Läkarutlåtande B

Läkarutlåtande B (SV 7r) är en detaljerad utredning om patientens sjukdom och funktionsförmåga samt prognos och plan för fortsättningen, exempelvis om behovet av rehabilitering.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

FPA-kunden behöver ett aktuellt B-utlåtande av den behandlande läkaren vid ansökan om följande förmåner:

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Gör en noggrann bedömning av arbets- och funktionsförmågan

När du skriver ett läkarutlåtande B är det viktigt att du gör bedömningen av arbets- och funktionsförmågan noggrant.

Bedömning av funktionsförmågan – en viktig del av utlåtandet

Funktionsförmågan vittnar om patientens förmåga att klara av de krav som ställs i det dagliga livet. En riktigt genomförd bedömning av funktionsförmågan säkerställer patientens rätt till förmåner och god vård. En noggrann bedömning är en förutsättning för ett bra utlåtande.

Kursen ”Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa” (oppiportti.fi) lär dig hur du bedömer patientens funktionsförmåga på mottagningen. Du får öva på att göra bedömningar tillsammans med de läkare som medverkar i videon.

Arbetslöshetsförmåner – principerna för ett bra utlåtande

När det gäller ansökningar om förmåner som anknyter till arbetsförmågan är ett utlåtande som gjorts upp väl en del av patientens goda vård. Dessutom underlättar ett bra utlåtande sakkunnigläkarens bedömning och gör det möjligt att patientens rättsskydd förverkligas.

Kursen ”Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet” lär dig vilka uppgifter som ska finnas i ett väl uppgjort utlåtande. Kursen repeterar dessutom de grundläggande principerna för beviljande av förmåner i samband med arbetsoförmögenhet.

Läs mer