Belopp och utbetalning

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Från och med början av år 2020 bestäms föräldradagpenningarna, sjukdagpenningarna, donationsdagpenningen, specialvårdspenningen och rehabiliteringspenningen utifrån kundens årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån de 12 kalendermånader som föregått kalendermånaden före den då rätten till förmånen började.

Läs mer:   Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Räkna själv

Uppskatta beloppet av din sjukdagpenning och dagpenningsperiodens längd med beräkningsprogrammet.

Till räknaren

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Beloppet av sjukdagpenningen beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen. Om arbetsoförmågan börjar 2019, beräknas beloppet av sjukdagpenningen enligt den beskattningsbara arbetsinkomsten för 2017.

Arbetsinkomsten justeras med en lönekoefficient. Arbetsinkomst är bland annat löneinkomster och vissa förvärvsinkomster. Som arbetsinkomst räknas till exempel inte ersättningar för upphovsrätt eller anställningsoptioner.

Beloppet av sjukdagpenningen kan uppskattas med beräkningsprogrammet. Du kan också beräkna längden på sjukdagpenningsperioden, dvs. för hur många dagar du kan få sjukdagpenning.

Sjukdagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag–lördag med undantag av helger.

Utbetalningsdag

Sjukdagpenningen betalas periodvis i efterhand. Första posten betalas efter 6 vardagar och den följande efter 25 dagar. Du ser följande utbetalningsdag i FPA:s e-tjänst.

Minimidagpenning

Du kan få sjukdagpenning fastän du inte har arbetsinkomster. Om dagpenningen skulle bli mindre än minimidagpenningen betalas minimibeloppet 27,86 euro/dag.

Andra lagstadgade förmåner och pensioner som betalats för samma tid kan minska sjukdagpenningens belopp. Dagpenningen kan därför också bli mindre än minimibeloppet eller inte betalas alls.