Måltidsstöd för studentrestauranger

Studentrestauranger kan ansöka om rätt till måltidsstöd från FPA.

För att FPA ska kunna bevilja rätt till måltidsstöd ska studentmåltiderna uppfylla kraven på måltidernas innehåll och prissättning. Kraven grundar sig på förordningen om måltidsstöd. Dessutom ska studentmåltiderna uppfylla de rekommendationer som getts om måltider för högskolestuderande. Bekanta dig med måltidsrekommendationen (pdf).

Om FPA beviljar studentrestaurangen rätt till måltidsstöd är prissänkningen per måltid för de högskolestuderande som äter i restaurangen lika stor som beloppet av måltidsstödet. De studerande ska visa upp ett giltigt studiekort eller ett måltidsstödskort från FPA vid kassan varje gång de kommer för att äta. Läs mer om studerandes rätt till måltidsstöd (Privatpersoner).

Beloppet av måltidsstödet är 2,30 euro. FPA betalar alltid måltidsstödet till restaurangen, aldrig direkt till den högskolestuderande.  Under coronavirusepidemin kan måltider som berättigar till måltidsstöd undantagsvis säljas så att de får tas med från restaurangen. En studerande kan köpa 2 måltider på en gång. Det här undantagsförfarandet gäller till 31.12.2022.

Restaurangen fakturerar FPA för måltidsstödet. Vanligen görs faktureringen månatligen. Se närmare anvisningar för fakturering.

När får subventionerade måltider säljas?

Restaurangen får sälja subventionerade måltider varje veckodag kl. 10–20. Restaurangen bestämmer själv när den de facto säljer subventionerade måltider under ovan nämnda tid.

FPA kan vid behov begränsa försäljningen av subventionerade måltider om det inte, med tanke på måltidsstödet, är ändamålsenligt att restaurangen har verksamhet till exempel på kvällar och veckoslut.

Rätt till extra understöd

En restaurang kan ansöka om extra understöd för kostnader för lokaler och fasta anläggningar. Stödet kan fås endast för den del av kostnaderna för lokaler och anläggningar som förorsakas av studentmåltider. FPA betalar extra understöd som uppgår till högst 1 euro per subventionerad måltid. FPA kan betala extra understöd per måltid till restaurangen, om

  • studentrestaurangen är belägen någon annanstans än i lokaler som förvaltas eller ägs av högskolan eller dess huvudman
  • lokalerna och de fasta anläggningarna ger upphov till kostnader som inte i huvudsak finansieras med allmänna medel
  • studentmåltidernas andel av restaurangens hela omsättning är minst 10 procent.

När finns det inte rätt till extra understöd?

FPA beviljar i allmänhet inte extra understöd i följande situationer:

  • Studentrestaurangen finns i högskolans lokaler.
  • Studentrestaurangen finns i lokaler som ägs av ett universitetsfastighetsbolag.
  • Studentrestaurangen finns i lokaler som ägs av en yrkeshögskola, en samkommun för utbildning eller en motsvarande aktör.
  • Studentrestaurangen finns i lokaler som högskolan har hyrt. Lokalen anses då förvaltas av högskolan.
  • Studentrestaurangen finns någon annanstans än i högskolans lokaler, men kostnaderna för lokalerna och anläggningarna finansieras i huvudsak med allmänna medel. FPA anser att kostnaderna finansieras med allmänna medel om en kommun, en samkommun eller ett annat offentligt samfund eller ett fastighetsbolag som till över 50 procent ägs av dessa äger över hälften av den fastighet i vilken restaurangen finns.
  • Studentmåltidernas andel är mindre än 10 procent av restaurangens hela omsättning.

Läs mer