Läkemedelsersättningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för rätt till ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat

Kunden behöver ett läkarutlåtande B (SV 7r) när hen ansöker om ersättningsrätt för läkarordinerade läkemedel och kliniska näringspreparat hos FPA. Någon separat ansökan behövs inte.

Kontrollera grunderna för beviljande av rätt till ersättning

Rätt till ersättning kan beviljas om de villkor som FPA har fastställt är uppfyllda.

Kontrollera följande innan du skriver ett utlåtande:

  • vem får skriva ett utlåtande när det gäller ersättningsrätten i fråga?
  • vilka är grunderna för beviljande av rätt till ersättning?
  • vilka uppgifter behövs för ersättningsrätten i fråga?

Grunderna för beviljande av rätt till ersättning hittar du till exempel i FPA:s söktjänst för läkemedel enligt följande:

  1. Skriv namnet på preparatet eller läkemedelssubstansen eller välj önskat ersättningsnummer eller ett annat sökalternativ i rullgardinsmenyn.
  2. Öppna uppgifterna om ersättningsstatus genom att klicka på pilknappen ”grund” eller ”special”. 
  3. Klicka på länken med ersättningsnumret. Bakom länken finns grunderna för beviljande av rätt till ersättning.

Grunderna för beviljande finns även i Duodecims läkemedelsdatabas (terveysportti.fi).

Beslut om ersättningsrättighet

Beslut om en ersättningsrättighet delges endast kunden eller kundens företrädare.

Om FPA beviljar ersättningsrättighet får kunden ersättning för kostnaderna för de läkemedel som läkemedelsprisnämnden (Hila) har godkänt som ersättningsgilla. Du kan kontrollera ersättningsstatus för ett läkemedel i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Rätten till ersättning beviljas från den dag då utlåtandet anlände till FPA. Om det av utlåtandet framgår att villkoren för ersättningsrätten uppfyllts redan tidigare kan ersättningsrätten beviljas retroaktivt, så att den börjar högst 6 månader före läkarutlåtandet anlände till FPA.

Ett läkemedelspreparat kan på basis av samma grunder för beviljande vara både begränsat grundersättningsgillt och begränsat specialersättningsgillt. Om grunderna för beviljande uppfylls i patientens fall kan man bevilja hen både rätt till grundersättning och rätt till specialersättning. På apoteket får patienten specialersättning för läkemedlet.

Se villkoren för beviljande av rätt till ersättning.

Rätten till ersättning beviljas tidigast från den dag då utlåtandet anlände till FPA. Kunden kan emellertid ha rätt till ersättning retroaktivt om hen har köpt läkemedlet innan ersättningsrätten beviljades. 

Ett läkemedelspreparat kan på basis av samma grunder för beviljande vara både begränsat grundersättningsgillt och begränsat specialersättningsgillt. Om grunderna för beviljande uppfylls i patientens fall kan man bevilja hen både rätt till grundersättning och rätt till specialersättning. På apoteket får patienten specialersättning för läkemedlet.

Se villkoren för beviljande av rätt till ersättning:

Rätten till ersättning beviljas tidigast från den dag då utlåtandet anlände till FPA. Kunden kan emellertid ha rätt till ersättning retroaktivt om hen har köpt ett kliniskt näringspreparat innan ersättningsrätten beviljades. 

Se villkoren för beviljande av rätt till ersättning.

Anteckning på receptet

I vissa situationer kan kunden få ersättning utifrån en anteckning som läkaren gjort på receptet. Anteckningen görs under punkten Särskild utredning på receptet.

Anteckningen på receptet kan gälla grundersättning eller specialersättning. För specialersättning behöver kunden både ersättningsrätt och en anteckning på receptet.

Se förteckningen över läkemedel som ersätts på basis av en anteckning på receptet.

Läkaren kan påskynda handläggningen av en ersättningsrätt

Om den behandlande läkaren bedömer att det är bråttom med att handlägga en ersättningsrätt kan hen be FPA påskynda handläggningen.

  • Om du skickar läkarutlåtande B till FPA per skyddad e-post eller fax ska du begära brådskande handläggning i följebrevet till meddelandet eller anteckna begäran direkt i läkarutlåtandet B.
  • Om patienten själv lämnar in läkarutlåtandet B hos FPA eller det skickas till FPA per post ska du försäkra dig om att det i början av utskriften finns en tydlig markering om att ärendet är brådskande. Om inte, skriv markeringen för hand. 
  • Om du förmedlar läkarutlåtandet B till FPA via patientdatasystemet ska du ringa FPA:s myndighetslinje (servicenumret för myndigheter och andra samarbetspartner) eller råda kunden att skicka en begäran om påskyndande med ett meddelande i MittFPA eller ta kontakt med FPA:s kundservice.

Läs mer

Senast ändrad 17.6.2024