Rehabiliteringsstöd och sjukpension | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för rehabiliteringsstöd eller sjukpension

Kunden behöver ett B-utlåtande som bilaga till ansökan när hen ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension hos FPA. Rehabiliteringsstöd är en tidsbegränsad sjukpension. Utlåtandet skrivs av den behandlande läkaren.

Kunden kan ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA om hen inte alls får rehabiliteringsstöd eller invalidpension från ett arbetspensionsbolag eller om det rehabiliteringsstöd eller den invalidpension som arbetspensionsbolaget betalar ut är litet. Kunden kan ansöka om dessa förmåner när maximitiden för sjukdagpenning, det vill säga 300 vardagar, håller på att ta slut.

FPA kan bevilja sjukpension eller rehabiliteringsstöd om kundens sjukdom eller funktionsnedsättning hindrar hen från att utföra arbete som tryggar en skälig försörjning. För att få rehabiliteringsstöd måste kunden också ha en aktuell vård- eller rehabiliteringsplan.

Delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd och arbetslivspension söks alltid hos arbetspensionsbolaget. Om arbetsoförmågan orsakats av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom ska kunden ansöka om ersättning hos ett olycksfallsförsäkringsbolag.

Bedömning av arbetsförmågan

Definitionen av arbetsoförmåga är olika beroende på om man bedömer rätten till sjukdagpenning eller rätten till sjukpension. I fråga om sjukdagpenning ställs arbetsförmågan i relation till de krav som personens eget arbete ställer (= yrkesrelaterad arbetsoförmåga).

I fråga om rehabiliteringsstöd och sjukpension bedöms kundens arbetsförmåga i relation till vanligt arbete, därmed motsvarande arbete eller ett annat arbete som tryggar en skälig försörjning (s.k. allmän arbetsoförmåga).

När kunder som är över 60 år ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension uppskattas arbetsförmågan i relation till det egna arbetet om de har en lång arbetskarriär bakom sig. Däremot kan en person som är permanent blind eller rörelsehindrad få sjukpension från FPA även om hen har arbete.

Observera att sjukdom och arbetsoförmåga inte är samma sak. Även om kunden har en diagnostiserad sjukdom, är hen inte nödvändigtvis arbetsoförmögen. Sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd och sjukpension beviljas endast på grund av arbetsoförmåga till följd av en sjukdom.

Så här skriver du ett läkarutlåtande B för rehabiliteringsstöd eller sjukpension

Utlåtandet ska innehålla tillräckliga uppgifter om patientens 

 • sjukdomar som inverkar på arbets- och funktionsförmågan
 • funktionsförmåga
 • arbetsuppgifter 
 • vård och rehabilitering 

När en kund ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension kräver FPA i regel ett läkarutlåtande som baserar sig på undersökning på mottagning. Särskilt när det är fråga om kundens första ansökan om rehabiliteringsstöd eller sjukpension kan utlåtandet inte basera sig enbart på en undersökning som utförts på distans.

Anteckna följande i läkarutlåtandet:

 1. De sjukdomar (inklusive ICD-10-koderna) som inverkar på arbets- och funktionsförmågan, i viktighetsordning.
 2. Yrke, nuvarande arbete och arbetsuppgifter samt patientens utbildnings- och arbetshistoria.
 3. Det väsentliga i anamnesen, sjukdomshistorien och undersökningsfynd som med avseende på funktionsförmågan är viktiga.
  • Ange vad diagnoserna grundar sig på, hur behandlingen och rehabiliteringen har framskridit och hurdana resultaten är.
 4. Sjukdomens nuvarande status och aktuella statusfynd.
 5. En helhetsbedömning av funktionsförmågan. Beakta den fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsförmågan.
  • Gör i utlåtandet en bedömning av de begränsningar som sjukdomen eller sjukdomarna orsakar med avseende på en fungerande vardag. Det är viktigt att du utöver det som patienten eller en anhörig berättar objektivt bedömer och antecknar undersökningsresultat och dina iakttagelser från mottagningen. Skilj på vad som berättas av patienten eller den anhöriga och vad som är dina egna iakttagelser.
  • Beskriv i utlåtandet också styrkor i fråga om funktionsförmågan och sådant som patienten klarar av trots begränsningarna.
  • Det är viktigt att i bedömningen beskriva den aktuella funktionsförmågan och prognostisera hur den utvecklas.
 6. En aktuell vård- och rehabiliteringsplan.
  • Ge din syn på huruvida arbetsförmågan kan återställas genom vård och eventuell yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. Den behandlande läkarens syn är särskilt viktig om du förespråkar fortsatt rehabiliteringsstöd.
  • Observera att vård och rehabilitering alltid är primära alternativ i förhållande till sjukpension.
 7. Arbets- eller funktionsförmågan i relation till förvärvsarbete i allmänhet.
 8. Den återstående funktionsförmågan och arbetsuppgifter som kunden fortfarande kan utföra.
 9. Slutledningar om arbetsförmågan.
  • Ge din bedömning av patientens arbetsförmåga.
  • Ta hjälp av vård- och rehabiliteringsplanen när du uppskattar hur länge arbetsoförmågan varar.

Företagshälsovården och FPA ska redan under perioden med sjukdagpenning undersöka kundens förutsättningar att rehabiliteras med hjälp av yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering så att hen kan återgå till arbetslivet. När en kund ansöker om sjukpension eller rehabiliteringsstöd hos FPA bedömer FPA och arbetsförsäkringsbolagen också alltid förutsättningarna för och möjligheterna till rehabilitering.

Vem fattar beslut?

Beslutet om rehabiliteringsstöd, sjukpension eller invalidpension fattas av FPA, ett arbetspensionsbolag eller båda.

FPA avgör rätten till rehabiliteringsstöd och sjukpension när det gäller folkpension. När det gäller arbetspension är det arbetspensionsbolaget som avgör rätten.

FPA:s sakkunnigläkare och förmånshandläggare bedömer kundens återstående arbetsförmåga utifrån läkarutlåtandet och uppgifterna i ansökan.

Om kunden har ansökt om rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension hos både FPA och ett arbetspensionsbolag, diskuterar dessa vid behov olika lösningar sinsemellan. Målet är att få till stånd ett synkroniserat avgörande gällande kundens ansökan där kundens ekonomiska helhetssituation har beaktats.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?