Partiell sjukdagpenning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för partiell sjukdagpenning

Kunden behöver läkarutlåtande B (SV 7r) senast när hen ansöker om partiell sjukdagpenning för en längre tid än 2 månader. 

Om kunden ansöker om partiell sjukdagpenning för högst 2 månader räcker det med ett läkarintyg A. Läs mer om läkarintyg A.

Skriv dock läkarutlåtande B redan i sjukdomens initialskede om

 • sjukdomen är svår
 • sjukdomens inverkan på funktions- eller arbetsförmågan är svår att bedöma eller det finns risk för att sjukdomen blir långvarig
 • patienten skulle ha nytta av rehabilitering
 • en patient som har flera arbeten ansöker om partiell sjukdagpenning
 • kunden ansöker om partiell sjukdagpenning efter rehabiliteringsstödet.

Bedöm i utlåtandet kundens hälsotillstånd, aktuella arbetsförmåga och möjligheter att arbeta på deltid trots arbetsoförmågan. Utlåtandet kan göras upp av en företagsläkare eller en annan läkare som känner till kundens arbetsförhållanden.

Under Utbildningar för yrkespersoner finns inspelningar av FPA:s webbseminarier och utbildningsvideor som hänför sig till stöden i anslutning till sjukdom och stödjande av arbetsförmågan. Bekanta dig med inspelningarna.

Vem kan få partiell sjukdagpenning?

FPA kan betala partiell sjukdagpenning om en kund till följd av sjukdom inte kan utföra sitt vanliga arbete eller ett därmed nära jämförbart arbete men trots det kan sköta en del av sina arbetsuppgifter. Kundens hälsa eller tillfrisknande får ändå inte äventyras på grund av att hen arbetar deltid. Partiell sjukdagpenning hjälper en partiellt arbetsoförmögen arbetstagare eller företagare att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete. 

När en heltidsanställd arbetstagare på grund av sjukdom minskar sin arbetstid med 40–60 procent jämfört med sin normala arbetstid, kan hen få partiell sjukdagpenning. Med heltidsarbete avses i regel arbete där arbetstagarens ordinarie arbetstid är minst 30 timmar per vecka eller där arbetstiden motsvarar den normala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen. Arbetstagaren måste komma överens med sin arbetsgivare om att minska arbetstiden. 

En person som har två eller flera deltidsanställningar kan få partiell sjukdagpenning om hens normala veckoarbetstid uppgår till sammanlagt minst 30 timmar och hen minskar sin arbetstid med 40–60 procent på grund av sjukdom. Arbetstiden kan minskas i ett eller flera anställningsförhållanden. När du bedömer patientens möjligheter till deltidsarbete ska du beakta arbetstagarens samtliga anställningar. Arbetstagaren måste komma överens med sina arbetsgivare om att minska arbetstiden.

En person som är företagare på heltid och som minskar sin arbetstid med 40–60 % jämfört med tidigare, kan få partiell sjukdagpenning.

Det lönar sig för en arbetstagare att ansöka om partiell sjukdagpenning genast då hen kommit överens med sin arbetsgivare om att börja arbeta deltid. Det lönar sig också för en företagare att ansöka om partiell sjukdagpenning så fort som möjligt. Den retroaktiva ansökningstiden är två månader från den dag från vilken kunden vill börja få partiell sjukdagpenning. 

I hurudana situationer lämpar sig partiell sjukdagpenning?

Partiell sjukdagpenning lämpar sig till exempel i situationer då 

 • kunden insjuknar men trots sin arbetsoförmåga kan fortsätta arbeta deltid
 • kunden håller på att återfå sin funktionsförmåga efter en allvarlig sjukdom, en olyckshändelse eller ett större kirurgiskt ingrepp och hen planerar att återgå till arbetet
 • kunden har en långvarig sjukdom (till exempel depression eller reumatoid artrit), med tidvis återkommande svårare perioder.

Så här skriver du läkarutlåtande B för partiell sjukdagpenning

 1. Ange i viktighetsordning de sjukdomar eller funktionsnedsättningar (inklusive ICD-10-koderna) som i väsentlig grad inverkar på arbetsförmågan. Ange vad diagnoserna grundar sig på och hur behandlingen och rehabiliteringen har framskridit.
 2. Beskriv patientens yrke och nuvarande arbetsuppgifter.
 3. Bedöm och anteckna patientens nuvarande funktionsförmåga och dess förhållande till de krav som arbetet ställer.
 4. Bedöm och beskriv under vilka förhållanden och förutsättningar patienten kan sköta en del av sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att hälsan och tillfrisknandet inte äventyras.
 5. Anteckna på avsett ställe en vård- och rehabiliteringsplan och din uppskattning av hur länge arbetsoförmågan varar. Motivera behovet av att arbeta på deltid. Deltidsarbete kan komma i fråga till exempel vid intensifierad vård eller läkemedelsbehandling och dess förväntade inverkan under de följande 2–3 månaderna.

Du kan bedöma arbetsförmågan i förhållande till flera deltidsarbeten samtidigt om du tillräckligt väl känner till innehållet i arbetsuppgifterna och patientens hälsomässiga förutsättningar att utföra arbetet. För en tillräcklig kännedom om arbetsförhållandena kan det dock krävas ett utlåtande även av en annan företagsläkare.

Läs mer