Läkarutlåtande B för yrkesinriktad rehabilitering

FPA-kunden behöver läkarutlåtande B som bilaga vid ansökan om yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA eller en arbetspensionsanstalt.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering (Privatpersoner).

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Så här skriver du läkarutlåtandet

Anteckna följande i läkarutlåtandet:

 1. Nuvarande yrke, arbetsuppgifter och de krav som arbetet ställer på funktionsförmågan
 2. Hälsotillstånd samt sjukdom eller funktionsnedsättning som inverkar på arbets- och funktionsförmågan 
  • Anteckna i viktighetsordning de sjukdomar, inklusive ICD-10-koderna, som inverkar på funktionsförmågan.
  • Ange vad sjukdomsdiagnoserna grundar sig på samt hur behandlingen och rehabiliteringen genomförs.
 3. En bedömning av den aktuella arbets- och funktionsförmågan och dess förhållande till de krav som arbetet ställer
  • Har studie- eller arbetsförmågan försämrats väsentligt?
  • Beskriv färska statusfynd och aktuella undersökningsresultat.
  • Beskriv patientens funktionsförmåga i vardagen.
  • Anteckna en vård- och rehabiliteringsplan.
 4. Din bedömning av den yrkesinriktade rehabiliteringsplanens lämplighet i relation till patientens hälsotillstånd och helhetssituation. Lägg vikt vid följande:
  • resurser och styrkor
  • engagemang och motivation.
 5. Motiveringar till behovet av yrkesinriktad rehabilitering 
  • Orsakar sjukdomen eller funktionsnedsättningen en försämring av arbets- eller studieförmågan eller en risk för arbetsoförmåga nu eller i framtiden?
  • Har patienten möjligheter att få förvärvsarbete på heltid eller deltid?
  • Beakta även andra faktorer som inverkar på livssituationen eller motivationen.
 6. Mål för den yrkesinriktade rehabiliteringen
  • Är målet en ny helhetsinriktad plan, flera arbetsmöjligheter utifrån den nuvarande utbildningen eller omskolning för en ny bransch?
 7. Ditt förslag om stöd för yrkesinriktad rehabilitering till patienten
  • Är utbildningen och yrket som planeras lämpliga med tanke på patientens hälsotillstånd?
  • Anteckna huruvida någon behandling är primär i förhållande till rehabilitering.
  • Undersökningar i anslutning till bedömningen av arbetsförmågan ankommer i första hand på företagshälsovården.
 8. Vårdenhetens eller den behandlande läkarens kontaktuppgifter ska anges tydligt (exempelvis hälsovårdscentral, poliklinik, adressuppgifter).

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten ser utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor och i FPA:s e-tjänst.

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.