Direktersättningsförfarande

Den här sidan innehåller information om direktersättningsförfarandet för privata hälso- och sjukvårdsproducenter.

Ett avtal om direktersättningsförfarande kan ingås av en producent av privata hälso- och sjukvårdstjänster, som innehar tillstånd av regionförvaltningsverket eller Valvira att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Om serviceproducenten och FPA har ett avtal om direktersättningsförfarande, tar serviceproducenten ut en självrisk av kunden. Självrisken är ett pris där FPA-ersättningen har dragits av färdigt. Efter det ansöker serviceproducenten hos FPA om den ersättning som tillkommer producenten genom att lämna en redovisning.

Avtalet om direktersättning gäller endast kunder som är sjukförsäkrade i Finland. Försäkra dig alltid om kundens sjukförsäkringstillhörighet genom att kontrollera hans eller hennes FPA-kort eller giltiga identitetskort som är försett med sjukförsäkringsuppgifter.

Läs mer om vad serviceproducenten måste beakta i internationella situationer.

Självständig yrkesutövare

Det är också möjligt för följande självständiga yrkesutövare att ingå ett avtal:

  • läkare
  • tandläkare
  • munhygienist
  • fysioterapeut
  • sjukskötare
  • specialtandtekniker.

En självständig yrkesutövare kan inte ansluta sig till en annan självständig yrkesutövares direktersättningsavtal. Alla självständiga yrkesutövare som arbetar på samma verksamhetsställe måste ha ett eget separat direktersättningsavtal.

Med självständig yrkesutövare avses en sådan yrkesutbildad person inom hälso- sjukvården som självständigt utövar sitt yrke och inte är anställd av någon annan. Enskilda näringsidkare som är verksamma under firmanamn är självständiga yrkesutövare.

Om en självständig yrkesutövare anställer en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i ett anställningsförhållande blir den självständiga yrkesutövaren företagare. Då måste företaget ha tillstånd av regionförvaltningsverket eller Valvira att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Om en självständig yrkesutövare vill ansluta sig till serviceproducentens direktersättningsavtal, men den självständiga yrkesutövarens verksamhetsområde inte hör till serviceproducentens verksamhetsområden, måste serviceproducenten kontakta tillståndsmyndigheten (regionförvaltningsverket eller Valvira).