon annan förändring i din livssituation, ska du

Information på lättläst svenska och på teckenspråk 

Blev något oklart?

Du kan ringa FPA:s kundtjänst.

020 692 222
020 692 222

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Behöver du stöd för att betala boendekostnader?

  Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du bor stadigvarande i Finland, har låga inkomster och en pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

 • Har du läkemedels- eller sjukkostnader?

  Du kan få ersättning för kostnader för privat sjukvård och för receptbelagda läkemedel i anslutning till en sjukdom. Läs mer om vilka kostnader du kan få ersättning för.

 • Behöver du stöd i det dagliga livet på grund av en funktionsnedsättning eller svår sjukdom?

  Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare med en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom samt att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

 • Använder du FPA-taxi?

  FPA ersätter kostnader för taxiresor för personer som på grund av sitt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser behöver hjälp med transporter till och från hälso- och sjukvården.

 • Har du det kärvt med ekonomin?

  Om dina inkomster är mycket låga trots garantipensionen kan du ta reda på om du kan få utkomststöd.

Senast ändrad 26.6.2024