Sjukdagpenning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för sjukdagpenning

Kunden behöver läkarutlåtande B senast när hen har fått sjukdagpenning för 60 dagar och arbetsoförmågan på grund av sjukdomen fortsätter.

Skriv läkarutlåtande B redan i sjukdomens initialskede om

  • sjukdomen är svår
  • sjukdomens inverkan på funktions- eller arbetsförmågan är svår att bedöma eller det finns risk för att inverkan blir långvarig
  • patienten skulle ha nytta av rehabilitering.

Utöver arbetstagare kan även företagare, studerande, arbetslösa och andra som befinner sig i olika livssituationer få sjukdagpenning. Läs mer om vem som kan få sjukdagpenning (Privatpersoner).

Företagshälsovården och FPA ska redan under perioden med sjukdagpenning undersöka kundens förutsättningar att rehabiliteras med hjälp av yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering så att hen kan återgå till arbetslivet. Kontrollpunkterna för sjukdagpenningsperioden är till hjälp i detta avseende.

Se utbildningsvideon Kun työkyvyttömyys pitkittyy, sairauspäivärahakauden tarkistuspisteet tulevat avuksi (längd 9 min 33 s, textad på finska, Youtube).

I snabbguiden ser du vad läkaren ska beakta när patientens arbetsoförmåga blir långvarig.

Under Utbildningar för yrkespersoner finns inspelningar av FPA:s webbseminarier och utbildningsvideor som hänför sig till stöden i anslutning till sjukdom och stödjande av arbetsförmågan. Bekanta dig med inspelningarna.

Så här skriver du läkarutlåtande B för sjukdagpenning

Sjukdom och arbetsoförmåga är inte samma sak. Även om kunden har en diagnostiserad sjukdom, är hen inte nödvändigtvis arbetsoförmögen. FPA beviljar inte sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd eller sjukpension på grund av sjukdom utan endast på grund av den arbetsoförmåga som sjukdomen förorsakar. Vid sjukdagpenning är det fråga om definitionen av så kallad yrkesrelaterad arbetsoförmåga, dvs. arbetsförmågan bedöms i relation till de krav som personens eget arbete ställer. 

Av utlåtandet ska det framgå att den sjukdom eller funktionsnedsättning som orsakar arbetsoförmågan har diagnostiserats och behandlats enligt vårdrekommendationerna och god praxis. När du skriver utlåtandet ska du särskilt fästa uppmärksamhet vid beskrivningen av arbets- och funktionsförmågan och bedömningen av rehabiliteringsbehovet.

En tillräcklig beskrivning av status och objektiva iakttagelser om arbetsförmågan ska framgå av utlåtandet på så sätt att en annan läkare utifrån dem kan sluta sig till huruvida de medicinska villkoren för beviljande av förmånen uppfylls.

Anteckna i viktighetsordning de sjukdomar (också ICD-10-koderna) som väsentligt inverkar på arbets- och funktionsförmågan.

Ange vad sjukdomsdiagnoserna grundar sig på, hur behandlingen och rehabiliteringen har framskridit och hurdana resultaten av dessa är. Fokusera särskilt på att beskriva patientens nuvarande tillstånd.

Beskriv färska undersökningsresultat och fynden vid en aktuell klinisk undersökning som du utfört (= status). Fokusera på resultat och objektiva fynd med relevans för den förmån som du skriver uttalandet för.

Av utlåtandet ska framgå på vilken grund diagnosen har gjorts, hur sjukdomen har behandlats och hur den inverkar på arbetsförmågan.

Gör en helhetsbedömning av funktionsförmågan. Beakta den fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsförmågan.

Bedöm hur sjukdomen eller sjukdomarna inverkar på funktionsförmågan och på hur vardagen fungerar (t.ex. hur patienten klarar av att gå till butiken, städa eller laga mat). Det är viktigt att du utöver det som patienten eller en anhörig berättar även bedömer och antecknar undersökningsresultaten och dina iakttagelser från mottagningen. Skilj på vad som är dina egna iakttagelser och vad någon annan har berättat. 

Beskriv i utlåtandet också patientens styrkor i fråga om funktionsförmågan och sådant som hen klarar av trots begränsningarna. Sådan information är särskilt nyttig bland annat vid planeringen av den medicinska och den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Du kan också använda strukturerade metoder för skattning av funktionsförmågan, till exempel mätinstrumenten SOFAS och SDS som används i fråga om psykiska sjukdomar.  

Det är viktigt att du beskriver hurdan patientens funktionsförmåga är vid tidpunkten för uppgörandet av utlåtandet och hur du bedömer att den utvecklas.

Ge din uppskattning av hur funktionsförmågan motsvarar de krav som patientens arbete ställer. Bedöm om sjukdomen hindrar patienten från att utföra sitt arbete.

Presentera en uppdaterad undersöknings- och behandlingsplan.

Anteckna patientens nuvarande arbetsuppgift och yrke och bedöm patientens funktionsförmåga i förhållande till dem. Det går inte att bedöma arbetsförmågan endast utifrån yrkesbeteckningen, utan det behövs noggrannare uppgifter om arbetet eller studierna och de krav som de ställer. Dessutom ska man i läkarutlåtande B beskriva patientens utbildnings- och arbetshistoria.

Bedöm en arbetslös persons funktionsförmåga i förhållande till det arbete hen hade före arbetslösheten. Om patienten har varit arbetslös länge ska du bedöma hens funktionsförmåga i förhållande till det arbete hen söker.

Lägg även fram en eventuell plan för återgången till arbetet.

Ge din uppskattning av patientens arbetsförmåga, det vill säga patientens funktionsförmåga i förhållande till de krav som patientens arbete ställer. Slutsatserna måste grunda sig på anamnesen och undersökningsresultaten som antecknats i utlåtandet samt på dina egna undersökningsrön. Om dessa är motstridiga måste du ge en förklaring i utlåtandet.

Under perioden med sjukdagpenning ska arbetsförmågan ställas i relation till de krav som personens eget arbete ställer (= yrkesrelaterad arbetsoförmåga). Slutsatserna i fråga om sjukfrånvaro ska grunda sig på den nedsättning av arbets- och funktionsförmågan som sjukdomen medför.

Om du upplever att du inte har tillräckliga förutsättningar att bedöma patientens arbetsförmåga kan du också låta bli att ta ställning till den. FPA rekommenderar dock att den behandlande läkaren tar ställning till arbetsförmågan i sitt utlåtande.

När du uppskattar hur länge arbetsoförmågan varar ska du beakta det naturliga sjukdomsförloppet, vårdens och rehabiliteringens inverkan på arbets- och funktionsförmågan samt möjligheterna att anpassa arbetet.

Ta också ställning till huruvida patienten behöver medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering. Gör vid behov upp en rehabiliteringsplan.