Referensprisgrupp

Läkemedelsprisnämnden skapar referensprisgrupper av ersättningsgilla, sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som är godkända för försäljning. I en referensprisgrupp ingår minst ett salufört ersättningsgillt synonympreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat.

Läkemedelsprisnämnden fastställer kvartalsvis referensprisgrupperna, de referenspriser som ska anges för dem och de preparat som ska upptas i referensprisgrupperna. Varje kvartal bildar en referensprisperiod.

Innehavaren av försäljningstillstånd ska underrätta läkemedelsprisnämnden om partipriset för ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet kvartalsvis. Om innehavaren av försäljningstillstånd inte lämnar någon prisanmälan inom den föreskrivna tiden, upphör läkemedelspreparatet att vara ersättningsgillt när följande referensprisperiod börjar.

Läs mer om referensprissystemet (hila.fi)

Det bildas ingen referensprisgrupp

Om det inte bildas någon referensprisgrupp för de utbytbara preparaten (det vill säga att det i fråga om sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar inte finns ett enda ersättningsgillt synonympreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat), omfattas preparaten enbart av utbytessystemet och det bildas ett prisintervall för dem.