Garantipension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Garantipension

Garantipensionen garanterar en minimipension (976,59 euro/månad) för en person som är bosatt i Finland, om personens alla pensioner före skatt totalt uppgår till högst 968,69 euro/månad. Inkomstgränsen och minimipensionen blir emellertid lägre än det ovan nämnda beloppet, om man har förtida ålderspension.

Ansök först om alla de pensioner som du har rätt till från Finland och från utlandet. Full garantipension får du om du inte har några andra pensioner.

Alla dina övriga pensioner från Finland och från utlandet minskar garantipensionen. Hela beloppet av de övriga pensionerna dras av från garantipensionens fulla belopp. I lagen finns en ingående förteckning över de pensioner som minskar garantipensionen. Till dem hör t.ex. arbetspension, folkpension, efterlevandepensioner och olycksfallspensioner

Garantipensionen minskas inte av 

  • vårdbidrag för pensionstagare
  • fronttillägg
  • barnförhöjning till pension
  • förvärvsinkomster (undantag: förvärvsinkomsterna inverkar på garantipensionen för personer som får sjukpension och för personer som får garantipension på grundval av arbetsoförmåga)
  • kapitalinkomster
  • förmögenhet
  • stöd för närståendevård från kommunen.

Vid sidan av sjukpensionen kan man tjäna 976,59 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen. Inkomstgränsen i fråga om garantipensionen gäller också permanent blinda och rörelsehindrade personer.

Garantipensionen har samma inverkan som andra pensioner på bostadsbidraget och på eventuellt utkomststöd som familjen har.

Hur inverkar garantipensionen på andra förmåner? 

Garantipensionen beaktas i samband med bostadsbidraget utan avdrag för skatt (brutto).

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024