Sjukvårdsersättning för en åtgärd som utförts av en läkare

I förteckningen över taxor finns en del åtgärder för vilka FPA kan bevilja ersättning endast om separat fastställda medicinska villkor uppfylls. I förteckningen över taxor redogörs inte närmare för dessa villkor i samband med ersättning. I förteckningen över taxor anges om direktersättning inte kan ges för en åtgärd.

Nedan finns en förteckning över de åtgärder för vilka separat fastställda medicinska villkor gäller i samband med betalning av ersättning. Kontrollera villkoren för betalning av ersättning på sidan för åtgärden.

Begränsningar

Om det under besöket görs flera åtgärder på samma del av kroppen, beviljar FPA ersättning endast för den mest omfattande åtgärden.

Om det är fråga om behandling av sjukdom som innebär flera separata förändringar i huden, kan varje enskild åtgärd som gäller huden ersättas som en separat åtgärd.

Anestesi kan ersättas om den åtgärd som anestesin hänför sig till är ersättningsgill.

Även om ett operativt ingrepp inte är ersättningsgillt kan FPA kan ändå betala ersättning för läkarundersökning före operationen och för andra undersökningar som läkaren ordinerat. FPA kan också bevilja ersättning för kontroller efter operationen.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Förmånsanvisningarna

Du hittar mer information om ersättning för åtgärder i FPA:s förmånsanvisningar. Förmånsanvisningarna är i första hand avsedda för internt bruk vid FPA. Bekanta dig med förmånsanvisningen om sjukvårdsersättningar (pdf).