Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland

Försäkringsbolaget kan söka ersättning hos FPA för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland med redovisningsblankett SV 131r eller med försäkringsbolagets egen blankett, som FPA godkänt. Ersättning kan sökas endast om kunden har gett en fullmakt för detta.

Ansökningstiden är 6 månader från att försäkringsbolaget har betalat kostnaderna till kunden.

Så här gör du upp redovisningen

 1. Kontrollera att blanketten Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland, SV 131r (pdf) innehåller följande uppgifter:
  • om försäkringsbolaget
   • namn
   • telefonnummer
   • adress
   • uppgifter om kontaktpersonen
   • FO-nummer
   • betalningsadress med referensuppgifter (IBAN-kontonummer, BIC-kod och referensnummer)
  • om kunden
   • namn
   • personbeteckning
   • skadenummer
  • om kostnaderna
   • den totala summan
   • betalningsdagen
   • betalningsmottagaren
 2. Bifoga kundens fullmakt.
 3. Bifoga originalhandlingar med uppgifter om den vård som givits, om utförda undersökningar och om kostnaderna för dessa på FPA:s blanketter eller blanketter som FPA godkänt. Ordna bilagorna i den ordningsföljd som uppgifterna har på redovisningsblankett SV 131r.
  • Försäkringsbolaget får uppgifter om vård som kunden fått och om utförda undersökningar samt om kostnaderna för dessa av serviceproducenten.
 4. Om det har gått mer än 6 månader sedan kostnaderna betalades till kunden ska du bifoga en utredning om orsaken till att ansökan är försenad.
 5. Bifoga uppgifter om eventuella resekostnader. Ange hur resekostnaderna uppkommit, beloppet och tidpunkten.  Bifoga också ett eventuellt intyg från hälso- och sjukvården gällande reseersättningen eller kundens egen redogörelse.
  • FPA ersätter bara taxiresor som beställts via en centraliserad beställningscentral.
 6. Bifoga kopior av sjuk- eller patientjournaler åtminstone gällande de åtgärder där ersättningen grundar sig på prövning. Närmare information om sådana åtgärder finns på sidan Sjukvårdsersättning för läkararvode.
 7. Skicka in redovisningen till FPA. Se handläggningsställen och kontaktinformation gällande redovisningar.

Ersättningsbelopp

Eurobeloppen för de sjukvårdsersättningar som FPA betalar finns i förteckningen över taxor.

Ersättning för läkemedel betalas enligt sjukförsäkringslagen.

Läs mer